Gayrimenkul Mevzuatları

 
BORÇLAR KANUNU

KANUN NO: 6098
KANUN TARİHİ: 11/01/2011

 
EMLAK VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 1319
KANUN TARİHİ: 29/07/1970

 
HARÇLAR KANUNU

KANUN NO: 492
KANUN TARİHİ: 02/07/1964

 
DAMGA VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 488
KANUN TARİHİ: 01/07/1964

 
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 7338
KANUN TARİHİ: 08/06/1959

 
 


VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

 

BÖLÜM 1 
 Mevzu, Tabirler, Muafiyet ve İstisnalar 
 Verginin mevzuu: 
 Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset 
tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine 
tabidir. 
 Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da 
şamildir. 
 Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikıyle veya sair 
suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden ve Türkiye'de ikametgahı olmıyan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz. 
 Kanunda kullanılan tabirler: 
 Madde 2 – Bu kanunda kullanılan tabirlerin delalet ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir: 
 a) “Şahıs” tabiri; hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmi şahısları; 
 b) “Mal” tabiri; mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve 
alacakları; 
 c) “Veraset” tabiri; miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları; 
 d) “İvazsız intikal” tabiri; hibe yoliyle veya her hangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları; (Maddi ve manevi bir zarar 
mukabili verilen tazminatlar ivazsız sayılmaz.) 
 İfade eder. 
 Muafiyetler: 
 Madde 3 – Aşağıda yazılı şahıslar Veraset ve İntikal Vergisinden muaftır: 
 a) Amme İdareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaata hadim cemiyetler, siyasi 
partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmıyanlar; 
 
 3232 
 
 b) Yukarıki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, 
sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller; 
 c) Yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve 
konsolosluklara mensup olan ve o Devletin tabiiyetinde bulunun memurları ve Türkiye'de resmi bir vazifeye memur edilenler 
ile bu sayılanların aileleri efradı (Mütekabiliyet şartiyle) (Türk tabiiyetinde bulunan şahıslardan veraset tarikıyle veya sair 
suretle mal iktisabedenlerle yukarda sayılanların dışında kalıp da Türkiye'de ikamet eden şahısların Türkiye'de bulunan 
mallarını veraset tarikıyla veya sair suretle iktisabedenler hariç). 
 İstisnalar: 
 Madde 4 – Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır: 
 a) Veraset tarikı ile intikal eden ev aşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, 
madalya gibi eşya; 
 b) (Değişik: 24/6/1994 - 4008/36 md.) Değerleri 10 uncu maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul 
mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin 400 000 000 lirası 
(146.306 TL) (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 800 000 000 lirası (292.791 TL) ); (1)
 
 c) Örf ve adete göre verilmesi mütat bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (Gayrimenkuller hariç); 
 ç) Bilümum sadakalar; 
 d) (Değişik: 24/6/1994 - 4008/36 md.) İvazsız suretle vaki intikallerin 10 000 000 lirası (3.371 TL) ; (1)
 
 e) (Değişik: 24/6/1994 - 4008/36 md.) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 
5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans 
oyunlarında kazanılan ikramiyelerin 10 000 000 lirası (3.371 TL) ; (1)(3)
 
 f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne uygun 
olarak yaptıkları yardımlar; 
 g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden 
veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu aylıklar dışında 
verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış bulunanların dul ve 
yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harb malülleriyle şehit yetimlerine tekel bey'iyelerinden ödenen paralar; 
 h) Harbde veya eşkiya müsademelerinde,manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar neticesinde 
ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru ve eşlerine ve ana 
ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli: (2)
 
 i) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlıyandan evvel vefatı 
halinde bağışlıyana rücü eden hibe edilmiş mallar; 
—————————— 
(1) Bu bentlerde Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış, 30/12/2013 tarihli ve 28867(Mükerrer) sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığının 45 Seri No.'lu Tebliği ile 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere tespit edilen 
miktarlar ise metne parantez içinde siyah puntolorla işlenmiştir. Bu maddede daha önce yapılan değişiklikler için, 
Kanunun sonundaki “ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİNE” bakınız. 
(2) Bu bentte yeralan "karılarına" ibaresi 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile "eşlerine" şeklinde 
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
(3) 16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle; bu bentte yer alan “yarışma ve çekilişlerde kazanılan 
ikramiyelerin” ibaresi “yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, 
Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerin” şeklinde 
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 3233 
 
 j) (Değişik: 8/12/1980 - 2353/1 md.) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vukubulan intikaller hariç olmak üzere kuru 
mülkiyet halinde intikal eden mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe.) 
 k) (Ek: 13/7/1967 - 903/5 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan 
sonra tahsis olunan mallar. 
 l) (Ek: 19/6/1987 - 3393/1 md.) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik 
komisyonlarınca ticari plaka satışından elde edilen paralardan, ticari, plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar. 
 m) (Ek: 14/7/2004-5226/18 md.) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli 
taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler. 
 n) (Ek: 17/9/2004-5234/8 md.) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi 
teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar. (1)
 
 o) (Ek: 13/6/2012-6327/2 md.) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının hak kazanılan kısımları. 
 (Ek: 6/6/1985 - 3219/1 md.; Değişik: 24/6/1994 - 4008/36 md.) (b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında 
uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri 
uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur.Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar 
olan tutarlar dikkate alınmaz. 
 BÖLÜM 2 
 Mükellef, Teklif Mahalli ve Beyanname 
 Verginin mükellefi: 
 Madde 5 – Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisabeden şahıstır. 
 Teklif mahalli: 
 Madde 6 – Veraset ve İntikal Vergisi: 
 a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın 
ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu; 
 b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgahının 
bulunduğu; 
 c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tesbit olunamamış ise 
Maliye Vekaletinin tayin edeceği; 
 Yer vergi dairesi tarafından tarholunur. 
 Beyanname: 
 Madde 7 – (Değişik birinci fıkra: 22/7/1998 - 4369/71 md.) Veraset tarikiyle veya sair suretiyle ivazsız bir tarzda 
mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, 
bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.(2)(3)
 
 (Değişik: 22/7/1998 - 4369/71md.) Şu kadar ki, bu Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şahıslar ile 4 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (1) bendinde yazılı şahıslar, bu bentte yazılı iktisapları, 16 ncı maddesinin son fıkrasına göre kazandıkları 
ikramiyeler üzerinden vergi tevkifatı yapılanlar ise bu ikramiyeleri için beyanname vermezler. 
 Verilecek beyannamenin ihtiva edeceği malümatı ve şeklini ve bu beyannameye eklenecek evrak ve vesikaların nevi 
ve mahiyetlerini tayine Maliye Vekili selahiyetlidir. 
 Beyannamenin verileceği yer: 
 Madde 8 – Beyannameler,6 ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarına giren hallerde vergi dairelerine, (c) fıkrasına giren 
hallerde Maliye Vekaletine verilir. 
 Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler. 
 Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya müştereken verilmesi caizdir. 
––––––––––––––– 
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle,5234 sayılı Kanunla (m) bendi olarak eklenen bu bent (n) 
bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 
(2) Bu fıkrada yer alan “Spor-Toto Teşkilatı” ibaresi, 7/1/2003 tarihli ve 4783 sayılı Kanunla “futbol müsabakaları ve at 
yarışları üzerine müşterek bahis düzenleyenler” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
(3) 16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “futbol müsabakaları ve at yarışları 
üzerine müşterek bahis düzenleyenler” ibaresi “5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve 
kuruluşlar” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 3234 
 
 Beyanname verilme müddeti: 
 Madde 9 – Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir: 
 1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde: 
 a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden dört ay 
içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takibeden altı ay içinde; 
 b) Ölüm yabancı bir memlekette vukubulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini 
takibeden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takibeden dört ay 
içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini 
takibeden sekiz ay içinde; 
 c) Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takibeden bir ay içinde; 
 2. Diğer suretle vakı intikallerde malların hukukan iktisabedildiği tarihi takibeden bir ay içinde. 
 3. (Ek: 6/6/1985 - 3219/3 md.; Değişik: 22/7/1998 - 4369/72 md.) Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma 
ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip 
eden ayın 20 inci günü akşamına kadar.(1)(2)
 
 BÖLÜM 3 
 Matrahın Tayini, Verginin Tarhı ve Nisbet 
 Verginin matrahı ve ilk tarhiyat: 
 Madde 10 – (Değişik: 29/7/1970 - 1318/91 md.) 
 Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunan değerleridir. (12 nci 
maddede yazılı borç ve masrafların tenzili lazım geldiği takdirde matrah yukarda yazılı değerlerden bu tenziller yapıldıktan 
sonra kalan miktardır.) 
 Mükellefler ilk tarhiyatta nazara alınmak üzere Veraset ve İntikal Vergisi mevzuuna giren malları aşağıda belirtilen 
değerleme ölçülerinden faydalanarak, belirtilmiyenler bakımından ise Vergi Usul Kanununun servetleri değerleme ile ilgili 3 
üncü bölümündeki esaslara göre değerlemek ve beyannamelerinde göstermek zorundadırlar. 
 a) Ticari sermaye; bilanço esasına göre defter tutanlarda ölüm tarihine takaddüm eden takvim yılı bilançosuna göre 
bulunacak öz sermaye, ticari sermayedir. 
 Mükellefler isterlerse ölüm günü itibariyle çıkaracakları bilançoyu esas alarak öz sermayelerini tespit edebilirler. 
 İşletme esasına göre defter tutanlarla götürü mükellefiyete tabi olanlarda ticari sermaye olarak murisin ölüm 
tarihindeki ticari varlığı beyan edilir. 
 Öz sermaye veya ticari varlık, bu maddedeki esaslara göre bu maddede hüküm olmıyan hallerde Vergi Usul 
Kanununun iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerleme ile ilgili 2 nci bölümündeki esaslara göre tespit olunur. 
__________________ 
(1) Bu bentte yer alan “futbol müsabakalarına” ibaresi 7/1/2003 tarihli ve 4783 sayılı kanunla “futbol 
müsabakalarına ve at yarışlarına” olarak değiştirlimiş ve metne işlenmiştir. 
(2) 16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle; bu bentte yer alan “futbol müsabakalarına ve at yarışlarına 
ait müşterek bahislerde” ibaresi “5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında” şeklinde değiştirilmiş ve metne 
işlenmiştir. 3235 
 
 
 b) (Değişik: 21/1/1982 - 2591/2 md.) Gayrimenkuller ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın Emlak Vergisine esas 
olan değerle değerlenir. 
 c) Menkul mallar ve gemiler rayiç bedelle değerlenir. 
 d) Esham; borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki en son muamele değeri ile değerlenir. 
Borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele görmemiş ise itibari değerle değerlenir. 
 e) Tahvilat; Vergi Usul Kanununun 266 ncı maddesindeki hükümlere göre değerlenir. 
 f) Yabancı paralar; borsa rayici ile; borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tespit olunacak kura göre değerlenir. 
 g) Haklar; tescile tabi bilumum hakların değeri tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen değerdir. 
 Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla, bunlar dışındaki bilumum haklar (Sınai ve edebi mülkiyet haklariyle 
imtiyazlar dahil) mükellef tarafından değerlendirilmez ve ilk tarhiyatta nazara alınmaz. 
 İdare yukardaki esaslara göre beyan edilen bu değerler üzerinden vergiyi beyannamenin verildiği tarihten itibaren en 
geç onbeş gün içinde tarh eder.Tarh edilen vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerlerine 
göre ikmal edilir. 
 (Değişik: 21/1/1982 - 2591/2 md.) İlk tarhiyatta nazara alınmak üzere mükellefler tarafından bu maddedeki esaslara 
göre beyan edilen miktar ile idarece aynı değerleme ölçülerine göre bulunan miktar arasındaki farka ait vergi (gayrimenkuller 
hariç), vergi ziyaı cezasının yarısı ile birlikte alınır.(1)
 
 (Değişik: 21/1/1982 - 2591/2 md.) Ancak, menkul mallar ile gemilere ilişkin değerlemelerde % 50'ye kadar 
bulunacak fark için ceza uygulanmaz. 
 Bu madde ve geçici 1 inci maddeye göre yapılacak ilk tarhiyatla ilgili ödemeler kanunun 19 uncu maddesinde bahis 
konusu edilen “tamamen ödemeyi” tazammun etmez.(2)
 
 Değerleme günü: 
 Madde 11 – Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü miras yoliyle vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, 
diğer suretle vaki intikallerde malların hukukan iktisabedildiği, gündür. 
 Tenzil olunabilecek borçlar ve masraflar: 
 Madde 12 – İktisabedilen malların değerlerinden veya değerleri yekünundan aşağıda yazılı borçlar ve masraflar, 
beyannamede gösterilmek şartiyle tenzil olunur. 
 a) Veraset yoliyle vukubulan intikallerde murisin ihticaca salih vesaika müstenit borçları ile vergi borçları; 
 b) Diğer suretle iktisaplarda intikal eden malın aynına taallük eden borçlarla vergi borçları (Şu kadar ki, hibe eden 
hibe ettiği mala taallük eden borçları kendi üzerine almış veya öyle taahhüdetmiş ise bu borçlar nazara alınmaz); 
 c) Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan şahıslara ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara taallük eden 
borçlar ve yabancı memleketlerde bu mallar dolayısiyle alınan Veraset ve İntikal vergileri (Tevsik edilmek şartiyle); 
 ç) Fıkrasında yazılı borçlar ile Veraset ve İntikal vergileri, beyannamede gösterilen bu kabil malların değerini 
geçemez.) 
 d) Cenazenin techiz ve tedfini için yapılan masraflar. 
—————————— 
(1) Bu fıkrada yer alan "kusur cezalı olarak..." ibaresi 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle metne 
işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 
(2) Bu hükümde atıfta bulunulan 1318 sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin numarası teselsül nedeniyle Geçici Madde 3 
olmuştur. 3236 
 
 İhtilaflı borçlar: 
 Madde 13 – Müteveffanın sağlığında icra dairesine veya mahkemeye intikal etmiş ve takibedilmekte olan alacak ve 
borçlarının beyannamede sarahaten gösterilmesi şarttır. Bu alacak ve borçların vergileri tahakkuk ettirilerek tahsilleri icra 
dairesi veya mahkemenin vereceği kati karar veya hüküm neticesine intizaren tecil olunur. Şukadar ki, bu tecil her ne suretle 
olursa olsun, hiçbir zaman on seneden fazla devam edemez. Mükellefler her altı ayda bir icra ve dava vaziyetlerini bir dilekçe 
ile vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Bu bildirim yapılmadığı takdirde tecil olunan vergiler derhal tahsil edilir. Tecil 
olunan vergilerin taallük eylediği davalar tecil müddetinden sonra neticelenecek olursa mükelleflerin müracaatı üzerine ve 
tebeyyün edecek hale göre gereken düzeltmeler yapılır ve fazla alınmış vergiler varsa, terkin ve sahiplerine geri verilir. 
 (Ek: 26/10/1988 - 3482/7 md.) Murisin ölüm tarihinden önce, kanunlara veya kanunların verdiği yetkiye dayanarak 
kamu düzeni koyan mevzuata göre kısmen ya da tamamen ilgili kuruluşlara bedelsiz devri konusunda işleme başlanılmış olan 
gayrimenkullere ait vergiler de yukarıdaki fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde tecil olunur. Verginin tahsili halinde 
gecikme zammı yüzde elli noksanı ile uygulanır. 
 Verginin tarhı: 
 Madde 14 – Vergi,mükellef tarafından verilen beyanname üzerine tarh olunur. 
 Madde 15 – (Mülga: 4/1/1961 - 213/415 md.) 
 Nispetler: 
 Madde 16 – (Değişik: 22/7/1998 - 4369/73 md.) 
 Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı oranlar üzerinden alınır.(1)
 
 Veraset yoluyla İvazsız 
 intikallerde intikallerde 
 vergi oranı vergi oranı 
 Matrah (yüzde) (yüzde) 
 
İlk 10.000.000.000 lira (190.000 TL) için 1 10 
Sonra gelen 20.000.000.000 lira (440.000 TL) için 3 15 
Sonra gelen 40.000.000.000 lira (970.000 TL) için 5 20 
Sonra gelen 80.000.000.000 lira (1.800.000 TL) için 7 25 
Matrahın 150.000.000.000 lirayı (3.400.000 TL) ‘yi 
aşan bölümü için 10 30 
 
 Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal 
intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır. 
 Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen 
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının %5'ini aşmayan kesirler 
dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. 
 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde 
kazanılan ikramiyelerde oran %10 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değeri esas alınır.(2)(3)
 
—————————— 
(1) Bu maddeye Kanun ile getirilen oranlar aynen bırakılmış, 30/12/2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan, Maliye Bakanlığının 45 Seri No.’lu Tebliği ile yeniden değerleme oranı uyarınca tespit edilen ve 
1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak olan rakamlar siyah puntolarla parantez içinde yazılmıştır. Bu maddede daha 
önce yapılan değişiklikler için, Kanunun sonundaki “ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
CETVELİ”ne bakınız. 
(2) Bu fıkrada yer alan “futbol müsabakalarına” ve “%20” ibareler, 7/1/2003 tarihli ve 4783 sayılı kanunla sırasıyla 
“futbol müsabakalarına ve at yarışlarına” ve “%10” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
(3) 16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “Futbol müsabakalarına ve at 
yarışlarına ait müşterek bahislerle” ibaresi “5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile” şeklinde değiştirilmiş ve 
metne işlenmiştir. 3237 
 
 BÖLÜM 4 
 İhtiyat Tedbirleri ve Tahsil Hükümleri 
 Vergiye mukabil alınacak teminat: 
 Madde 17 – Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralıyanlar, sigorta şirketleri, sair şirket ve 
müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri istihkak sahiplerine bu verginin mevzuuna giren her hangi bir muamele dolayısiyle 
para ve senet verebilmek için evvelemirde verginin ödenmiş olduğuna dair vergi dairesinden verilmiş bir tasdikname 
talebederler. 
 (Değişik: 22/7/1998 - 4369/74 md.) Tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklarından, veraset yoluyla 
intikallerde %5, ivazsız intikallerde %15 oranında vergi karşılığı olarak tevkifat yaptıktan sonra, bakiyesini verebilirler. 
Tevfikatı yapanlar, tevkif ettikleri parayı en geç bir hafta içinde bulundukları yerin mal sandığına yatırmaya ve keyfiyeti 
bağlı bulundukları vergi dairesine yazı ile bildirmeye mucburdurlar. 
 (Değişik: 22/7/1998 - 4369/74 md.) Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle tevkif ettikleri parayı yukarıda 
belirtilen süre içinde mal sandığına yatırmıyanlardan (Hakimler hariç), tevkif etmiye ve yatırmaya mecbur oldukları paralar 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir. Tevkifatı 
yapan ilgili kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlularından, tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur 
oldukları paraların %10'u oranında ayrıca ceza tahsil olunur. 
 İhtiyat tedbirleri: 
 Madde 18 – Veraset ve İntikal Vergisi matrahına girmesi icabeden malların kaçırılacağını anlatır karinelerin 
bulunduğu hallerde vergi dairesince Türk Medeni Kanununun 590 ıncı maddesinin (3) numaralı fıkrasına istinaden tereke 
defterinin yapılması istenebilir.(1)
 
 Ödeme zamanı: 
 Madde 19 – (Değişik: 21/1/1982 - 2591/4 md.) 
 (Değişik: 22/7/1998 - 4369/75 md.) Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl mayıs ve 
kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte (gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazananlara 
ödenecek ikramiyeler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen 
vergiler beyanname verme süresi içinde) ödenir.(2)(3)
 
 (Değişik: 18/4/1984 - 2997/1 md.) Tescil tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sonucu ilgili vergi dairesine 
bildirilmek üzere, intikal eden gayrimenkullerin tescil işlemi, veraset ve intikal vergisinin tahakkuku beklenmeksizin yapılır. 
Ancak, intikali yapılan gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz 
ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez. Tapu memurları vergi dairesince verilmiş ilişik kesme belgesi olmaksızın 
devir ve ferağ işlemi yapamazlar, aksi halde verginin ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumlu olurlar. 
 Ancak, mükelleflerce, tahakkuk eden vergiye karşılık 6183 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinde yazılı cinsten (Bu 
maddenin 5 nci bendinde yazılı menkul mallar hariç) teminat gösterildiği takdirde intikal eden gayrimenkullerin bir kısmının 
veya tamamının devir ve ferağına izin verilebilir. Teminat olarak gösterilecek gayrimenkullerin değeri 6183 sayılı Kanunun 
90 ncı maddesinde yazılı komisyonlar tarafından aynı Kanunun 91 nci maddesine göre tespit edilir. 
__________________ 
(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “Türk Kanunu Medenisinin 532 nci 
maddesinin 3 numaralı fıkrasına” ibaresi, “Türk Medeni Kanununun 590 ıncı maddesinin (3) numaralı fıkrasına” olarak 
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
(2) Bu fıkrada yer alan “Spor-Toto Teşkilatınca futbol müsabakalarına ait” ibaresi, 7/1/2003 tarihli ve 4783 sayılı kanunla 
sırasıyla “futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
(3) 16/6/2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “futbol müsabakalarına ve at 
yarışlarına ait müşterek bahisler” ibaresi “5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları” şeklinde değiştirilmiş ve 
metne işlenmiştir. 3238 
 
BÖLÜM 5 
 Müteferrik Hükümler 
 Mükellefiyetin başlangıcı: 
 Madde 20 – Veraset ve İntikal Vergisi mükellefiyeti: 
 a) Beyanname verildiği takdirde, beyannamede gösterilen mallar için beyanname tarihinde; 
 b) Verilen beyannamede gösterilmiyen mallar ile beyanname verilmiyen hallerde intikal eden malların idarece tesbit 
olunduğu tarihte; 
 c) Terekenin tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde mahkemece bu muamelelerin ikmal edildiği tarihte; 
 Başlar. 
 Gaibin zuhuru: 
 Madde 21 – a) Gaip mirasçının zuhuru: 
 Gaip mirasçının zuhuru dolayısiyle evvelce tahakkuk eden Veraset ve İntikal Vergisinin tadili icabettiği takdirde 
zuhur eden mirasçının vereceği beyannameye veya vergi dairesince yapılacak idari tahkikata göre sabit olacak matrah 
üzerinden vergi düzeltilir. 
 b) Gaip murisin zuhuru: 
 Gaip muris zuhur ettiği takdirde nüfustaki ölüm kaydının terkinini mütaakıp, evvelce alınmış olan vergiler talep 
üzerine mükellefe geri verilir. 
 Mirasçılıkları hükmen sabit olanlar: 
 Madde 22 – Veraset ve İntikal Vergisinin ödenmesinden sonra bir malın vergi verenden başka bir şahsa ait olduğu 
mahkeme karariyle sabit olur ve ilamın katileşmesinden sonra bir sene içinde müracaat edilirse fazla alınan vergi, verene iade 
ve hakiki mükelleften tahsil olunur. 
 Bankalardaki kiralık kasalar muhteviyatının tesbiti: 
 Madde 23 – Bankalar nezdlerindeki kiralık kasa sahiplerinden birinin ölümü halinde (Sulh hakimi tarafından 
yapılacak tesbit hariç) vergi dairesinin salahiyetli bir memuru hazır bulunmadıkça kasanın açılmasına ve bu memur 
huzurunda tesbit edilmedikçe muhteviyatının mirasçıları veya kanuni temsilcileri veya vekilleri tarafından alınmasına 
müsaade edemezler. 
 Kaldırılan kanunlar ve hükümler: 
 Madde 24 – Aşağıda yazılı kanunlar ve hükümler kaldırılmıştır: 
 a) 797, 1836, 4509 ve 5381 numaralı kanunlar. 
 b) 4040 numaralı kanunun 30 uncu maddesiyle Tapu Harçları Kanununa ek 5625 numaralı kanunun birinci 
maddesinin bu kanuna uymıyan hükümleri. 
 Geçici Madde 1 – (Mülga: 15/2/1963 - 188/2 md.) 
 Geçici Madde 2 – 1/3/1957 tarihinden sonra vakı olan ölüm ve intikaller dolayısiyle yapılmış olan tarhiyat bu kanun 
hükümlerine göre düzeltilir ve bu düzeltmeye göre fazla alınmış vergiler varsa mükelleflere ret ve iade olunur. Noksanı 
aranmaz. 
 Yukarıki fıkra hükmü halen ihtilaflı bulunan vergilerle İtiraz ve Temyiz Komisyonları ve Devlet Şürası kararlarına 
iktiran etmek suretiyle kesbi katiyet etmiş olan vergilere de şamildir. 3239 
 
 1/3/1957 tarihinden sonra vuku bulduğu halde bu kanunun mer'iyete girdiği tarihe kadar vergilendirme muameleleri 
henüz ikmal edilmemiş olan ölüm ve intikal hadiseleri hakkında da işbu kanun hükümleri tatbik olunur. 
 Geçici Madde 3 – (29/7/1970 - 1318/93 md. ile gelen Geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül 
ettirilmiştir). 
 Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, mükelleflerce beyan edilmiş değerlere göre, (Taktir Komisyonuna sevk edilmiş 
malların değerleri dahil) kısmen veya tamamen teşekkül etmiş matrahlar üzerinden vergi yürürlük tarihinden itibaren üç ay 
içinde tarh olunur. 
 Tarh olunan bu vergiler intikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre bulunacak değerleri üzerinden cezasız 
olarak ikmal edilir. 
 Madde 25 – Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
 Madde 26 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
 
 * 
 * * 
 8/6/1959 TARİHLİ VE 7338 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER: 
 1. 15/2/1963 tarihli ve 188 Sayılı Kanunun geçici maddesi: 
 Geçici Madde – Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce vukubulan intikaller eski hükümlere göre vergilendirilir. 
 2. 26/10/1988 tarihli ve 3482 sayılı Kanunun geçici maddesi: 
 Geçici Madde 1 – Bu Kanunun 7 nci maddesi ile Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine eklenen 
fıkra hükmü, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihte tarh işlemleri henüz sonuçlanmamış olaylarla tarhiyat kesinleştiği halde 
ödeme süresi sona ermemiş olan olaylar hakkında da uygulanır. 3240 
 
ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ 
 
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmi 
Gazete’nin 
 
Değişiklik 
Mevzuat Gören Madde 
Türü 
Değişiklik 
Tarihi 
Numarası Tarihi Numarası 
Tebliğ - 26 13/12/1996 22846 4 
Tebliğ - 27 16/12/1997 23202 Mük. 4 
Tebliğ - 30 16/12/1999 23908 4 
Tebliğ - 31 21/12/2000 24267 4 -16 
Tebliğ - 32 14/12/2001 24613 4 -16 
Tebliğ - 33 28/12/2002 24977 4 –16 
Tebliğ - 35 22/12/2003 25324 Mük. 4 –16 
Tebliğ - 36 18/12/2004 25674 4 –16 
Tebliğ - 38 20/12/2006 26382 4 –16 
Tebliğ - 39 26/12/2007 26738 4 –16 
Tebliğ - 40 23/12/2008 27089 4 –16 
Tebliğ - 41 29/12/2009 27447 4 –16 
Tebliğ - 42 29/12/2010 27800 
(6. Mük.) 
4 –16 
Tebliğ - 43 26/12/2011 28154 4 –16 
Tebliğ - 44 31/12/2012 28514 
(4.Mükerrer) 
4 –16 
Tebliğ - 45 30/12/2013 28867 
(Mükerrer) 
4 –16 
 
 
 
 
 3241-3243 
 
 
 7338 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN 
 YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 
 Kanun Yürürlüğe 
 No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi 
 213 1/1/1961 
 188 20/2/1963 
 903 4 üncü ve 5 inci maddeleri 1/3/1968 
 Diğer maddeleri 24/7/1967 
 1318 10/8/1970 
 2353 1/1/1981 
 2591 2 nci maddesi hükmü ile 4 üncü maddesinin 7338 sayılı kanunun 19 uncu maddesinin son 
fıkrasındaki değişikliğe ilişkin hükmü Emlak vergisi 1980 genel beyan dönemini izleyen 
ilk genel beyan döneminin rastladığı bütçe yılının başı olan tarihte 
 Diğer Hükümler 27/1/1982 
 2997 27/4/1984 
 3219 15/6/1985 
 3393 11 ve 12 nci maddeleri 1/1/1987 
 Diğer Maddeleri 30/6/1987 
 3482 4 üncü madde 1/1/1988 
 5 inci madde 1/1/1989 
 Diğer maddeleri 5/11/1988 
 4008 a) 2, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24 ve 25 inci maddesi ile Gelir Vergisi 
Kanununun 41 inci maddesine eklenen 7 numaralı bent ve 27 nci maddesi ile Kurumlar 
Vergisi Kanunu- 
 nun 15 inci maddesine eklenen 12 numaralı bent 1/1/1995 
 b) 8 inci maddesi,25 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 
8 numaralı bent ve 27 nci maddesi 
 ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen 13 
 numaralı bent 1/1/1996 
 c) 35 inci maddesi yayımını izleyen aybaşında, 
 d) Diğer hükümleri 6/7/1994 
 4369 29/7/1998 
 tarihini izleyen 
 (...) 71, 72, 73 üncü maddenin son fıkrası aybaşında 
 73, 74, 75 inci maddeleri 29/7/1998 
 4775 _ 1/1/2003 
 5226 4 27/7/2004 
 5234 4 1/1/2005 
 5281 4 ve 18 31/12/2004 3242/3262-2 
 
 
Değiştiren Kanun Yürürlüğe 
 No. 7338 sayılı Kanunun değişen maddeleri giriş tarihi 
5904 4, 7, 9, 16, 19 3/7/2009 
6327 4 1/1/2013

 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 3065
KANUN TARİHİ: 25/10/1984

 
GELİR VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 193
KANUN TARİHİ: 31/12/1960

 
VERGİ USUL KANUNU

KANUN NO: 213
KANUN TARİHİ: 04/01/1961

 
BOĞAZİÇİ KANUNU

KANUN NO: 2960
KANUN TARİHİ: 18/11/1983

 
KIYI KANUNU

KANUN NO: 3621
KANUN TARİHİ: 04/04/1990

 
ÇEVRE KANUNU

KANUN NO: 2872
KANUN TARİHİ: 09/08/1983

 
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

RESMİ GAZETE SAYISI: 26778
RESMİ GAZETE TARİHİ:05/02/2008

 
YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 4708
KANUN TARİHİ: 29/06/2001

 
DEVLET İHALE KANUNU

KANUN NO: 2886
KANUN TARİHİ: 08/09/1983

 
KOOPERATİFLER KANUNU

KANUN NO:1163
KANUN TARİHİ:24/04/1969

 
ORMAN KANUNU

KANUN NO: 6831
KANUN TARİHİ: 31/08/1956

 
TAPU KANUNU

KANUN NO: 2644
KANUN TARİHİ: 22/12/1934

 
KADASTRO KANUNU

KANUN NO:3402
KANUN TARİHİ:21/06/1987

 
KAMULAŞTIRMA KANUNU

KANUN NO:2942
KANUN TARİHİ: 04/11/1983

 
İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

RESMİ GAZETE SAYISI:26718
RESMİ GAZETE TARİHİ:02/12/2007

 
İSKAN KANUNU

KANUN NO: 2510
KANUN TARİHİ: 14.06.1934

 
KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KANUN NO:634
KANUN TARİHİ:23/06/1965

 
TÜRK TİCARET KANUNU

KANUN NO:6102
KANUN TARİHİ:13/01/2011

 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

KANUN NO:5216
KANUN TARİHİ:10/07/2004

 
BELEDİYE KANUNU

KANUN NO:5215
KANUN TARİHİ:09/07/2004

 
İMAR KANUNU

KANUN NO:3164
KABUL TARİHİ: 03/05/1985

 
MEDENİ KANUN

KANUN NO:4721
KABUL TARİHİ:22/11/2001