Gayrimenkul Mevzuatları

 
BORÇLAR KANUNU

KANUN NO: 6098
KANUN TARİHİ: 11/01/2011

 
EMLAK VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 1319
KANUN TARİHİ: 29/07/1970

 
HARÇLAR KANUNU

KANUN NO: 492
KANUN TARİHİ: 02/07/1964

 
DAMGA VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 488
KANUN TARİHİ: 01/07/1964

 
 


DAMGA VERGİSİ KANUNU

 

3885
DAMGA VERGİSİ KANUNU
 Kanun Numarası : 488
 Kabul Tarihi : 1/7/1964
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741
 
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
Cilt: 2 Sayfa: 721
BİRİNCİ BÖLÜM
Mükellefiyet ve İstisnalar
 Konu:
 Madde 1 – Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.
 Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve 
herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle 
manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.(1)
 Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar, Türkiye'de resmi 
dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı 
takdirde vergiye tabi tutulur.
 Şümul:
 Madde 2 – Vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların 
hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de Damga 
Vergisine tabidir.
 Mükellef:
 Madde 3 – Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir.
 Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder.
 Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini, Türkiye'de 
bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden. üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya harhangi bir suretle hükümlerinden 
faydalananlar öderler. Ancak bunlardan ticari veya mütedavil kağıt mahi yetinde bulunanların vergisini,bunları en evvel satan 
veya kabul veya başka suretle kullanan kişiler öderler.
——————————
(1) Bu fıkrada yer alan “belgeleri ifade eder.“ ibaresi, 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle “ 
belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade 
eder.“ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.3886
 Kağıtların mahiyetlerinin tayini:
 Madde 4 – Bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı 
vergisi bulunur.
 Kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş 
olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılır.
 Mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine 
nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınır.
 Kağıt nüshalarının birden fazla olması:
 Madde 5 – Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga 
Vergisine tabidir. Su kadar ki, poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin yalnız tedavüle çıkarılan nüshaları vergiye tabi tutulur.
 Bir kağıtta birden fazla akit ve işlem bulunması:
 Madde 6 – Bir kağıtta biribirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların herbirinden 
ayrı ayrı vergi alınır.
 Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi, en 
yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır.
 Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir.
 Birden fazla imzalı kağıtlar:
 Madde 7 – Kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirmez.
 Ancak maktu vergiye tabi olup müteaddit kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin Damga Vergisi imza 
adedine göre alınır.
 Nispi vergiye tabi ve birden fazla kişinin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her imza sahibine ait olan 
hisse ayrıca belli edilmiş ise, vergi, hisselere göre ayrı ayrı ödenir.
 Şu kadar ki, bir resmi daire veya bir gerçek veya tüzel kişi adına kağıtlara konulan birden fazla imza bir imza 
hükmündedir.
 Resmi daire:
 Madde 8 – Bu kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve 
köylerdir. (1)
 Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.
 İstisnalar:
 Madde 9 – Bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.
İKİNCİ BÖLÜM
Vergileme Ölçüleri ve Nispet
 Vergileme ölçüleri:
 Madde 10 – Damga Vergisi nispi veya maktu olarak alınır.
–––––––––––
(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle; bu fıkrada yer alan "genel ve katma bütçeli daire ve 
idarelerle," ibaresi "genel ve özel bütçeli idarelerle," şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.3887
 Nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların 
mahiyetleri esastır.
 Belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade eder.
 Belli para gösterme mecburiyeti:
 Madde 11 – (Değişik: 29/7/1970 - 1318/94 md.)
 Cari hesap şeklinde açılan kredilerle her türlü ikrazata ait taahhütname ve mukavelenameler (İskonto ve iştira 
senetleri taahhütnamesi - Dispans - dahil) ve bunların temlik, yenileme, devir ve değiştirilmesine müteallik bütün kağıtlarda 
ve keza matlupların devir ve temlikine ilişkin mukavelename ve temliknamelerde ikraz veya temlik edilen para miktarının 
veya azami haddinin gösterilmesi mecburidir. Gösterilmediği takdirde bu kağıtların her birinden alınması gereken Damga 
Vergisi ile cezası olayın meydana çıktığı tarihte, ilgili bulunduğu cari hesapta kayıtlı kredi veya ikrazat miktarına göre 
hesaplanır ve alınır.
 Bu vergi ve cezanın ödenmesinde mukriz ve müstakrizlerle temlik eden ve adına temlik yapılan şahıslar ve 
müesseseler müteselsilen sorumludurlar
 Yabancı paraların Türk parasına çevrilmesi:
 Madde 12 – Damga Vergisine tabi kağıtlarda yazılı yabancı paralar Maliye Bakanlığınca tayin ve ilan edilecek fiyat 
üzerinden Türk parasına çevrilerek ona göre Damga Vergisi alınır.
 Verginin hesaplanmasında kesirler:
 Madde 13 – (Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)
 Nispet:
 Madde 14 – Kağıtların Damga Vergisi bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. (Ek 
hüküm: 22/7/1998-4369/77 md.) Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan 
sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim 
yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (Ek ibare: 9/4/2003-
4842/28 md.) Bakanlar Kurulu yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek ve % 20'sinden az olmamak üzere yeni 
oranlar tespit etmeye yetkilidir. (1)
 Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir. Bunların 
devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır.
 (Ek: 29/7/1970 - 1318/95 md.) Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi 
alınır.
 Akreditif mektup ve telgraflarında süre uzatıldığı takdirde verginin dörtte biri alınır.
 Yabancı memleketlerden Türkiye üzerine düzenlenen kağıtlar aynı miktarda, yabancı memleketlerin birinden diğeri 
üzerine düzenlenip Türkiye'de tedavüle çıkarılanlar ise yarı nispette vergiye tabidir.
________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “800 milyar lirayı aşamaz” ibaresi, 
“800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Daha sonra bu miktar 30/12/2013 tarihli 
ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığının 57 Seri No.'lu Tebliği ile 1/1/2014
tarihinden itibaren 1.545.852,40 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.3888
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Ödenmesi
 Ödeme şekilleri:
 Madde 15 – (Değişik birinci fıkra: 30/12/2004-5281/1 md.) Damga Vergisi makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti 
yapılması veya basılı damga konulması şekillerinden biriyle ödenir.
 (Ek: 29/7/1970 - 1318/96 md.) Bu ödeme şekillerinin hangi işlemler için ne suretle uygulanacağını tespite Maliye 
Bakanlığı yetkilidir.
 Pul yapıştırılması şekliyle ödeme:
 Madde 16 – (Mülga: 30/12/2004-5281/44 md.)
 Basılı damga konulması şekliyle ödeme:
 Madde 17 – Aşağıda yazılı kağıtların Damga Vergisi pul yerine basılı damga konulması şekliyle de ödenebilir.
 1 – Makbuz ve ibra senetleri,
 2 – Faturalar,
 3 – Ulaştırma ile ilgili kağıtlar,
 4 – Elektrik, havagazı, telefon ve su abonman mukavelenameleri,
 5 – Maliye Bakanlığının müsaadesi alınmak şartiyle vergiye tabi diğer kağıtlar.
 (Ek: 29/7/1970 - 1318/98 md.) Maliye Bakanlığı yukarda yazılı olanların ve diğer kağıtların vergisini basılı damga 
konulması şekliyle ödetmeye yetkilidir.
 Makbuz verilmesi şekliyle ödeme:
 Madde 18 – (Değişik: 30/12/2004-5281/2 md.) 
 Bu Kanunda gösterilen haller dışında Damga Vergisi makbuz karşılığında ödenir.
 Maliye Bakanlığı makbuz karşılığı ödemeye ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.
 İstihkaktan kesinti şekliyle ödeme: (1)
 Madde 19 – Genel ve özel bütçeli dairelerle il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile 
bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi 
bulunan makbuzlarla bu mahiyetteki kağıtlara ait vergilerin,
 a) Bu ödemelerin yapılması,
 b) Avans suretiyle ödemelerde avansın itası,
 Sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti yapılması şekliyle ödenmesine Maliye 
Bakanlığınca izin verilebilir.
––––––––––
(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasında yer alan "katma bütçeli" 
ibaresi "özel bütçeli" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.3889
 (Ek: 29/7/1970 - 1318/100 md.) Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü hallerde vergiyi istihkaktan kesinti yapılması 
şekliyle ödetmeye yetkilidir.
 Pulların yapıştırılması zamanı:
 Madde 20 – (Mülga: 30/12/2004-5281/44 md.)
 Basılı damga konulmasında ödeme zamanı:
 Madde 21 – Basılı damga konulacak kağıtların vergisi, yüzde beş noksanı ile peşin olarak ödenir. 
 Makbuz karşılığı ödemelerde ödemenin zamanı:
 Madde 22 – (Değişik : 30/12/2004-5281/3 md.)
 Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi;
 a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların 
vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına 
kadar ödenir.
 b) (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile 
bildirilir ve aynı süre içinde ödenir. 
 Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin 
kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kâğıdın düzenlenmesinden önce 
veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum 
veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir.
 İstihkaktan kesinti şekliyle ödemelerde ödeme zamanı:
 Madde 23 – Genel bütçeli daireler dışında kalan ve istihkaktan kesinti yapmak durumunda bulunan daire ve 
müesseseler tarafından bir ay içinde kesilen Damga Vergisi, ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar ödemenin yapıldığı yer 
vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve 26 ncı günü akşamına kadar yatırılır.(1)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sorumluluk
 Vergi ve cezada sorumluluk:
 Madde 24 – Vergiye tabi kağıtların Damga Vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden dolayı alınması 
lazımgelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları ibraz edenler sorumludur.
 (Değişik: 21/11/1980 - 2344/1 md.) Birden fazla kişi tarafından imza edilen kagıtlara ait vergi ve cezanın 
tamamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunması Damga 
Vergisinin noksan ödenmesini gerektirmez. Damga Vergisinden muaf kuruluşlarca kişilerin (1) sayılı tabloda yer alan 
işlemleriyle ilgili olarak düzenlenen ve sadece bu kurumların imzasını taşıyan kağıtlara ait verginin tamamı kişiler tarafından 
ödenir. Ancak bu kağıtlara ait verginin hiç ödenmemesi veya noksan ödenmesi halinde vergi ve cezanın tamamından kişilerle 
birlikte kurumlar müteselsilen sorumludurlar.
 (Ek fıkra: 30/12/2004-5281/4 md.) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, taraf 
oldukları işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin beyan ve ödenmesinden sorumludurlar. Verginin ödenmemesi veya noksan 
ödenmesi durumunda vergi, ceza ve fer'ileri, vergi için diğer işlem taraflarına rücu hakkı olmak üzere, bu fıkrada belirtilen
kişilerden alınır.
____________________
(1) Bu maddede yer alan “aynı süre içinde yatırılır.“ ibaresi, 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle “ 
26 ncı günü akşamına kadar yatırılır.“ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.3890
 Resmi daireler veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan ve Damga Vergisi hiç alınmıyan 
veya noksan alınan kağıtların vergisi mükelleflere, cezası düzenliyenlere aittir.
 Vergi ve ceza, vergi için mükelleflere rücu hakkı olmak üzere, kağıtları düzenleyenlerden alınır.
 Özel sorumluluk:
 Madde 25 – Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ticari ve mütedavil 
kağıtların Damga Vergisi ve cezası, mükelleflerine rücu hakkı saklı bulunmak üzere hamillerinden alınır
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 Resmi dairelerin mecburiyeti:
 Madde 26 – Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi 
hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tesbit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi 
dairesine göndermeye mecburdurlar.
 Diğer kurum ve kuruluşlar ile kişilerin mecburiyeti(1)
 Madde 27- (Değişik: 30/12/2004-5281/5 md.)
 Noterler, damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları vergi ve cezası ödenmedikçe tasdik edemezler 
veya bunların suretlerini çıkarıp veremezler.
 Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak işlem yapılması halinde, mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri 
uygulanmakla birlikte, noterlerden de tasdik ettikleri veya üzerinde işlem yaptıkları her kâğıt için kanunen alınması gereken 
cezası ayrıca alınır.
 Bankalar, kamu iktisadi teşebüsleri ve iştirakleri ile 22 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 
bulunanlar, vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kâğıtları usulüne uygun olarak vergi ve cezası ödenmedikçe işleme 
koyamazlar. Vergi ve cezası ödenmeden bu kâğıtları işleme koyan kişi ve kuruluşlardan, kâğıdın mükelleflerinden alınacak 
ceza tutarınca ayrıca ceza alınır.
 Kağıtların terki:
 Madde 28 – Vergi cezası alınması gereken kağıtların hamilleri tarafından terk edilmesi bu cezanın alınmasına mani 
değildir.
 Bazı ödemelerde uyulması gereken esaslar:
 Madde 29 – Maliye Bakanlığından müsaade alınmak şartiyle makbuz karşılığı yapılacak ödemelerle istihkaktan 
kesinti yapılması şeklindeki ödemelerde uyulması gereken esaslar Maliye Bakanlığınca tayin edilerek ilgililere bildirilir.
 Madde 30 – Vergi Usul Kanununun Damga Resmine ilişkin hükümleri Damga Vergisi hakkında da uygulanır.
 
 
——————————
(1) Bu madde başlığı “Noterlerin, bankaların ve kamu iktisadi teşebbüslerinin mecburiyeti:” iken, 30/12/2004 tarihli ve 
5281 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.3891
 Mükerrer Madde 30 – (Ek: 4 /12/1985 - 3239/97 md.)
(Değişik birinci fıkra: 15/12/1990 - 3689/9 md.) Bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler (Maktu 
ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil),bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlar 
Kurulunca belirlenen miktarlar ile bu miktarların, Vergi Usul Kanunu uyarınca 1990 yılı için tespit ve ilan olunan yeniden 
değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarların toplamı kadar artırılmıştır. Her takvim yılı başından geçerli 
olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 
dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (Ek cümle: 25/12/2003 – 5035/27 md.) Bu suretle 
hesaplanan vergi tutarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz. (1)(2)
 (Ek fıkra: 19/6/1987 - 3393/5 md.; Mülga:25/12/2003-5035/49 md.)
 (Ek fıkra: 19/6/1987 - 3393/5 md.; Değişik: 30/12/2004-5281/6 md.) Bakanlar Kurulu, elektronik ortamda 
gönderilenler ile Sermaye Piyasası Kanununun uygulanmasıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi 
öngörülen kâğıtların tâbi olduğu damga vergisi nispet ve maktu tutarlarını ibraz yerleri itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, 
indirilen nispet ve tutarlarını kanunî seviyesine kadar çıkarmaya ve bu nispet ve tutarlar dahilinde kâğıtlar itibarıyla farklı 
nispet ve tutarlar tespit etmeye yetkilidir. 
 (Ek fıkra: 4/5/1994 - 3986/11 md.) Bu Kanuna ekli (1) sayılı tablodaki 1.1.1994 tarihinde geçerli olan maktu 
vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispi vergiler % 20 oranında
artırılmıştır. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve 
azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi 
vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile 
artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye 
yetkilidir. Kaldırılan hükümler
 Madde 31 – Aşağıda gösterilen kanunlar ve hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.
 1. 23/5/1928 tarih ve 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, (Bu kanunların reklam ve ilanlara 
ilişkin Damga Resmi hükümleri ile 15/2/1963 tarih ve 185 sayılı kanun hükümleri hariç)
 2. 28/5/1934 tarih ve 2456 sayılı gümrüklerde istimal edilen bazı evraka müdafaa pulu ilsakı hakkındaki kanun ile ek 
ve değişiklikleri,
 3. 28/5/1934 tarih ve 2459 sayılı Tayyare Resmi hakkındaki kanun ile bu kanunun ek ve değişiklikleri,
 4. Fevkalade zam kanunlarının yukarıdaki resimlerlere ilişkin hükümleri,
 5. 10/6/1938 tarih ve 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 112 nci maddesi,
 6. 9/7/1953 tarih ve 6124, 15/7/1953 tarih ve 6168, 4/10/1960 tarih ve 93, 5/1/1961 tarih ve 222, 20/7/1961 tarih ve 335 sayılı 
kanunlar hariç diğer kanunların Damga Resmi ve yukardaki resimlere ilişkin istisna hükümleri,
 7. 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı V. U. K. nun 205 inci maddesinin yolcu bilet ücretleri ve sigorta primleri üzerinden 
alınacak Damga Resmi kayıtlariyle ilgili hükümleri ile 220 nci maddesinin 5 numaralı fıkrası, 112 nci maddesinin 4 numaralı 
fıkrası ve 356 ncı maddesinin 2 ve 4 numaralı fıkraları,
 Ek Madde 1- (Ek: 2/1/2003 - 4778/5md.)
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dayanılarak yapılacak ödemeler ile dostane çözüm bağlamında 
yapılacak ödemelere ilişkin olarak düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.
—————————
(1) Bu maddede yer alan, "Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 10.000 lira kesirleri nazara alınmaz." ibaresi, 
9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle, " Bu suretle hesaplanan vergi miktarlarında 100.000 lira 
kesirleri dikkate alınmaz." olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, 30 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan "Bu şekilde 
hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz." cümlesi madde metninden 
çıkarılmış, son cümlesinde yer alan "vergi miktarlarında 100.000 lira kesirleri" ibaresi "vergi tutarının 10 Yeni Kuruşa 
kadarki kesirleri" şeklinde değiştirilmiştir.3892
 Ek Madde 2 – (Ek: 25/12/2003 - 5035/28md.)
Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden 
müstesnadır.
Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait 
alınmayan damga vergisi, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte 
geri alınır.
Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin 
mahiyeti ile alınmayan vergi tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi 
bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu durumu vergi 
dairesine bildirmeyen kuruluşlar damga vergisi, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen 
sorumludurlar.
Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin 
usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edilir.
Geçici ve Son Hükümler
 Eski hükümlerin Uygulanması:
 Geçici Madde 1 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel mükellefiyet konusuna giren kağıtlar hakkında eski 
hükümler uygulanır.
 Peşin alınan resimler:
 Geçici Madde 2 – Basılı damga konulması suretiyle resmi peşin alınan kağıtların yeni hükümlere göre noksan 
alınmış vergileri mükellefe tamamlattırılır, vergi mevzuu dışında kalanlardan henüz kullanılmamış olanlarla tarife değişikliği 
dolayısiyle fazla alınmış bulunan resimler iade edilir.
 Geçici Madde 3- (Ek: 10/11/2004-5255/13 md.)
 2005 yılında İzmir Kentinde yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları ile ilgili olarak yapılacak her türlü 
mal ve hizmet alımları, kiralama ve ihale işleri ile bu işlemlerle ilgili düzenlenen kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.
 Yürürlük:
 Madde 32 – Bu kanun hükümleri yayımını takip eden aybaşından itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer.
 Yetki:
 Madde 33 – Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.3893
(1) SAYILI TABLO (1)
(Değişik:30/12/2004-5281/7 md.)
Damga Vergisine Tâbi Kâğıtlar
I. Akitlerle ilgili kâğıtlar Kanunla Getirilen Uygulanacak 
Olan
A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve 
temliknameler
(Binde 7,5) (Binde 9,48)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine 
göre kira bedeli üzerinden)
(Binde 1,5) (Binde 1,89)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 7,5) (Binde 9,48)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 7,5) (Binde 9,48)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir 
kâğıda taalluk edenler dahil) 
(Binde 1,5) (Binde 1,89)
6. (Ek: 28/3/2007-5615/15 md.; Değişik: 
4/6/2008-5766/10 md.) Karayolları Trafik 
Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el 
araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,5) (Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:
1. Tahkimnameler (18,00 YTL) (41,20 TL.)
2. Sulhnameler (18,00 YTL) (41,20 TL.)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin 
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri 
(Belli parayı ihtiva edenler dahil) (100,00 YTL) (231,10 TL.)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idarî 
davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen 
mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 7,5) (Binde 9,48)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (18,00 YTL) (41,20 TL.)
2. (Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) İhale 
Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire 
ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü 
ihale kararları 
(Binde 4,5) (Binde 5,69)
–––––––––––––––––
(1) Bu tabloda 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunla getirilen miktarlar aynen bırakılmış olup, 30/12/2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer)
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığının 57 Seri No.'lu Tebliği ile 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere tesbit edilen 
miktarlar ise metne parantez içinde siyah puntolarla işlenmiştir.3894
III. Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar
1. Ticarî ve mütedavil senetler:
 a) Emtia senetleri:
 aa) Makbuz senedi (Resepise) (6,50 YTL) (14,40 TL.)
 ab) Rehin senedi (Varant) (4,00 YTL) (8,50 TL.)
 ac) İyda senedi (1,00 YTL) (1,60 TL.)
 ad) Taşıma senedi (0,50 YTL) (0,60 TL.)
 b) Konşimentolar (4,00 YTL) (8,50 TL.)
 c) Deniz ödüncü senedi (Binde 7,5) (Binde 9,48)
 d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 7,5) (Binde 9,48)
2. Ticarî belgeler:
 a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (6,50 YTL) (14,40 TL.)
 b) Resmî dairelere ve bankalara ibraz edilen 
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
 ba) Bilançolar (14,00 YTL) (31,80 TL.)
 bb) Gelir tabloları (7,00 YTL) (15,40 TL.)
 bc) İşletme hesabı özetleri (7,00 YTL) (15,40 TL.)
 c) Barnameler (1,00 YTL) (1,60 TL.)
 d) Tasdikli manifesto nüshaları (3,00 YTL) (6,40 TL.)
 e) Ordinolar (0,50 YTL) (0,60 YTL.)
 f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (3,00 YTL) (6,40 YTL.)
IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmî daireler tarafından yapılan mal ve 
hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak 
yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından 
resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden 
makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî 
daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış 
veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir 
ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar 
(Binde 7,5) (Binde 9,48) 
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, 
ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken 
bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla 
olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans 
olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile 
bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına 
açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği 
veya emir ve havalelerine tediye olunduğu 
takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar (1)
(Binde 6) (Binde 7,59)
––––––––
(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle;bu fıkrada yer alan "hizmet karşılığı alınan paralar" ifadesinden sonra 
gelmek üzere "(avans olarak ödenenler dahil)" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.3894-1
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar 
veya bu mahiyetteki senetler (Binde 6) (Binde 7,59)
d) İcra dairelerince resmî daireler namına 
şahıslara ödenen paralar için düzenlenen 
makbuzlar
(Binde 6) (Binde 7,59)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir 
nüshası vergiye tâbidir):
 a) Yabancı memleketlerden gelen posta 
gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce 
gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı 
her gönderi maddesi için
(0,50 YTL) (0,60 TL.)
 b) Vergi beyannameleri: 
 ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (18,00 YTL) (41,20 TL.)
 bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (24,00 YTL) (55,00 TL.)
 bc) Katma değer vergisi beyannameleri (12,00 YTL) (27,20 TL.)
 bd) Muhtasar beyannameler (12,00 YTL) (27,20 TL.)
 be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi 
beyannameleri hariç) (12,00 YTL) (27,20 TL.)
 c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (24,00 YTL) (55,00 TL.)
 d) Belediye ve il özel idarelerine verilen 
beyannameler 
(9,00 YTL) (20,30 TL.)
 e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta 
prim bildirgeleri
(9,00 YTL) (20,30 TL.)
 f) (Ek: 18/2/2009-5838/15 md.) Elektronik 
ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve 
sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar 
beyanname için
(20 TL) (32,30 TL.)
3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk 
Lirasından fazla maktu ve nispî vergiye tâbi 
olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret 
ve tercümeleri
(0,50 YTL) (0,60 TL)3894-2
(2) SAYILI TABLO
 Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar:
 I. Resmi işlerle ilgili kağıtlar:
 A) Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar:
 1.Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kağıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından 
yazılan cevaplar ve ekleri.
 2. Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmi dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak şerhler veya çıkarılacak 
suret, özet ve tercümeler.
 3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun uygulanmasında yapılacak müracaatlara 
ait her türlü kağıtlarla kurullarca verilecek kararlar.
 4. Türkiye atom enerjisi programının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ithali sırasında düzenlenen kağıtlar.
 5. Yabancı elçilik ve konsoloslukların mühür veya imzasını ihtiva eden resmi kağıtlarla yabancı elçilik ve 
konsolosluklarda düzenlenen ve fakat elçilik ve konsolosluklar dışında kullanılmıyan kağıtlar. (Bu fıkradaki istisna 
mütekabiliyet şartiyledir.)
 6. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla damga resminden, bu 
tarihten sonra yapılacak imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla da damga vergisinden istisna edilmiş olan kağıtlar.
 7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında aktedilen anlaşmalar geregince ithal 
olunacak zirai ve gıdai maddelerin ithaliyle ilgili kağıtlar.
 8. Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu gereğince derlenen eserler için ilgili dairelerce verilecek makbuzlar.
 9. Resmi daireler lehine yapılan istimlaklerde düzenlenen kağıtlar.
 B) Resmi dairelerden kişilere verilen kağıtlar:
 1. Resmi dairelerin iaşe ihtiyaçları için satınalınacak ayniyatın, bedelleri 100 Yeni Türk Lirasına (100 Yeni Türk 
Lirası dahil) kadar olanlarının, ayniyat tesellüm makbuzları.(1)
 2. İcra dairelerinin, alınan harç ve masrafın müfredatını göstermek üzere, ilgililere verdikleri makbuzlar.
 3. Vergi, resim ve harclarla sair bilcümle gelirlere ve kamu yararına mütaallik olarak resmi dairelerden kişilere tebliğ 
olunan kararlar, Sayıştay ilam ve kararları ve vergi karneleri.
 4. Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar.
 5. İcra ve İflas Kanununa göre icra dairelerince istiyen alacaklılara takip talebinde bulunduklarına ve tevdi ettikleri 
belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar.
 6. Noter Kanununa göre noterlerin aldıkları her nevi harc ve ücretin müfredatını göstermek üzere ilgililere verdikleri 
makbuzlar.
 7. Resmi dairelerin kumpanya ve acentalara gönderecekleri ordinolar.
_____________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan ”10 liraya (10 lira dahil)“ ibaresi, “100 
Yeni Türk Lirasına (100 Yeni Türk Lirası dahil)” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.3895
 C) Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar:
 1. Hükümetçe akdolunan avans ve istikraz mukavelenameleri, Hazine Bonoları, Yatırımlar Finansman Fonu Teşkil 
ve Tasarruf Bonoları İhracı hakkındaki Kanun gereğince çıkarılan tasarruf bonoları ve tedavüle çıkarılacak Hükümet ve 
Türkiye Emlak Kredi Bankası istikrazlarına ait geçici veya kati tahvillerle bunların bedel, faiz ve ikramiyelerinin ödenmesine 
ve bu husustaki diğer muamelelere ilişkin kağıtlar.
 2. Yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmi daireler ad ve hesabına gönderilen her türlü 
kağıtlarla doğrudan doğruya yabancı memleketlerden mübayaa olunarak resmi dairelere gönderilen malların ihale kararları ile 
tesellüm makbuzları.
 3. Ankara'da inşa edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için yabancı memleketlerden getirilecek inşaat 
malzemesinin ithali ile ilgili kağıtlar.
 4. Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu gereğince kadastro mahkemeleri ile kadastro tahrir komisyonlarına verilen 
beyannameler.
 5. Resmi dairelere emaneten bırakılan para, hisse senedi, tahvil ve eşyanın ret ve iadesinde verilen makbuz ve ibra 
senetleri.
 6. Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumi müesseselerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası vermeleri 
mecburiyetine dair Kanun ile Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri hakkındaki Kanun hükümleri gereğince zabıta 
amirlerine verilecek beyannameler.
 7. Emekli, dul ve yetim maaş ve ikramiyeleri tahsisine ve alındığına dair her türlü kağıtlar.
 8. Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olmıyanlarla yetimlerine bir defaya mahsus olmak 
üzere verilen paraların ödenmesine ait kağıtlar.
 9. Türkiye'ye giren ve çıkan yolculardan Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanun gereğince 
gümrüklerce alınacak beyannameler.
 10. Bir şehir içinde görev dolayısiyle sarf olunan tramvay, vapur, tren ve otobüs gibi taşıt ücretlerine münhasır olmak 
üzere memur ve müstahdemler tarafından verilen beyannameler.
 11. Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihlerin tasdik veyahut suret ve tercümelerinin verilmesi için 
noterlere getirilen kağıtların noter dairelerinde çıkarılarak saklanacak örnekleri. (1)
 12. Evlenme işlerinde kullanılan kağıtlar.
 13. Umumi hayata müessir afetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanundan faydalanacak 
kişiler tarafından verilecek taahhütname, beyanname ve aktedilecek mukaveleler, yabancı memleketlerden İmar ve İskan 
Bakanlığınca ithal olunacak her türlü alet, edevat ve malzemenin ithalinde düzenlenen kağıtlar, bağış ve yardım makbuzları.
 14. (Ek: 27/3/1969 - 1137/86 md.) İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara vatani hizmet tertibinden bağlanan şeref 
aylıklarının ödenmesine ait her türlü kağıtlar.
 15. (Ek: 21/1/1982 - 2590/1 md.) Sosyal ve Kültürel bakımdan yurdumuzu tanıtmak üzere ilgili Bakanlığın izni ile 
yarışmalara katılacak, sergilenecek, gösterilecek veya benzeri nedenlerle geçici olarak yurt dışına çıkarılacak tablo, pul, film, 
seramik ve bu mahiyetteki sanat eserleri ve sair eşya ile ilgili olarak kambiyo mercilerine verilecek beyanname ve 
taahhütnameler.
 16. (Ek: 4/12/1985 - 3239/98 md.) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 11 inci 
maddesi gereğince noterde düzenlenen şansi kefaletle ilgili kağıtlar.
 17. (Ek: 30/7/2003-4962/12 md.) Gümrük kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede giriş-çıkış yapan 
taşıtlarla ilgili olarak alınan Taşıt Giriş-Çıkış Formu eki taahhütnameler.
 18. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Çiftçiler tarafından ziraî faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen 
taahhütnameler.
19. (Ek: 4/6/2008-5766/10 md.) Yurt dışında hayatını kaybeden kişilerin cenazesinin Türkiye'ye girişi sırasında 
düzenlenerek gümrük idaresine verilen kâğıtlar.
––––––––––––
(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle; bu fıkrada yer alan "saklanacak nüshaları" ibaresi 
"çıkarılarak saklanacak örnekleri" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.3896
 II - Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar:
 1. (Değişik: 26/10/1988 - 3482/8 md.) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile 
öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle öğrencilerle velileri 
tarafından okul ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler.
 2. Öğrenciler ve velileri tarafından okul idarelerine verilen beyannameler.
 3. Resmi ve özel her türlü okullarda öğrenciler tarafından kurulan istihsal ve istihlak kooperatiflerine ait ve damga 
vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
 4. Erlerle, ihtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve çavuşların aşağıda gösterilen kağıtları;
 a) Askerliğe giden veya terhis edilenlerin askeri iş ve maaşlarına ve ölüm dolayısiyle dul ve yetimlerine maaş 
bağlanmasına ait her türlü kağıtlar.
 b) Askerlikte bulunanların gerek askerlik, gerek özel işleri için verecekleri beyannameler.
 c) Askerler tarafından veya askerler için verilen paralar karşılığında postaneler veya bankalarca düzenlenen kağıtlar.
 5. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanununun uygulanması ile ilgili işlemler dolayısiyle düzenlenen 
kağıtlar.
 III - İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kağıtlar:
 1. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre düzenlenen Münferit ve Kolektif İş Sözleşmeleri ve Yüksek 
Hakem Kurulunun ve il hakem kurullarının kararları,Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ve diğer kurulların Toplu İş Sözleşmeleri 
hükmündeki kararları ile İş Kanunu gereğince işverenin iş şartlarını göstermek üzere işçiye verdiği taahhütnameler işveren 
tarafından iş Kanununa göre verilen beyannameler.
 2. İş ve İşçi Bulma Kurumunun işçilere iş ve işlere işçi bulmak üzere düzenlediği kağıtlar.
 3. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışan 
işçilerin yeraltındaki çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primlerinin ödenmesinde düzenlenen kağıtlar.
 4. Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanunun uygulanması dolayısiyle düzenlenecek kağıtlar,
 5. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çiftçiye, Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri ile birliklerine açılacak 
kredilerle bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri ve muhtaç çiftçiye yapılacak dağıtmalarla llgili her 
türlü kağıtlar.
 6. Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki kanunun uygulanması ile ilgili kağıtlar.
 7. Göçmenlerle nakledilenlere ve Muhtaç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik dağıtılması hakkındaki Kanunun 
uygulanması ile ilgili kağıtlar.
 8. Göçmen ve mültecilerle bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir bölgeden diğer bölgeye Hükümetçe 
naklolunanlara yapılacak iskan yardımı ve gümrük ve tabiiyet, nüfus, tapu ve nakil işlemleri ile ilgili her türlü kağıtlar.
 9. (Ek: 28/3/2007-5615/15 md.) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu uyarınca düzenlenen menşe 
şahadetnameleri.
 10. (Ek: 23/7/2010-6009/17 md.) Tarımsal destekleme programları kapsamında hibe desteği sağlanması uygun görülen 
yatırım projelerine ilişkin olarak proje sahipleri ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında düzenlenen kâğıtlar.3897
IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar:
1. Ticari veya mütedavil kağıtlar üzerine yazıları ciro, kabul ve tesellümü mutazammın şerhler.
2. (Mülga: 21/11/1980 - 2344/4 md.)
3. Hisse senetleri ve her türlü tahvillerin temettü ve faiz kuponları.
4. Çıkarılacak hisse senedi ve tahvillere talip olanlar tarafından bu maksatla verilecek iştirak taahhütnameleri.
5. Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine ait makbuzlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile temin olunan meblağın 
tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar.
6. (Değişik: 4/12/1985 - 3239/98 md.) Posta çekleri.
7. Gayrimenkullerin, ayni hakların ve gemilerin ferağ ve intikal zabıtları.
8. Sabit istihsal araçlarına ait kira mukavelenameleri.
9. (Mülga: 21/11/1980 - 2344/4 md.)
10. Gerek Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Hava Kurumu tarafından verilen, gerek yabancı 
memleketlerin benzeri teşkilatı tarafından verilip Türkiye'de ibraz edilen veya hükmünden faydalanılan Triptik ve gümrük 
geçiş karneleri.
11. Okullara kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve muhtaçlara verilen ianelere ait makbuzlar.
12. Mektup ve diğer kağıtların alındığına dair verilen imzalarla posta idarelerinin defterleri üzerine gönderilenler 
tarafından yazılan alındı şerhleri.
13. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi tarafından müstahsıla verilen nüshası.
14. Gider puslasının tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından işi yapana veya malı satana verilen nüshası.
15. Damızlığa elverişli olduğuna dair şahadetnameyi haiz bulunan hayvanlaların ithali ile ilgili kağıtlar.
16. (Ek:20/6/2001-4684/22 md.;Değişik: 16/7/2004-5228/36 md.) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile 
yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar. 
17. (Ek : 20/6/2001 - 4684/22 md.) Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, devir ve bölünmeler 
nedeniyle düzenlenen kağıtlar.
18. (Ek : 20/6/2001 - 4684/22 md.;Mülga:25/12/2003-5035/49 md.) 
19. (Ek: 12/6/2002-4761/6 md.) Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla yapılan, belirli 
bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler 
de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak 
ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer 
kâğıtlar.
20. (Ek: 12/6/2002-4761/6 md.) Faktoring şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktoring sözleşmeleri ile bu 
sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar.3898
21. (Ek: 12/6/2002-4761/6 md.) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin 
alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri.(1)
22. (Ek: 12/6/2002-4761/6 md.) Kıymetli madenler borsalarında kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ilişkin 
düzenlenen kâğıtlar.
23. (Ek: 9/4/2003-4842/29 md.; Değişik:25/12/2003 - 5035/30 md.) Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası 
kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler 
(kredilerin kullanımları hariç)(2)
24. (Ek: 9/4/2003-4842/29 md.) Devlet dış borçları ile ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödemeler 
dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil, kredilerin kullanımları hariç). 
25. (Ek: 9/4/2003-4842/29 md.) 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında 
tanımlanan nakit işlemleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılacak likidite senetlerine (veya bu mahiyetteki 
kâğıtlara) ilişkin işlemler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar. 
26. (Ek:30/7/2003-4962/12 md.;Değişik: 16/7/2004-5228/36 md.) Kredi kartı üyelik sözleşmeleri.
27. (Ek: 30/7/2003-4962/12 md.) Yükseköğretim kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma projeleriyle ilgili olarak 
düzenlenen kağıtlar. 
_____________________
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “alım satım sözleşmeleri” ibaresi, “alım satım 
sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla 
düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)” ibaresi “kredilere, bunların 
teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)” şeklinde 
değiştirilmiştir.3898-1
28. (Ek: 30/7/2003-4962/12 md.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar. (1)
29. (Ek: 25/12/2003 - 5035/30 md.) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler üzerine konulan 
aval ve kefalet şerhleri ile bu mahiyetteki diğer şerhler.
30. (Ek:25/12/2003-5035/30 md.;Değişik: 16/7/2004-5228/36 md.) Finansman şirketlerince kullandırılacak 
kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin 
kullanımları hariç). 
(2)
31. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak 
üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.
32. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Gelir vergisinden muaf esnaf, muaf serbest meslek erbabı ile basit usulde 
vergilendirilen mükellefler tarafından işyeri olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadî işletmelere dahil olmayan 
taşınmazlara ilişkin kira mukavelenameleri.
33. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Ekici ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile 5488 
sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde, üretici ve alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmeleri ve bunlara ilişkin rehin 
senetleri. (3)
34. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) Ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetlere ilişkin olmamak şartıyla gerçek kişiler 
arasında düzenlenen akitlerle ilgili kâğıtlar (Ek ibare: 29/6/2006-5535/8 md.) ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü 
maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtlar. (Söz konusu kâğıtlar, resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde 
bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.).
35. (Ek: 30/12/2004-5281/8 md.) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) 
numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.
36. (Ek: 21/2/2007-5582/34 md.) Sermaye piyasası araçlarının ihracına ilişkin olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar, 
konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı işlemleri ve bu kuruluşların ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık 
teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsilen menkul kıymet ihracı ve bu ihraca konu teminatlarla ilgili
olarak düzenlenen makbuz ve kağıtlar.
–––––––––––
(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle; bu fıkrada yer alan "ek 1 inci" ibaresi "ek 2 nci" şeklinde değiştirilmiş ve 
metne işlenmiştir.
(2) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla 
düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)” ibaresi “kredilere, bunların
teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç)” şeklinde 
değiştirilmiştir.
(3) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu bölümün (30) numaralı fıkrasında yer alan “4077 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde tüketici finansman şirketlerince kullandırılacak tüketici kredilerinin” 
ibaresi “Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilerin” şeklinde, (33) numaralı fıkrasında yer alan “Ekici ile alıcı arasında 
düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile” ibaresi “Ekici ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ile 
5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde, üretici ve alıcı arasında düzenlenen tarımsal üretim sözleşmeleri ve” şeklinde değiştirilmiş ve 
metne işlenmiştir.3898-2
37. (Ek: 4/6/2008-5766/10 md.) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli 
arasında imzalanan çerçeve anlaşması ve bu anlaşmaya esas ihale kararı ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul 
edilmesine ilişkin kararlar.
38. (Ek: 4/6/2008-5766/10 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası 
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan ülke incelemeleri, araştırma, proje ve benzeri faaliyetler nedeniyle düzenlenen 
kâğıtlar.
39. (Ek: 4/6/2008-5766/10 md.) Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satışı yapılan ve net alanı 80 m_’yi geçmeyen 
konutlara ilişkin olarak, İdare ile alıcı arasında imzalanan satış sözleşmeleri ve bu satışa ilişkin diğer kağıtlar.
40. (Ek: 16/6/2009-5904/20 md.) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 
çerçevesinde, mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen mukavelenameler ve ürün senedi.
41. (Ek: 13/2/2011-6111/83 md.) Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri, 
bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri, bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri ile bunların 
varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ve kira sertifikaları. (1)
42. (Ek: 30/5/2013-6491/27 md.) Türk Petrol Kanunu kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim 
faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler.
V - Kurumlarla ilgili kağıtlar: (2)
1. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkındaki Kanuna tabi kurumlarla genel ve özel bütçeli 
daireler, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tüzel kişiliği.
bulunan kurumlara özel kanunları gereğince Hazinece ödenmesi gereken sermaye, iştirak hissesi ve yardım ödeneklerinin 
ödenmesine ait kağıtlar.
2. İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakler hakkındaki kanuna tabi kurum ve ortaklıklara vuku 
bulacak devir ve kuruluş ile ilgili kararlar.
3. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Milli Savunma Bakanlığına veya memleketimizin de dahil bulunduğu 
Milletlerarası Savunma Teşkilatına teslim edeceği her türlü malzeme, teçhizat ve vasıtalarla yedek parçalarının imalinde ilk 
madde veya işletme malzemesi olarak kullanılmak üzere kurum tarafından yabancı memleketlerden getirtilecek maddelerin 
(Miktarı ve memleket içinde ihtiyaca yeter derecede tedarikinin mümkün bulunmadığı Maliye, Ticaret ve Sanayi 
bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tesbit ve kabul edilmek kaydiyle) ithali sırasında düzenlenen 
kağıtlar.
4. Toprak Mahsulleri Ofisinin müstahsıldan yapacağı alımlar ve menkul rehini işlemlerine ilişkin kağıtlarla Ofisin teşkil 
edeceği müessese ve şirketlerin kuruluşu ile ilgili kağıtlar.
5. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilecek hububat ve unlarla bunların naklinde kullanılacak her nevi 
malzemenin ithali sırasında düzenlenen kağıtlar.
6. Türkiye Zirai Donatım Kurumu müessese ve şubelerinin kuruluş işlemleri ile ikraz, istikraz, menkul ve 
gayrimenkul alım ve satımı ve sair işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum tarafından ödenmesi gereken 
kağıtlar.
7. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün çiftçi ile münasebetlerinde tanzim edilecek borç senetleri ile borç 
ödeme makbuzları,
8. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül 
tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
––––––––––––
(1) 29/3/2011 tarihli ve 6215 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, bufıkranın (40) olan numarası (41) olarak değiştirilmiş ve metne 
işlenmiştir.
(2) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle; (1) numaralı fıkrada yer alan "katma bütçeli" ibaresi "özel bütçeli" 
şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.3899
 9. İşçi Sigortaları veya yerine kaim olacak kurumun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kurum 
tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
 10. Devlet Yatırım Bankasının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi 
gereken kağıtlar
 11. Tasarruf Sandıkları hakkındaki Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyelerce kurulan tasarruf sandıklarının 
tüzüklerinde açıklanan işlemlerle ilgili kağıtlar.
 12. Ordu Yardımlaşma Kurumunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu Kurum tarafından 
ödenmesi gereken kağıtlar.
 13. Milli Piyango İdaresinin biletleri ile çekilişte kazananlara ödenecek ikramiye ve amortilerle ilgili kağıtlar.
 14. Devlet Tiyatrosunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül tarafından ödenmesi 
gereken kağıtlar.
 15. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin her türlü muamelelerinde düzenlenen ve 
Damga Vergisi bunlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
 16. Çay yetiştirenlerin Türkiye'de çay ziraatini geliştirmek maksadiyle kuracakları kooperatiflerin her türlü 
işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kooperatifler tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 
 17. Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekküller 
tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
 18. (Değişik: 24/6/1965 - 639/1 md.) Türkiye Halk Bankasının, Esnaf Kefalet ve Küçük Sanat Kooperatifleri ve 
ortakları ve bu kooperatiflerin kendi ortakları ile münasebetlerinde tanzim olunacak borç senetleri, borç ödeme makbuzları, 
ipotek ve rehin senetleri.
 19. (Ek: 13/7/1967 - 903/5 md.; Değişik: 16/10/1981 - 2535/1 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen her türlü kağıtlarla, Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil)
güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıfların her türlü işlemlerinde düzenlenen kağıtlar.
 20. (Ek: 10/8/1970 - 1318/103 md.) İktisadi Devlet Teşekküllerine ve sermayesinin yarıdan fazlası Devlete veya 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ait olan Kamu İktisadi Teşebbüslerine Hazinece yapılacak ikrazlara ait işlemlerle ilgili 
kağıtlar.
 21. (Ek : 28/6/2001 - 4697/11 md.) Sigorta ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dahil 
her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi bu şirketler veya fonlar tarafından ödenmesi gereken kağıtlar.
 22. (Ek: 9/4/2003-4842/29 md.) Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 24 numaralı bendinde belirtilen 
kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar. 
23. (Ek: 21/2/2007-5582/34 md.) İpotek finansmanı kuruluşları ile konut finansmanı fonlarının kuruluş ve ipotekli 
sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlık finansmanı fonlarını temsil eden menkul kıymetlerin 
ihracı ve ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dahil her türlü işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu
kuruluşlar veya fonlar tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar.
24. (Ek: 21/2/2007-5582/34 md.; Mülga: 4/6/2008-5766/10 md.) 
25. (Ek: 13/2/2011-6111/83 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye 
işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet 
sözleşmeleri. (Söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel olarak istihdam edilenlerle yapılan sözleşmeler ile 
24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri dahil)(1)
______________
(1) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu fıkraya “(Söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerde geçici personel 
olarak istihdam edilenlerle yapılan sözleşmeler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa göre hizmet alımına 
ilişkin yapılan hizmet sözleşmeleri dahil)” ibaresi eklenmiştir.3900
1.7.1964 TARİH VE 488 SAYILI ANA KANUNA
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
 1 – 3/12/1988 tarih 3505 sayılı kanunun 488 sayılı Kanun ile ilgili geçici maddeler:
 Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) her bir vergi türü, vergilendirme 
dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu tarih 
itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve miktarı 500.000 lirayı aşmayan vergilerin % 
30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi 
halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.
 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle 
asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 30'unun 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, kalan % 
70'inin tahsilinden vazgeçilir.
 Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
 Geçici Madde 2 – a) İhracat,
 b) İhracat teşvik belgesine bağlanan döviz kazandırıcı faaliyetlerle, bu belge kapsamındaki ithalat,
 c) İhracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için alınan 
yatırım kredileri ile bu belge kapsamındaki şirket kuruluşu ve sermaye artırımı, gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni 
sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili,
 İşlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar, 31.12.2003 tarihine kadar 488 sayılı Kanuna göre damga 
vergisinden ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilir. (1)
 Kredilerin amaç dışı kullanılması, taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi veya teşvik belgesindeki şartların 
yerine getirilmemesi halinde, alınmayan damga vergileri ve harçlar, ihracatçı veya yatırımcı kişi veya kuruluşlardan, 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.
 Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi ve harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya 
konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi ve harcın miktarını işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde ilgililerin gelir 
veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
 İhracat taahhüdünün gerçekleşmediğinin veya teşvik şartlarına uyulmadığının tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün 
içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen bankalar ile yukarıdaki fıkra gereğince bildirimde bulunmayan kuruluşlar, 
damga vergisi, harç, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.
 Bu maddenin uygulanması bakımından, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Maliye 
ve Gümrük Bakanı tarafından birlikte tespit edilir.
——————————
(1) Bu fıkradaki 31/12/1993 tarihi, 26/12/1993 tarih ve 3946 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile 31/12/1998 olarak, daha sonra; 22/7/1998 
tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile de 31/12/2003 olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.3900-1
 2 – 15/12/1990 tarih ve 3689 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
 Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) her bir vergi türü, vergilendirme 
dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3.000.000 lirayı, yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde 25.000.000 
lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin tamamı ile bu 
vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun; yarısının 31.12.1990, diğer 
yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan 
vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir.
 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı olan ya da dava açma süresi henüz geçmemiş bulunan ikmalen, re'sen 
ya da idarece tarh edilen ve her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3.000.000 lirayı yıllık 
beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde 25.000.000 lirayı aşmayan vergilerin tamamı ile bu vergilere isabet eden 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun; yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 
tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi halinde ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla 
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren 
gecikme faizinin hesaplanmasında tarhiyatın tahakkuk tarihi, dava açma süresinin bitim tarihi olarak dikkate alınır.
 Bu Kanunun uygulanmasında; 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değişik 6183 sayılı Kanunun 51 inci 
maddesi gereğince asıl addolunan ve her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3.000,000 
lirayı, yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde ise 25.000.000 lirayı aşmayan gecikme zammı ve gecikme 
faizlerinden;
 – 1.1. 1989 tarihi itibariyle asıl addolunan miktarın % 30'unun; yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 
tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi şartıyla kalan % 70'inin,
 – 1.1.1990 tarihi itibariyle asıl addolunan miktarların % 20'sinin; yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 
tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi şartıyla kalan % 80'inin ve 1.1.1990 tarihinde asıl addolunan meblağlara 1990 
yılı içinde uygulanan gecikme zamlarının,
 Bu konuda ihtilaf yaratılmaması ve yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi halinde tahsilinden vazgeçilir.
 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları 
kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 3.000.000 (Yıllık 
beyannamelere ilişkin olarak 25.000.000) lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 20 sinin; 
yarısına 31.12.1990,diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi halinde, kalan % 80'inin 
tahsilinden vazgeçilir.
 Bu Kanunda belirtilen miktarların üzerinde borç olması halinde; bu borçların sadece Kanunda belirtilen miktarları 
kadarki kısmı hakkında da, yukardaki fıkra hükümleri uygulanır.
 Bu Kanun kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan tahsilat tutarları ile 
bu Kanuna göre yapılan ödemeler mükellefe red ve iade edilmez.
 Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.
 3 – 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
 Geçici Madde 1- Bu Kanun ile Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda yapılan değişikliklere istinaden damga ve harç 
pullarının kullanımdan kalkması nedeniyle yapılması gereken işlemlere ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.3901
 488 SAYILI KANUNDA YER ALAN TABLOLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN
 MEVZUAT CETVELİ
 (1) Sayılı Tablonun Değişiklikleri:
 Değişiklik Yapan Kanun veya Kararnamenin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin 
 Tarihi Numarası Maddesi Tarihi Numarası 
 30/12/1980 2367 1 31/12/1980 17207 Mükerrer
 7/11/1984 3075 1 20/11/1984 18581
 4/12/1985 3239 140 11/12/1985 18955
 20/12/1985 85/10173 26/12/1985 18970
 1/9/1987 87/12067 – 17/9/1987 19577
 30/12/1987 87/12466 – 31/12/1987 19681 Mükerrer
 3/12/1988 3505 30 10/12/1988 20015
 22/12/1988 88/13599 – 30/12/1988 20035
 27/12/1989 89/14914 – 30/12/1989 20388
 Tebliğ 21 – 26/12/1990 20737
 Tebliğ 22 – 24/12/1991 21091
 Tebliğ 23 – 18/12/1992 21439
 Tebliğ 24 – 23/12/1993 21797
 Tebliğ 25 – 11/5/1994 21931
 Tebliğ 26 – 23/12/1994 22150
 Tebliğ 27 – 17/3/1995 22230
 Tebliğ 28 – 25/12/1995 22504
 Tebliğ 45 – 27/12/2005 26036
 Tebliğ 47 – 20/12/2006 26382
 Tebliğ 50 – 26/12/2007 26738
 Tebliğ 51 – 23/12/2008 27089
 Tebliğ 53 – 31/12/2009 27449
 Tebliğ 54 – 29/12/2010 27800 (6.Mük.)
 Tebliğ 55 – 31/12/2011 28159
 Tebliğ 56 - 1/1/2013 28515
Tebliğ 57 - 30/12/2013 28867 (Mük.)
 (2) Sayılı Tablonun Değişiklikleri :
Değişiklik Yapan Kanun veya Kararnamenin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin 
 Tarihi Numarası Maddesi Tarihi Numarası 
 24/6/1965 639 1 6/7/1965 12041
 30/12/1980 2367 3 31/12/1980 17207 Mükerrer
 16/10/1981 25351 1 8/10/1981 17488
 21/1/1982 2590 2 27/1/1982 17587
 4/12/1985 3239 98 11/12/1985 18955
 26/10/1988 3482 8 5/11/1988 19980
 Tebliğ 34 30 1/12/1998 23540
 Tebliğ 37 30 16/12/1998 239083902-1
488 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
 No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
 639 — 6/7/1965
 903 4 üncü 5 inci maddeler 1/3/1968
 Diğer hükümler 25/7/1967
 1137 — 31/3/1969
 1318 — 10/8/1970
 2344 — 2 8/11/1980
 2367 1 inci maddesi ile (1) sayılı tablonun III.Ticari işlemlerde Kul-
 lanılan Kağıtlar Bölümünün 1/a bendinde yapılan değişiklik 28/11/1980
 Diğer hükümleri 31/12/1980
 2535 — 18/10/1981
 2590 — 27/1/1982
 3075 — 1/1/1985
20/12/1985 tarih ve 
85/10173 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı 1/1/1986
 3239 A) Birinci bölümünün araziye ait asgari ölçüde birim değer tespiti 
 için yeniden kurulan Takdir Komisyonları ve arazi ile ilgili diğer hükümleri
 ve yoklamadan maksat ve yok-
 lama memurlarına ilişkin hükümleri. 11/12/1985
 B) Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespiti için yeni-
 den kurulan Takdir Komisyonları ile ilgili hükümleri. 1/3/1986
C) Beşinci bölümünün, 96 ncı maddesiyle 492 sayılı Kanunun (8) 
sayılı tarifesine eklenen Telsiz Harçlarına 
 ilişkin hükümleri (Yıllık harçlara ait hükümleri hariç). (7/10/1963 ta-
 rihinden geçerli olmak üzere) 11/12/1985
 D) 107, 115, 119, 126, 132, 133, 134, 135 ve Geçici 2. 3 ve 
 4 üncü maddeleri. 11/12/1985
 E) Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
 yetki veren hükümleri. (1/1/1986 ta-
 rihinden geçerli olmak üzere) 11/12/1985
 F) Diğer hükümleri. 1/1/1986
 3393 11 ve 12 nci maddeleri 1/1/1987
 Diğer maddeleri 30/6/1987
30/12/1987 tarih ve 87/12466 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı 
1/1/1988
 3482 4 üncü maddesi 1/1/1988
 5 inci maddesi 1/1/1989
 Diğer maddeleri 5/11/1988
 3505 1) 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 
 33, 34 ve geçici 2 nci maddeleri (1/1/1989 ta-
 rihinden geçerli olmak üzere) 10/12/1988
 2) Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
 yetki veren hükümleri ile diğer maddeleri 10/12/19883902-2
 488 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
 YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun Yürürlüğe
 No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
 3689 – 7 nci madde ile 193 sayılı Kanuna eklenen Geçici 1/1/1990 tarihinden
 35 inci maddesi geçerli olmak üzere
 20/12/1990 tarihinde
 – 8 inci madde ile 5422 sayılı Kanuna eklenen Geçici
 18 inci maddesi 5/9/1990 tarihinden
 geçerli olmak üzere 20/12/1990 tarihinde
– 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 ve 12 ile 5 inci maddesi 1/1/1991
tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, 7 nci 
maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 34,36 
ve 37 nci maddeleri ve 8 inci maddesiyle 5422 sayılı Kanuna
 eklenen geçici 19 uncu maddesi 1/1/1991
 – Diğer hükümleri 20/12/1990
 3986 — 7/5/1994
 4008 a) 2, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24 ve 25 inci maddesi 
 ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 7 numaralı 
 bent ve 27 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine 
 eklenen 12 numaralı bent 1.1.1995 tarihinde,
 b) 8 inci maddesi,25 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci 
 maddesine eklenen 8 numaralı bent ve 27 nci madesi ile Kurumlar 
 Vergisi Kanununun 
 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent 1.1.1996 tarihinde,
 c) 35 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında,
 d) Diğer hükümleri 6/7/1994
 4369 29/7/1998
 4684 a) 1 inci maddesinin (A) ve (B) fıkraları 25/11/2000 
 tarihinden geçerli olmak üzere, 3/7/2001
 b) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri ile geçici 3 
 üncü maddesinin (f) fıkrası
 dışındaki diğer fıkraları, 1/1/2002
 c) Geçici 3 üncü maddesinin (f) fıkrası 1/1/2001 tari-
 hinden geçerli olmak üzere, 3/7/2001
 d) Diğer maddeleri 3/7/2001
 4697 11 inci madde 7/10/2001 
 4761 - 22/6/2002
 4778 - 11/1/2003
 4842 29 uncu madde 1/1/2004
 28 inci madde 24/4/2003
 4884 - 17/6/2003
 4962 - 7/8/2003
 5035 30, Ek Madde 1, 1 ve 2 sayılı taploların ilgili bölümleri 2/1/2004
 5228 1, 23, Mükerrer Madde 30 ve 1 ve 2 sayılı tabloların ilgili bölümleri 31/7/2004
 5255 Geçici Madde 3 13/11/2004
 5281 14, 15, 16, 18, 20, 24, 27, 30, (1) ve (2) Sayılı Tablo 1/1/2005 tarihinden
 geçerli olmak üzere 31/12/2004
5535 (2) Sayılı Tablo 8/7/2006 3902-3
Değiştiren Kanun Yürürlüğe
 No. 488 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri giriş tarihi
 5582 (2) sayılı Tablo 6/3/2007 
 5615 (1) ve (2) sayılı Tablo 4/4/2007
 5766 Madde 8, 19, (1) ve (2) sayılı Tablo 6/6/2008
 (2) sayılı Tablonun IV numaralı başlığına eklenen
(37) numaralı fıkra 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 6/6/2008
 5838 (1) sayılı Tablo 28/2/2009
 5904 (2) sayılı Tablo 3/7/2009
 6009 (2) sayılı Tablo 1/8/2010
 6111 (2) sayılı Tablo 25/2/2011
6322 (2) sayılı Tablo 15/6/2012
 6491 (2) sayılı Tablo 11/6/2013 
 

 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 7338
KANUN TARİHİ: 08/06/1959

 
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 3065
KANUN TARİHİ: 25/10/1984

 
GELİR VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 193
KANUN TARİHİ: 31/12/1960

 
VERGİ USUL KANUNU

KANUN NO: 213
KANUN TARİHİ: 04/01/1961

 
BOĞAZİÇİ KANUNU

KANUN NO: 2960
KANUN TARİHİ: 18/11/1983

 
KIYI KANUNU

KANUN NO: 3621
KANUN TARİHİ: 04/04/1990

 
ÇEVRE KANUNU

KANUN NO: 2872
KANUN TARİHİ: 09/08/1983

 
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

RESMİ GAZETE SAYISI: 26778
RESMİ GAZETE TARİHİ:05/02/2008

 
YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 4708
KANUN TARİHİ: 29/06/2001

 
DEVLET İHALE KANUNU

KANUN NO: 2886
KANUN TARİHİ: 08/09/1983

 
KOOPERATİFLER KANUNU

KANUN NO:1163
KANUN TARİHİ:24/04/1969

 
ORMAN KANUNU

KANUN NO: 6831
KANUN TARİHİ: 31/08/1956

 
TAPU KANUNU

KANUN NO: 2644
KANUN TARİHİ: 22/12/1934

 
KADASTRO KANUNU

KANUN NO:3402
KANUN TARİHİ:21/06/1987

 
KAMULAŞTIRMA KANUNU

KANUN NO:2942
KANUN TARİHİ: 04/11/1983

 
İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

RESMİ GAZETE SAYISI:26718
RESMİ GAZETE TARİHİ:02/12/2007

 
İSKAN KANUNU

KANUN NO: 2510
KANUN TARİHİ: 14.06.1934

 
KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KANUN NO:634
KANUN TARİHİ:23/06/1965

 
TÜRK TİCARET KANUNU

KANUN NO:6102
KANUN TARİHİ:13/01/2011

 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

KANUN NO:5216
KANUN TARİHİ:10/07/2004

 
BELEDİYE KANUNU

KANUN NO:5215
KANUN TARİHİ:09/07/2004

 
İMAR KANUNU

KANUN NO:3164
KABUL TARİHİ: 03/05/1985

 
MEDENİ KANUN

KANUN NO:4721
KABUL TARİHİ:22/11/2001