Gayrimenkul Mevzuatları

 
BORÇLAR KANUNU

KANUN NO: 6098
KANUN TARİHİ: 11/01/2011

 
EMLAK VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 1319
KANUN TARİHİ: 29/07/1970

 
HARÇLAR KANUNU

KANUN NO: 492
KANUN TARİHİ: 02/07/1964

 
 


HARÇLAR KANUNU

 

HARÇLAR KANUNU

 

 

          Kanun Numarası              : 492

           Kabul Tarihi                     : 2/7/1964

           Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih : 17/7/1964   Sayı : 11756

           Yayımlandığı Düstur         : Tertip : 5   Cilt : 3   Sayfa : 2760

 

                                                            

                                                                               

             Kanunun şümulü:

             Madde 1 – Bu kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir:

             1. Yargı harçları,

             2. Noter harçları,

             3. (Değişik: 21/1/1982 - 2588/1 md.) Vergi Yargısı Harçları,

             4. Tapu ve Kadastro harçları,

             5. Konsolosluk harçları,

             6. Pasaport, ikamet tezkeresi vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları,

             7. Gemi ve liman harçları,

             8. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları,

             9. Trafik harçları.

BİRİNCİ KISIM

Yargı  Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

             Mevzuu:

             Madde 2 – Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir.

             Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alınması halinde de, celse harçları hariç olmak üzere (1) sayılı tarifeye göre harç alınır.

             Hakem kararları:

             Madde 3 – Hakem kararlarının infazı lazım geldiğine dair mahkeme başkanı veya hakim tarafından verilen  şerhlerden, hakem kararının mahiyetine göre, karar ve ilam harcı alınır.

             Yabancı hakem kararları ile, kanun gereğince tahkim yolu ile halli mecburi olan davalardan da aynı suretle harç alınır.

____________

(1) Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine  aykırılık bulunması durumunda, 5302 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı,  söz konusu Kanunun 70 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

 

3904

 

             Yabancı mahkeme ilamları:

             Madde 4 – Yabancı bir mahkeme tarafından verilen ilamların tenfizi için açılacak davalardan, bu ilamlarda hükmolunmuş şeyin değeri, nevi ve mahiyetine göre (1) sayılı tarife gereğince harç alınır.

             Bölge idare mahkemeleri ile Danıştay işlemleri:

             Madde 5 – (Değişik: 21/1/1982 - 2588/2 md.)

             Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay'da açılacak davalardan (1) sayılı tarife gereğince harç alınır.

             Ancak, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalarla ilgili olup Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'ın görevi içinde bulunan işlemler (3) sayılı tarifeye göre harca tabidir.

             Karşılık davalar ve davaya müdahale :

             Madde 6 – Karşılık davalar, müstakil davalar gibi harca tabidir.

             Davaya müdahale eden kimse, kanun yollarına müracaat ederse iltihak ettiği taraftan alınan harca eşit harcı ödemek mecburiyetindedir.

             Yeniden harç alınması:

             Madde 7 – Muameleden kaldırılan dosya, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda belirtilen süre içinde yenilenmediği takdirde, davanın görülebilmesi yeniden harç verilmesine bağlıdır.

             Hükmün bozulması:

             Madde 8 – Bir hükmün bozulmasını mütaakıp verilecek hükümlerden yeni bir hüküm gibi karar ve ilam harcı alınır ve bozulan hükümden evvelce alınmış olan karar ve ilam harcı, mütaakıp hükme ait harçdan mahsup olunur.

             Tashihi karar:

             Madde 9 – Tashihi karar talebinin kabulü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik edilirse, temyiz olunan hükümden alınmış olunan harç kadar yeniden harç alınır.

             İadei muhakeme:

             Madde 10 – İadei muhakemenin kabulü üzerine cereyan edecek davalar, yeni davalar gibi harca tabidir. İadei muhakeme talebinde bulunan neticede haklı çıkarsa evvelce alınan harç mahsup edilir.

             Mükellef:

             Madde 11 – Genel olarak yargı harçlarını davayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir.

             Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alınacak harçlar, vesayet altındaki şahsa izafeten vasiden alınır.

             Herhangi bir istek olmaksızın resen yapılacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır.

             Celse harçlarında mükellef:

             Madde 12 – Hukuk ve ticaret mahkemelerinde celse harcı, muhakeme tarafların talep ve muvafakatleri üzerine talik edilmiş ise taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir işlemin yapılmamış olmasından dolayı talik edilmişse, talike sebebiyet veren taraftan alınır.

             Her iki halde talike vekiller sebebiyet vermişse celse harcı vekillere yüklenir.

             Vekil veya taraflara yüklenilen celse harcı mütaakıp iki celsede ödenmezse bir misli fazlasiyle alınır. Ödenmediği takdirde harcın bu miktar üzerinden tahsili için Maliyeye tezkere yazılmasına karar verilir.

 

3905

 

İKİNCİ BÖLÜM

İstisna ve Muaflıklar

            Harçdan müstesna işlemler:

             Madde 13 – Aşağıda yazılı mevzular harçdan müstesnadır:

             a) (Değişik: 20/3/1981 - 2430/1 md.) Değeri 50 Yeni Türk Lirasını geçmeyen dava ve takipler (Ticari senetlere ait takipler hariç),(1)

             b) Vasi tayini ve azli, hakimin reddi talebinin kabulü ve hakimin istinkafına ait kararlar,

             c) (Değişik: 30/12/1980 - 2366/1 md.) Ayda 100 Yeni Türk Lirasını geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler, “Birden fazla kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine hükmedilen miktar müstakil olarak nazara alınır.,(1)

             d) İcra ve iflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslahı ve iptaline dair tetkik mercileri kararlariyle, bu iptal veya ıslah dolayısiyle yeniden yapılacak işlemler,

             e) Ticaret sicilinde re'sen yapılan düzeltmeler,

             f) İcra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle bu kararların temyizi işlemleri.

             g) İcra ve İflas Kanununun 270 nci maddesine göre yapılacak defter tutma işlemleri,

             h) Yetkili makamların istiyecekleri ilam ve sair evrak suretleri,

             i) Kamu adına C. savcıları tarafından Hukuk mahkemelerine açılan davalar ve kanun yolu başvuruları ile ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı kanun yolu başvuruları, (2)

             J) (Ek: 21/1/1982 - 2588/3 md.) Genel Bütçeye dahil idarelerin bu Kanunun 1 ve 3 sayılı tarifelerine giren bütün işlemleri.

             (Yukarıdaki işlemlerin hesaplanacak harçlarının, Genel Bütçeye dahil idarelerin haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.)

             Harçtan muaf olanlar:

             Madde 14 – Erler ve ihtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve çavuşlar adliye işlemlerinden ötürü harçtan muaftırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

             Harç alma ölçüleri:

             Madde 15 – Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktü esas üzerinden alınır.

             Değer esası:

             Madde 16 – Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (1) sayılı tarifede yazılı değerler esastır. Müdahelenin men'i tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulün aynına taallük eden davalarda gayrimenkulün değeri nazara alınır.

             Gayrimenkulün aynına taallük eden davalarda ecrimisil ve tazminat gibi taleplerde de bulunulduğu takdirde harc, gayrimenkulün değeri ile talebolunan tazminat ve ecrimisil tutarı üzerinden alınır.

             Değer tayini mümkün olan hallerde dava dilekçelerinde değer gösterilmesi mecburidir. Gösterilmemişse davacıya tesbit ettirilir.Tesbitten kaçınma halinde, dava dilekçesi muameleye konmaz.

             Noksan tesbit edilen değerler hakkında 30 uncu madde hükmü uygulanır.

___________________

(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, 13 üncü maddenin (a) fıkrasında geçen "2 500 lirayı" ibaresi "50 Yeni Türk Lirasını"; (c) fıkrasında yer alan "5 000 lirayı" ibaresi "100 Yeni Türk Lirasını" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “açılan davalar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kanun yolu başvuruları ile ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı kanun yolu başvuruları,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

 

3906

 

             Tahliye davalarında değer:

             Madde 17 – Gayrimenkulün tahliyesi davalarında, yazılı mukavele olsun veya olmasın bir yıllık kira bedeli üzerinden karar ve ilam harcı alınır.

             Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve teslimi:

             Madde 18 – Bir gayrimenkulün veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı;bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel üzerinden hesaplanır.

             Menkullerin teslimi:

             Madde 19 – Bir menkulün teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı; menkulün ilamda veya takip talebinde gösterilen değeri, bu yoksa takdir edilecek değer üzerinden hesaplanır.

             İcra takiplerinde faiz:

             Madde 20 – İcra takiplerinde takipten sonra işliyecek olan faizler, harcın hesabında nazara alınmaz.

             Harcın nispeti:

             Madde 21 – Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır.

             Davadan feragat, davayı kabul veya sulh:

             Madde 22 – Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa,karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır.

             İcra takibinden vazgeçme:

             Madde 23 – Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.

             Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve tesliminde tahsil harcı nispeti:

             Madde 24 – Gayrimenkul veya gemilerin tahliye veya teslimine dair icralarda Tahsil Harcı (1) sayılı tarifede yazılı miktarların yarısı nispetinde alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harcın Ödenmesi

             Ödeme usulü:

             Madde 25 – Yargı harçları makbuz karşılığında ödenir.(1)

             Ödeme yeri:

             Madde 26 – Yargı harçları harca konu olan işlemleri yapan mahkeme veya daire tarafından alınır.

             Kanunlarda aksine hüküm varsa bu madde yerine o hüküm uygulanır.

             Maktu harçlarda ödeme zamanı:

             Madde 27 – (1) sayılı tarifede yazılı maktu harçlar ilgili bulunduğu işlemin yapılmasından önce peşin olarak ödenir.

             Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenler, harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.

___________________

(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “ilgili kâğıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle" ibaresi, "makbuz karşılığında" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3907

 

            Harç peşin veya süresinde ödenmemiş ise, mütaakıp muamelelere ancak harç ödendikten sonra devam olunur.

             Nispi harclarda ödeme zamanı:

             Madde 28 – (1) sayılı tarifede yazılı nispi harçlar aşağıdaki zamanlarda ödenir.:

a) (Değişik: 23/7/2010-6009/18 md.) Karar ve ilam harcı,

Karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak uygulanır. Bakiye karar ve ilam harcının ödenmemiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel teşkil etmez.

             b) İcra Tahsil Harcı,

             İcra takiplerinde Tahsil Harcı alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.

             Harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar.

             Konunun değeri üzerinden alınacak İflas Harclarında da bu bent hükümleri uygulanır.

             c) Depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harclar,

             (1) Sayılı tarifenin (D) bölümünde yazılı depozito defter tutma ve miras işlerine ait harclar işin sonundan itibaren 15 gün içinde ödenir.

             İlamsız takiplerde peşin harc:

             Madde 29 – İlama dayanmıyan takip isteklerinden alacak miktarının binde beşi peşin alınır.

             Peşin harclar takip sonunda alınacak asıl harca mahsup olunur.

             İlama dayanmıyan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan harç kendisine iade olunur. Veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harclarına mahsup edilir.

             Noksan tesbit edilen değer üzerinden harcın ödenmesi:

             Madde 30 – Muhakeme sırasında tesbit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın muameleye konulması, noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır.

             Peşin alınan karar ve ilam harclarının geri verilmesi:

             Madde 31 – Peşin alınan Karar ve İlam Harcı işin hitamında ödenmesi gerekenden fazla olduğu anlaşılırsa fazlalık istek üzerine geri verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Harcı ödenmiyen işlemler:

             Madde 32 – Yargı işlemlerinden alınacak harclar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapılmaz. Ancak ilgilisi tarafından ödenmiyen harcları diğer taraf öderse işleme devam olunmakla beraber bu para muhakeme neticesinde ayrıca bir isteğe hacet kalmaksızın hükümde nazara alınır.

             İşçi alacaklarının takibi:

             Madde 33 – İş mahkemeleri tarafından işçiler lehine hükme bağlanmış olan hak ve alacakların takibinde işçilerden hiç bir harç alınmadan gerekli işlem yapılır. Bu harclar işçi haklı çıktığı takdirde takip sonunda hesap edilerek ayrıca bir hükme hacet kalmadan borçludan tahsil olunur.

 

3908

 

             Yol giderleri ve tazminatı :

             Madde 34 – (Mülga : 8/5/1991 - 3717/3 md.)

             İstinabe yoliyle icra takiplerinde giderler:

             Madde 35 – Diğer bir icra ve iflas dairesinden istinabe suretiyle bir işlemin yapılması istendiği zaman bu işlemlere ait lüzumlu giderler o dairelere gönderilir.

             Paraların bankalara  ve mal sandıklarına yatırılması:

             Madde 36 – Mahkemeler, hakimler, C. savcıları ve icra iflas daireleri tarafından adli ve idari işlemlerle takip işlemlerinden dolayı herhangi bir sebeple alınmış olan paraların bankaya yatırılması halinde bu paralara ait faiz, ikramiye ve sair menfaatleri Devlete aittir.

             Şüyuun giderilmesi neticesinde hasıl olan para ve tereke paraları ile kısıtlı veya gaip adına bankaya yatırılan paralar yukarıki fıkra hükmünden müstesnadır.

             Paraların bankaya ve malsandıklarına yatırılması için ilgililerden gider adı ile bir şey alınmaz.

             Paraların alacaklıya gönderilme giderleri alacaklıya aittir.

             İlgilinin hak ettiği parayı, hak etme tarihinden itibaren on yıl içinde almak için müracaat etmemesi halinde, bu paralar Hazineye gelir kaydolunur.

 

 

3909

 

             Süresinde ödenmiyen harclar:

             Madde 37 – Bu kanunda ödeme zamanı gösterilen harclardan süresinde ödenmiyenleri, ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile o yerin vergi dairesine bildirilir ve harclar vergi dairesince tahsil olunur.

             Yazıda harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin soyadı ve adı ve en son ikametgah adresi açık olarak gösterilir.

 

İKİNCİ KISIM

Noter Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet ve Muaflık

             Mevzuu :

             Madde 38 – Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir.

             Pey akçesi, zamanı rücü, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir akdin müeyyidesi kabilinden olan taahhütlerden, başlı başına bir akde konu olmadıkça harç alınmaz.

             (Ek:13/7/1967 - 903/5 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş muameleleriyle bu vakıflara yapılacak bağışlamalar harca tabi tutulmaz.

             Yetkili makamların istiyecekleri suretler:

             Madde 39 – Kamu hukuku ile ilgili işlerde yetkili makamların istiyecekleri suretlerden harç alınmaz.

             Mükellef:

             Madde 40 – Noter harclarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftirler.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

             Harç alma ölçüleri:

             Madde 41 – Noter harcları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

             Değer esası:

             Madde 42 – Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlıklar esastır.

             (Değişik ikinci fıkra: 4/6/2008-5766/11 md.) Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

             Çeşitli İşlemlerde değer:

             Madde 43 – Tarifede yazılı nispi harcların hesabında, sulh işlemlerinde sulh olunan bedel, rehin işlemlerinde rehin bedeli, kiralarda mukaveledeki süreye göre kira karşılığının toplamı, süre belli değilse bir yıllık kira tutarı,hizmet akdinde süreye göre verilecek ücretin toplamı, süre belli değilse bir yıllık ücret tutarı, sermaye şirketlerinde konulması ve ileride konulması taahhüt edilen sermayenin toplamı, kaydı hayatla, irat bağlanmasında bir yıllık irat tutarı, harca esas olur.

             Kiralamanın devir ve feshinde geri kalan süreye, sermayenin artırılmasında yalnız artırılan kısma ve sermaye paylaşılmasında mevcut miktara göre harç alınır.

             (Ek:15/12/1990 - 3689/10 md.) Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım,satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer; işleme konu olan taşıtın cinsi, markası, model, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas değerinden aşağı olamaz. Türkiye Sigorta ve Reasü-

 

 

3910

 

rans Şirketleri Birliğince düzenlenen listelerde yer almayan eski model taşıtların asgari değeri; o taşıtların listede yer alan en eski modelleri için belirlenen değerinden her model yılı için % 10 indirim yapılmak suretiyle tespit edilir. Birlikçe düzenlenen listelerde yer almayan taşıtların değerleri, emsali taşıtların değerlerinden aşağı olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. (1)

             Kişilerin, imzaların, birden çok olması:

             Madde 44 – Bir kişinin birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını gerektirmez.

             Şu kadar ki, bütün imzaların tasdiki kanunen şart olan muamelelerde vekaleten imza edilmesi halinde,vekilin imzasının tasdikinden alınacak harç temsil ettiği kişilerin sayısınca çoğaltılır.

             Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir kağıda koyacakları birden çok imzalar bir imza sayılır.

             Ancak mümessil, haiz olduğu birden fazla sıfatlara dayanarak imza ederse sıfatları sayısınca harç çoğaltılır. Bir kişi hem kendisi için ve hem başkalarını temsil suretiyle imza ederse kendisi için  ayrı, başkaları için de yukarıki fıkralara göre ayrı harç alınır.

             Birden ziyade kimseler, bir kağıda ayrı ayrı işler için imza atıyorlarsa her birinden imza ettikleri kısım için ayrı ayrı harç alınır.

             Harcın nispeti:

             Madde 45 – Noter harcı, (2) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır.

             Bir arada yapılan işler:

             Madde 46 – Birbiriyle ilgili işler bir arada bulunursa en yüksek harç alınmasını gerektiren iş üzerinden bir harç alınır.

             Yarı harca tabi işler:

             Madde 47 – Sürenin uzatılması ve vadenin yenilenmesi halinde asıl senet, mukavele ve kağıtlardan alınmış olan harcın yarısı alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harcın Ödenmesi

             Madde 48 – (Mülga: 18/1/1972 - 1512/208 md.)

             Ödeme zamanı:

             Madde 49 – Noter harcları, ilgili işlemin hitamından önce peşin olarak alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Sorumluluk:

             Madde 50 – Düzenleme ve tasdik işlemleri noterlerin kusurlarından dolayı, mahkeme tarafından hükümsüz addolunursa noter aldığı harç ve ücretler tutarını şahsen tazmin ile mükelleftir.

             Harç ve ücretlerin tazmin ettirilmiş olması, ilgililerin genel hükümler dairesinde noterden ayrıca zarar ve ziyan istemelerine engel teşkil etmez.

             Noterlere verilecek ücretler ve beyiyeler:

             Madde 51 – (Mülga: 18/1/1972 - 1512/208 md.)

——————————

(1)  Bu fıkranın uygulanma usul ve esasları ile ilgili 17 Seri Nolu Tebliğ 26/12/1990 tarih ve 20737 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

 

3911

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Vergi Yargısı Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyeti

             Mevzuu:

             Madde 52 – (Değişik: 21/1/1982 - 2588/4 md.)

             Vergi yargısı işlemlerinden bu Kanuna ekli (3) sayılı tarifede yazılı olanlar, vergi yargısı harçlarına tabidir.

             Mükellef:

             Madde 53 – (Değişik: 21/1/1982  - 2588/5 md.)

             Vergi yargısı harçları, harca mevzu olan işlemlerden dolayı Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'a başvuranlar tarafından ödenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Harcın Ölçüsü, Ödenmesi ve Geri Verilmesi

             Harç alma ölçüleri:

             Madde 54 – (Değişik: 21/1/1982  - 2588/6 md.)

             Vergi yargısı harçları (3) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

             Harcın ödenmesi:

             Madde 55 – (Değişik: 21/1/1982 - 2588/7 md.)

             Vergi yargısı harçlarından, “Başvurma harcı” dava dilekçesi verilmesi sırasında makbuz karşılığında ödenir.(1)

             Nispi ve maktu harçlar, ihbarname esasına göre, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine ödenir.

             Harcın geri verilmesi:

             Madde 56 – (Değişik: 21/1/1982 - 2588/8 md.)

             Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararlar üzerinden alınan nispi ve maktu harçlar (Başvurma harcı hariç) Bölge İdare Mehkemelerince veya Danıştayca mükellef lehine karar verilmesi halinde mükellefçe kazanılan miktar üzerinden, kesin kararın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde geri verilir veya istek üzerine vergi borcuna mahsup edilir.

 

DÖRDÜNCÜ  KISIM

Tapu ve Kadastro Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

             Mevzuu:

             Madde 57 – Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harclarına tabidir.

             Mükellef:

             Madde 58 – (Değişik birinci cümle: 21/1/1982 - 2588/9 md.) Tapu ve kadastro harçlarını kanuna ekli tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir.

___________________

(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen "dava dilekçesine pul yapıştırılmak suretiyle peşin olarak" ibaresi, "dava dilekçesi verilmesi sırasında makbuz karşılığında" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3912

 

             a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler, (İktisap eden kişiler birden fazla ise harcları hisseleri oranınca öderler)

             b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler,

             c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar,

             d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar,

             e) Rücülarda rücü eden taraf,

             f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.

İKİNCİ BÖLÜM

İstisnalar

             Harçtan müstesna tutulan işlemler:

             Madde 59 – (Degişik: 21/1/1982 - 2588/10 md.)

             Aşağıda yazılı işlemler harçtan müstesnadır:

             a) Genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri, (1)

             b) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri.

             c) İlgililerin kusurları olmaksızın tapu ve kadastro idareleri tarafından yapılacak hataların tashihleri,

             d) Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek kayıt ve belge suretleri,

             e) Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlerin diplomatik veya konsolosluk ihtiyaçları için iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,

             f) Arkeolojik araştırmalar için yapılan iktisaplar ile ilgili tescil, şerh ve terkinler (Bu istisna hükmünün uygulanması şartları Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazete ilk ilan olunur),

             g) 7269 sayılı Kanuna göre yaptırılacak meskenlere, 4753 sayılı Kanuna göre yapılan iktisaplara ve 3202  sayılı Kanun uyarınca T. C. Ziraat Bankası kredilerinden istifade suretiyle yapılmış bulunan hayvan barınak yerlerine ilişkin tescil, şerh ve terkinler,

             h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetlerin vukubulduğu bölgelerde (Bu bölgeler Maliye ve İmar ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur) bu afetlerin vukubulduğu yılı izleyen yıldan itibaren en çok beş yıl içinde arsa üzerinde inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar, bağımsız bölümler veya katlar için yapılan tescil, şerh ve terkinler,

             i) Tersane yapımı için Devlet Planlama Teşkilatınca verilmiş Teşvik Belgesini haiz tüzel kişilerce bu maksatla iktisap edilen gayrimenkuller ve bu yerlerde inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar için yapılan tescil, şerh ve terkinler,

             j) a, e ve f bentlerinde belirtilen şekilde iktisap olunan gayrimenkullerin herhangi bir şekilde başkalarına devir ve ferağı,

––––––––––––

(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle; bu bentte yer alan "Genel ve katma bütçeli dairelerle" ibaresi "Genel ve özel bütçeli idarelerle" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3913

 

             k) (Ek: 4/12/1985 - 3239/91 md.) Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil derneklerin münhasıran sporla uğraşmak üzere kurulan anonim şirketlere sermaye olarak koydukları gayrimenkuller ile bu şirketlere devrettikleri gayrimenkullerle ilgili devir ve iktisap işlemleri.

             l)  (Ek: 30/7/2003-4962/13 md.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili. (1)

             m) (Ek: 14/7/2004-5226/20 md.) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının devir ve iktisabına ilişkin işlemler.

n) (Ek: 30/12/2004-5281/9 md.) Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri.

o) (Ek: 21/2/2007-5582/31 md.)  Konut finansmanı kuruluşları ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamında tesis olunacak ipotek işlemleri,

p) (Ek: 21/2/2007-5582/31 md.)  2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla yapılacak finansal kiralamalarda kiralanan konutların kiracıya devri,

r) (Ek: 21/2/2007-5582/31 md.; Mülga: 4/6/2008-5766/11 md.)  

             Yukarıda yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler saklıdır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

             Harç alma ölçüleri:

             Madde 60 – Tapu ve kadastro harcları, (4) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınır.

             Değer esası:

             Madde 61 – Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (4) sayılı tarifede yazılı değerler esastır.

             İpotekli gayrimenkuller:

             Madde 62  – Rehin ile takyidedilmiş bir gayrimenkulün bağışlanmasında bagışlama yapıldığı anda bakiye kalan rehinli borç miktarı gayrimenkulün mukayyet kıymetinden indirilir.

             Kayıtlı değer, emlak vergisi değeri): (2)

            Madde 63 – (Değişik: 3/4/2002-4751/5 md.)

             Bu Kanunda sözü edilen "kayıtlı değer" veya " emlâk vergisi değeri" deyimi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre  belirlenen vergi değerini   ifade eder.

             (Değişik ikinci fıkra: 4/6/2008-5766/11 md.) Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.

             (Ek fıkra: 18/2/2009-5838/16 md.) Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır.

             (Değişik üçüncü fıkra: 4/6/2008-5766/11 md.) Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re’sen tarh edilir. Bu suretle tarh edilecek tapu ve kadastro harcı için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi ziyaı cezası % 25 nispetinde uygulanır. Takdir komisyonu kararlarına istinaden bu fıkra uyarınca tarhiyat yapılamaz.

     Harcın hesabında 10 Yeni Türk Lirasına kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz.(3)

             Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespite Maliye  Bakanlığı yetkilidir.

 

——————————

(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle; bu bentte yer alan "ek 1 inci" ibaresi "ek 2 nci" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  Bu madde başlığı “Kayıtlı değer” iken, 11/8/1999 tarih ve 4444 sayılı Kanun ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “on milyon liraya” ibaresi, “10 Yeni Türk Lirasına” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

 

 

3914

 

             Harcın nispeti:

             Madde 64 – Tapu ve kadastro harcları (4) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır.

             Muhtelif işlemler aynı zamanda yapılırsa her işlem ayrı ayrı harca tabidir. Şu kadar ki ifrazen yapılan taksimlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

             Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harcların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır.

             Tashih harcı:

             Madde 65 – Tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunacak bina ve sair tesislerin tescilinde veya her nevi vasıf değişikliklerinde tashih harcı alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harcın Ödenmesi

             Ödeme usulü:

             Madde 66 – Tapu ve kadastro harcları, makbuz karşılığında ödenir.

             Bunun şeklini Maliye Bakanlığı düzenlemeye yetkilidir.

             Ödeme yeri:

             Madde 67 – (Değişik: 21/1/1982 - 2588/11 md.)

             Tapu ve kadastro harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde ilgili kuruluşlar tarafından da tahsil olunabilir.

             Kadastro ve tapulama harçlarında ödeme zamanı :

             Madde 68 – (Değişik: 4/12/1985 - 3239/92 md.)

             Kadastro ve tapulama harçları tahakkukundan  itibaren (ihtilaflı işlerde hükmün kesinleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren) bir sene içinde ödenir.

             İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harcın tamamı, diğer şeriklere rücu hakkı mahfuz kalmak şartıyla, o gayrimenkule fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan herhangi birinden tahsil olunur.

             Ancak, kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederse, harç yeni malik adına yapılacak tescilden önce ödenir.

             Tapulama Kanununun 71 inci maddesi hükmü mahfuzdur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Harcın teminatı:

             Madde 69 – Tapulama Kanununa göre tahakkuk etmiş olup tapu kütüğünde kayıtlı bulunan gayrimenkuller kadastro harclarında harcın teminatıdır ve maliki değiştiği takdirde yeni malikten dahi tahsil olunur.

 

3914-1

 

             Gönderilecek listeler ve sorumluluk :

             Mükerrer Madde 69 – (Ek: 2/1/1982 - 2588/12 md.)

             Tapu ve kadastro idareleri, devredenin ve iktisap edenin adı ve adresi ile gayrimenkulün harca esas tutulan değerini ve vasıflarını, noterler de düzenledikleri veya tastik ettikleri gayrimenkullerin zilyetlik devir sözleşmelerinin birer örneğini şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek listelerle birlikte işlemin yapıldığı tarihi izleyen ay başından itibaren en geç 15 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmekle mükelleftirler.

             Bu Kanuna göre bildirme mecburiyetini yerine getirmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü bentlerinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.

             (Değişik: 4/12/1985 - 3239/93 md.) Belediyeler ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ilgili memurları arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma iznini (iskan belgesini) vermeden önce, vergi dairesine gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar.

             Akdin daire dışında yapılması :

             Madde 70 – (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/94 md.) Tapu memurlarının istek üzerine bir hakkı tesis, tadil veya terkin gibi tapu işlemleri için daire dışına gitmeleri halinde birinci derecede Devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğunun 2/3'ü tazminat olarak emaneten mal sandığına yatırılır. Görevin tamamlanmasından sonra bu miktarın yarısı Hazineye gelir kaydedilir. Diğer yarısı tazminat olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte belirtilen esaslara göre ilgili memurlar arasında dağıtılır. İstenen yere gidilmekten vazgeçilirse emaneten alınan para ilgilisine geri verilir. Mutad ulaştırma aracının sağlanması iş sahiplerine aittir.

             İfraz, taksim, yüzölçümü gibi işler için harice gidildiği takdirde, ilgili memurlara Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yollukları verilir.

 

3915

 

BEŞİNCİ KISIM

Konsolosluk Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

             Mevzu:

             Madde 71 – Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden bu kanuna bağlı (5) sayılı tarifede yazılı olanları, konsolosluk harclarına  tabidir. İcabında Türkiye menfaatlerini deruhte eden yabancı devlet muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden yukardaki fıkrada belirtilmiş olanları da bu Devletin kabul etmesi halinde konsolosluk harclarına tabidir.

             Konsoloslarca yapılacak  noter işlemleri:

             Madde 72 – (Değişik: 18/1/1972 - 1512/207 md.)

             Konsoloslar tarafından yapılacak noter  işlemlerinde,kanunun noter harçlarına ait hükümleri uygulanır.

             Mükellef:

             Madde 73 – Konsolosluk harclarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftirler.

İKİNCİ BÖLÜM

İstisnalar

             Harçdan müstesna işlemler:

             Madde 74 – Aşağıdaki mevzular harcdan müstesnadır:

             a) Yabancı memleketlere tedavi maksadiyle gidenlere ait işlemler,

             b) Yabancı memleketlerde öğrenim ve inceleme için bulunan öğrencilerle, resmi bir göreve veya Devletçe tedavi veya hava dağişimine gönderilmesi sebebiyle, bulunduğu sırada ölen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet üyeleri, askeri ve sivil memurlar, subaylar ve erlerin ve Türk mürettebatının terekeleriyle ilgili bütün işlemler,

             c) Doğum ve ölüm ilmuhaberleri,

             d) Konsoloslukların yetkilerine giren askeri işlemlere ait her türlü kağıtların düzenlenmesi veya onaylanması,

             e) Öğrenci müfettişliği bulunmıyan yerlerde müfettişlik görevi yapan konsoloslukların bu işlere ilişkin olarak düzenliyecekleri ve onaylıyacakları kağıtlar.

             f) (Ek: 28/12/2001-4731/6 md.) Türkiye’deki kurum ve kuruluşlara hibe olarak yardım amacıyla gönderilecek mal, malzeme, araç ve gereçler için konsolosluklarda düzenlenecek hibe senetleri.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

             Harç alma ölçüleri:

             Madde 75 – Konsolosluk harçları, (5) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

             Harcın nisbeti:

             Madde 76 – (Değişik: 29/7/1970 - 1318/104 md.)

             Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır.

             (Değişik: 10/4/1985 - 3180/1 md.) Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nispetler uygulanır.

 

3916

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harcın Ödenmesi

             Ödeme usulü:

             Madde 77 – Konsolosluk harçları, makbuz karşılığında ödenir.(1)

             Ödeme zamanı:

             Madde 78 – Konsolosluk harçları, ilgili işlemin sona ermesinden önce peşin olarak ödenir.

             Yabancı para ile tahsil edilecek harçların hesabı:

             Madde 79 – (Değişik: 10/4/1985 - 3180/2 md.)

             Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Dışişleri Bakanlığının  yetkisi :

             Madde 80 – Yabancı devletler konsolosluklarınca Türklerden alınan konsolosluk harçları, (2) ve (5) sayılı tarifelerde yazılı harçlardan fazla olduğu takdirde, Dışişleri Bakanlığı mukabele bilmisil olarak o devletler uyruklarından aynı miktarda Konsolosluk harçları almaya yetkilidir.

             Zaruri giderler:

             Madde 81 – Kanuna göre alınması icabeden harçlardan başka muhafaza ücreti, hakem, hesap görme, bilirkişi, yolluk ve saire gibi, harca tabi işlemler için yapılması zaruri giderler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir.

           (Ek fıkra:17/9/2004-5234/6 md.) Elçilik ve konsolosluklarda yapılacak konsolosluk işlemleri için zorunlu gider olarak alınacak posta ve haberleşme ücretleri, her ülkenin mahalli şartları da dikkate alınarak Dışişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte belirlenir. Alınan bu tutarların harcanmayan kısmı ilgilisine iade edilir. Mali yıl sonuna kadar ilgilisine iade edilemeyenler bütçeye gelir kaydedilir.

Kırtasiye veya diğer büro giderleri için masraf adiyle bir şey alınmaz.

             Harçların konsolosluk giderlerine tahsisi:

             Madde 82 – Konsolosluk harçlarından yapılacak tahsilat tutarının, konsolosluk giderlerine karşılık tutulması veya diğer bir dış temsilciliğine gönderilmesi veya memlekete getirtilmesi hususları, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca beraberce kararlaştırılır.

 

ALTINCI KISIM

Pasaport, İkamet Tezkeresi, Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

             Mevzu:

             Madde 83 – Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemlerinden bu kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanlar harca tabidir.

             Mükellef:

             Madde 84 – Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir.

____________________

(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “işle ilgili kağıt ve belgelerin konsolosluklarda kalacak nüshalarına, kalmıyan hallerde asıllarına pul yapıştırılmak suretiyle” ibaresi, “makbuz karşılığında” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3917

 

İKİNCİ BÖLÜM

İstisna ve Muaflıklar

             Harçtan müstesna işlemler:

             Madde 85 – Pasaport Kanunu hükümlerine uygun olarak verilecek aşağıda yazılı pasaportlar, ikamet tezkereleri ve tasdik işlemleri harçtan müstesnadır:

             a) Diplomatik pasaportlar, hususi pasaportlar ve hizmet pasaportları,

             b) Yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklere gerek Türkiye'den çıkarken ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasaportlar,

             c) Yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından münhasıran Türkiye'ye dönüş yolculuğu için muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren en fazla üç ay içinde kullanılmak üzere verilecek pasaportlar,

             d) Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlıyacak mahiyette bulunduğu sabit olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığının izni ile ilmi incelemelerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak, spor temas ve müsabakalarına katılmak üzere toplu halde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar,

             e) Yabancı memleketlerde, Türk konsoloslukları tarafından düzenlenen veya tasdik olunan evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdikı,

             f) Türkiye'deki yabancı konsolosluk müstahdemleriyle, bu konsoloslukların meslekten olan memurları yanında ikamet etmek suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara verilecek ikamet tezkereleri (Karşılıklı olmak şartiyle).

             g) (Ek: 11/8/1999 - 4444/11 md.) Dışişleri Bakanlığınca mütekabiliyet esası gözönünde tutularak belirlenecek ülkeler uyruklarına verilecek ikamet tezkereleri (1)

             Harçtan muaf olanlar:

             Madde 86 – (Değişik: 20/3/1981 - 2430/2 md.)

             İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile çalışmak üzere yabancı memleketlere giden işçilere yalnız iki yıllık süre için verilen pasaportlar ile aynı süre içinde bu pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar veya kayıt edilecekler pasaport harcından muaftır.

             Madde 87 – Milli veya Milletlerarası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festivalleri, spor müsabakaları kongreler ve konferanslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle, Türkiye'ye gelecek veya başka memleketlerde vukubulacak aynı mahiyetteki milletlerarası gösterilerde bulunmak veya bunlara katılmak için, Türkiye'den transit geçeceklere harçsız vize verilir.

             Bakanlar Kurulunca belli edilecek yerlere turizm tedavi veya hava değişimi maksadiyle geleceklere de, tesbit edilen şartlara bağlı olmak üzere harçsız vize verilir.

             Bu maddede yazılı giriş vizeleri (Turist) damgasını taşıyacaktır.

             Madde 88 – Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir:

             a) Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler,

             b) Münhasıran basın ve yayın kuruluşları için muhabirlik yapanlar,(2)

             c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı resmi müesseseler tarafından istihdam edilen profesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmıyan eşleri ve çocukları,

 

 

——————————

(1)  11/8/1999 tarih ve 4444 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca bu fıkra, 1/1/2000 tarihinde yürürlüğe girecektir.

(2) Bu bentte yer alan “gazete muhabirliği yapanlar“ ibaresi, 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle “basın ve yayın kuruluşları için muhabirlik yapanlar“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3918

 

             d) Mali durumlarının bozuk olduğuna ikamet tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat getirilen yoksullar,

             e) Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı ecnebi uyruklular.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

             Harcın ölçüleri:

             Madde 89 – Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, (6) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

             Yeniden harç alınması:

             Madde 90 – Sürelerinin sona ermeleri sebebiyle yenilenen ikamet tezkerelerinden tam, kaybolan ikamet tezkerelerinin yenilenmesi halinde yarı harç alınır.

             İkamet tezkerelerinde yarım harç:

             Madde 91 – Onsekiz yaşını bitirmiyen çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden esas harcın yarısı alınır.

             Dışişleri Bakanlığının yetkisi:

             Madde 92 – Dışişleri Bakanlığınca alınacak tasdik harçlarını karşılık esasına göre bazı devletler uyrukları hakkında artırmaya ve gerektiğinde esas miktarına indirmeye adı geçen Bakanlık yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harcın Ödenmesi

             Ödeme usulü :

             Madde 93 – Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları makbuz karşılığında veya basılı damga konulması suretiyle alınır.(1)

             Ödeme zamanı:

             Madde 94 – Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları peşin olarak alınır.

YEDİNCİ KISIM

Gemi ve Liman Harçları

BİRİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyet

             Mevzu:

             Madde 95 – Gemi ve liman işlemlerinden, bu kanuna bağlı (7) sayılı tarifede yazılı olanları, gemi ve liman harçlarına tabidir.

             İnşa halindeki gemiler:

             Madde 96 –  İnşa halindeki gemilere mahsus sicil işlemleri de, gemi sicil işlemleri gibi harca tabidir.

             Ancak inşa halindeki gemilere mahsus sicilde kayıtlı bir geminin, asıl sicile geçirilmesinde evvelce yapılmış ve harca tabi tutulmuş işlemlerden ayrıca harç alınmaz.

             Mükellef:

             Madde 97 – Gemi ve liman harçları, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa aşağıda yazılı kişiler tarafından ödenir:

             a) Mülkiyet hakkını iktisabedenler, (İktisabeden kişiler birden fazla ise, harçları hisseleri oranında öderler),

             b) İpoteklerde ipoteği tesis edenler,

             c) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.

 

 

-----------------------------

(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılması“ ibaresi, "ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları makbuz karşılığında" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3919

 

İKİNCİ BÖLÜM

İstisnalar

             Harçtan müstesna tutulan işlemler:

             Madde 98 – Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır:

             a) İlgililerin kusurları olmaksızın gemi sicil memurları tarafından yapılan hatalarla ilgili düzeltmeler ile mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek suretler,

             b) Mücbir sebeplerden dolayı limana uğrıyan ticaret gemileri ile her nevi deniz ürünleri avında kullanıldıkları müddetçe av, havuz, depo gibi özel tertibatı bulunan milli balık ve sünger gemilerine verilecek yola elverişlilik belgeleri.

             c) Turist nakleden ve başkaca ticari işlemde bulunmıyan turist gemileriyle, ilmi mevzularda kullanılan gemilerin yola elverişlilik belgeleri.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Harç Alma Ölçüleri ve Nispeti

             Harç alma ölçüleri :

             Madde 99 – Gemi ve liman harçları, (7) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

             Değer esası :

             Madde 100 – Değer ve ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (7) sayılı tarifede yazılı değer ve ağırlıklar esastır.

             Harcın nispeti:

             Madde 101 – Gemi ve liman harçları (7) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. Muhtelif işlemlerin aynı zamanda yapılması halinde her işlemden ayrı ayrı harç alınır.

             Yola elverişlilik belgesi harcında indirim :

             Madde 102 – Türkiye limanları arasında muntazam seferler yapan ticaret gemilerinden hareketlerinde tam, dönüşlerine kadar uğrıyaca

kları liman ve iskelelerde 1/5 nispetinde, keza ticari işlemlerde bulunmıyan ticaret gemilerinden de 1/5 nispetinde yola elverişlilik belgesi harcı alınır.

             Denize elverişlilik belgesi harcında indirim:

             Madde 103 – Uluslararası tanınmış gemi tasnif kurullarından belge alındığı taktirde, ayrıca denetleme yapılmamışsa veya kısmen yapılmışsa denize elverişlilik belgesi harcı yarı nispetinde alınır.

             Ölçme belgeleri harcında indirim:

             Madde 104 – Gemide yapılacak tadiller veya makine değişimi dolayısiyle verilecek ölçme belgelerinden 1/3 nispetinde harç alınır.

             Tasdik harcında indirim:

             Madde 105 – Değiştirme veya kaybedilme sebebiyle verilecek gemi tasdiknamelerinden tarifede yazılı miktarın 1/5'i nispetinde harç alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harcın Ödenmesi

             Ödeme usulü:

             Madde 106 – Gemi ve liman harçları, makbuz karşılığında ödenir.(1)

 

____________________

(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “işle ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle veya makbuz karşılığında“ ibaresi, “makbuz karşılığında“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3920

 

             Ödeme zamanı:

             Madde 107 – Gemi ve liman harçlarının tamamı peşin olarak ödenmedikçe, harca mevzu olan işlem yapılmaz.

             Ancak, liman başkanlığı bulunmıyan iskelelere uğrıyan gemilerden yola elverişlilik belgesi harcı ilk uğradığı liman başkanlığı bulunan limanda tahsil edilir.

                                                               SEKİZİNCİ KISIM

                                         İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

                                                               BİRİNCİ BÖLÜM

                                                                     Mükellefiyet

             Mevzuu:

             Madde 108 – İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabidir.

             Mükellef:

             Madde 109 – İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişiler ödemekle mükelleftirler.

                                                                 İKİNCİ BÖLÜM

                                                     Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri

             Harç alma ölçüleri:

             Madde 110 – İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, (8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, belgenin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

             Yeniden harç alınması:

             Madde 111 – Bu kanunda ve ekli tarifede aksine hüküm bulunmıyan hallerde, bu kısımda yazılı olup harca tabi tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına intikallerinde ve herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar tam harç alınır.

             Beratlı bir ihtiranın tadil ve ıslahı veya yapılacak ilaveler için verilecek tasdikname yerine, yeni bir berat istenirse, yeniden harç alınır.

 

                                                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                                 Harcın Ödenmesi

             Ödenme usulü :

             Madde 112 – İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, makbuz karşılığında ödenir.(1)

             Ödeme zamanı:

             Madde 113 – Bu harçlar peşin olarak alınır.

             (Değişik: 28/12/2001-4731/6 md.) Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve ocak ayı içerisinde ödenir. (Ek cümle: 31/5/2012-6322/18 md.) Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçları ise kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. (2)

 

                                                           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                                 Çeşitli Hükümler

             Belgelerin süresi ve yıl kesirleri:

             Madde 114 – Kaybedilmeleri sebebiyle yeniden alınacak belgeler, kaybolan asıllarının süresi kadar muteberdir. Yıllık harca tabi olanlar yıl ortasında alınırsa ancak verildiği mali yılın sonuna kadar muteber olurlar. Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, her yıl alınacak harclarda yıl kesirleri, tam yıl gibi harca tabidir.

________________

(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “ilgili belgelere harç pulu yapıştırılması suretiyle veya makbuz karşılığında“ ibaresi, “makbuz karşılığında“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu fıkra “yıllık harçlar, her mali yılın ilk ayı içinde ödenir” iken, 28/12/2001 tarihli ve 4731 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

3921

 

            Harçların geri verilmesi:

             Madde 115 – İlgililerin kusuru olmaksızın Devlet tarafından görülen lüzum sebebiyle iptal edilen belgeler için evvelce alınmış harclar, iki yıl içinde ve istek üzerine geri verilir.

             Diploma harcının ödenmemesi:

             Madde 116 – Diploma harcı ödenmedikçe resmi veya özel daire ve müesseselere mezuniyete ait yazılar yazılamıyacağı gibi buna ait bir vesika da verilemez.

             Sınıfların  tesbiti:

             Madde 117 – Bu kısımda yazılı olup sınıfa göre harca tabi tutulmuş olan işlerde sınıf dereceleri harç mevzuu olan işlemi yapan makamlar tarafından tayin olunur.

                                                            DOKUZUNCU KISIM

                                                                  Trafik Harçları

                                                               BİRİNCİ BÖLÜM

                                                          Mükellefiyet ve Muaflıklar

             Mevzuu:

             Madde 118 – Trafik işlemlerinden bu kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı olanları,trafik harclarına tabidir.

             Harçtan muaf olanlar:

             Madde 119 – Askeri ehliyetnameyi haiz askeri şoförlerden muayene ve imtihan komisyonlarınca yapılacak imtihanı mütaakıp kazananların, askeri şoför ehliyetnameleri, imtihanları ve ehliyetname vizeleri, harçtan muaftır.

             Mükellef:

             Madde 120 – Trafik harclarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir.

                                                                 İKİNCİ BÖLÜM

                                            Harç Alma Ölçüleri, Nispetleri ve Ödenmesi

             Harç alma ölçüleri:

             Madde 121 – Trafik harçları, (9) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

             Harcın ödenmesi:

             Madde 122 – Trafik harçları, makbuz karşılığında ödenir.(1)

            

 

 

 

 

 

____________________

(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu maddede geçen “ işle ilgili kağıt ve belgelere pul yapıştırılması suretiyle veya makbuz karşılığında“ ibaresi, “makbuz karşılığında“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3922

ONUNCU KISIM

                                                  Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler

                                                                 BİRİNCİ BÖLÜM

                                                        Genel Muaflıklar ve İstisnalar

             Özel kanunlardaki hükümler:

             Madde 123 – (Değişik: 20/3/1981 - 2430/3 md.)

             Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.

             Ancak, İş Kanununa tabi işçilerin ve çırakların iş mahkemelerindeki dava ve bu mahkemelerden almış oldukları ilamların takiplerinde harçtan muafiyet gündelikleri veya aylık ücretleri 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgari ücreti geçmeyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır.(1)

    (Ek fıkra: 20/6/2001-4684/23 md.; Değişik: 25/12/2003 - 5035/31 md.) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile  Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve  uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır. (2)(3)(4)

             (Ek fıkra: 13/2/2011-6111/84 md.) Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketine devri ile bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri ve bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

             (Ek fıkra: 23/7/2010-6009/19 md.) Bu maddede veya diğer kanunlarda yer alan harçtan muafiyete ilişkin hükümler, bu Kanunun (1) sayılı Tarifesinin “(A) Mahkeme Harçları” bölümünün (V) numaralı fıkrasındaki “keşif harcı” ve (1) sayılı Tarifesinin “B) İcra ve iflas harçları” bölümünün (III) numaralı fıkrasındaki “haciz, teslim ve satış harcı” bakımından uygulanmaz.

             Diplomat muaflığı:

             Madde 124 – Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları ile elçilik ve konsolosluklarına mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları ve Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenlerin bu sıfatlarından dolayı yapacakları harca mevzu işlemler, karşılıklı olmak şartiyle bu kanunda yazılı harçlardan muaftır.

–––––––––––––––

(1)  30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, 123 üncü maddenin ikinci  fıkrasında geçen “gündelikleri 200 lira veya aylık ücretleri 6000 lirayı geçmeyen“ ibaresi, “ gündelikleri veya aylık ücretleri 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgarî ücreti geçmeyen“ şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle; bu fıkrada bulunan  "nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil)" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle; bu fıkrada yer alan "harca tabi tutulmaz." ibaresi "bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır." şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(4) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle; bu fıkrada yer alan “kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler” ibaresi “kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.

 

3922-1

 

İKİNCİ BÖLÜM

Mükellefiyetle İlgili Genel Hükümler

              Özel kanunlara göre harç mükellefi :

             Madde 125 – Bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmü uygulanır.

             Re'sen yapılan işlemler:

Madde 126 – Herhangi bir istek olmaksızın re'sen yapılacak işlemlere ait harçlar, bu kanunda aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme ile İlgili Genel Hükümler

             İşlemin yapılamıyacağı:

             Madde 127 – Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılmaz.

             Memurların Sorumluluğu:

             Madde 128 – Gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar.

             İşin hitamında alınacak harçlarda ödeme zamanı:

             Madde 129 – Kendi kısımlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş olup da, mahiyetleri icabı işin sonunda alınması lazımgelen harçlar; harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.

             Zamanında ödenmiyen harçlar:

             Madde 130 – Bu kanunda ödenmeleri için belli bir süre tesbit edilmiş olan harçlar süresi içinde ödenmemiş ise, ilgili makam ve daireler tarafından, sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde bir müzekkere ile o yerin ilgili vergi dairesine bildirilir. Müzekkerede harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin adı ve soyadı ve en son ikametgah adresi açıkça gösterilir.

             Genel Ödeme şekli:

             Madde 131 – Harçlar, bu kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

             Ancak Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir.(1)

 

 

__________________

 (1)  30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, 131 inci maddede geçen “pul yapıştırılması, makbuz karşılığı“ ibaresi, “makbuz karşılığı“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3923

 

            Harçları almaya yetkili daireler:

             Madde 132 – Bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde harçlar, harca mevzu olan işlemleri yapan daireler tarafından tahsil olunur.

             Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde harçları doğrudan doğruya vergi dairelerince tahsil ettirmeye yetkilidir.

             Tahsilatın vergi dairesine yatırılması :

             Madde 133 – Maliye Bakanlığının izniyle basılı damga kullanan veya makbuzla tahsilatta bulunan memurlar bir aya ait tahsilat tutarlarını ertesi ayın beşinci günü akşamına kadar en yakın vergi dairesine yatırmakla mükelleftirler. 500 Yeni Türk Lirasını geçen tahsilat bu süre ile bağlı olmaksızın derhal yatırılır.(1)

             Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde bu miktarı artırmaya yetkilidir.

             Teftiş ve kontrol yetkisi: (2)

             Madde 134 – Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları ile mahallin en büyük mal memurları her hal ve takdirde, harçları tahsile salahiyetli memurların hesaplarını teftiş ve kontrola yetkilidirler.

             Mahallin en büyük mal memuru tarafından kontrol memurlarına da bu hususta yetki verilebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

             Madde 135 – Harçlar sayfa üzerine hesap edildiği hallerde 20 satır bir sayfa ve 50 harf bir satır itibar olunur. Son sayfa 20 satırdan eksik olsa da bir sayfa sayılır.

             Madde 136 – (Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)

             Madde 137 – (Mülga: 30/12/2004-5281/44 md.)

             Madde 138 – Bu kanunda takdir olunacak değer üzerinden harç ödenmesi lazım gelen hallerde bu değer Vergi Usul Kanununda yazılı takdir komisyonlarınca tesbit olunur.

             Mükerrer Madde 138– (Ek: 4/12/1985 - 3239/95 md.; Değişik: 15/12/1990 - 3689/11 md.)

             Bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile bu miktarların Vergi Usul Kanunu uyarınca l990 yılı için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarların toplamı kadar artırılmıştır.

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.(Ek cümle:25/12/2003-5035/32 md.; Mülga: 30/12/2004-5281/44 md.)

             Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz.(1)

             (Ek: 4/5/1994 - 3986/12 md.) Bu Kanuna bağlı tarifelerdeki 1.1.1994 tarihi itibariyle geçerli olan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) % 100, nispi harçlar % 20 oranında artırılmıştır. Yıllık harç kapsamında bulunan belgelere ait 1994 yılı kıst dönemine ait harçlar tahsil edilmez. (Değişik ibare: 27/1/2000 - 4503/4 md.) Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil)  ile  nispi  harçları,  tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispi haçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir. (3) (4)

——————————

(1) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, 133 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan “(500) lirayı” ibaresi, "500 Yeni Türk Lirasını"; Mükerrer 138 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "miktarlarında 100.000 lira kesirleri" ibaresi, "tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)  7/7/2011 tarihli ve 646 sayılı KHK’nin 5 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “Maliye müfettişleri, maliye müfettişi muavinleri ve gelirler kontrolörleri” ibaresi “Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3)  Bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları” ibaresi; 27/1/2000 tarih ve 4503 sayılı Kanun ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiş ayrıca "on katına" ibaresi anılan Kanun ile “yirmi katına” olarak değiştirilmiştir.

(4) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “maktu harçları yarısına kadar, nispi harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye,” ibaresi “maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye,” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3924

 

Ek Madde 1- (Ek:25/12/2003 - 5035/33 md.)

Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler harçlardan  müstesnadır.

Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi  halinde, gerçekleşmeyen kısma ait  alınmayan harç, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

Yukarıda belirtilen hususlarda harç  istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan harç tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin  tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar, harç  ile ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar  Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı  tarafından birlikte tespit edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kaldırılan Hükümler

             Madde 139 – Aşağıda tarih ve sayıları yazılı kanunlar kaldırılmıştır.

             a) 25/2/1952 tarih ve 5887 sayılı,

             b) 11/3/l954 tarih ve 6401 sayılı,

             c) 20/5/1955 tarih ve 6608 sayılı,

             d) 29/6/1956 tarih ve 6765 sayılı,

             e) 26/7/1957 tarih ve 6955 sayılı,

             f) 6/1/1960 tarih ve 7406 sayılı,

             g) 2/1/1961 tarih ve 201 sayılı,

             h) 2/2/1340 tarih ve 405 sayılı,

             i) 15/4/1338 tarih ve 216 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri,

             j) 11/5/1953 tarih ve 6085 sayılı ve 12/1/1961 tarih ve 232 sayılı kanunların trafik harçları ile ilgili hükümleri,

             k) 3/5/1928 tarih ve 1234 sayılı kanunun 68 inci maddesi,

             l) 5/7/1939 tarih ve 3687 sayılı kanunun 1 inci maddesinin vize resmine ait hükümleri,

             m) 18/12/1935 tarih ve 2864 sayılı kanunun 1 inci maddesinin vize müruriye resmine ilişkin hükümleri,

             n) 30/11/1330 tarihli Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama munkasem şirketlerle ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki Kanunun harçla ilgili hükümleri.

ALTINCI BÖLÜM

Geçici Hükümler

             Geçici Madde 1–Yeniden bir tahrir yapılıncaya kadar Tapu ve Kadastro harçlarının hesabında:

             1. Arazide:

             a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların vergi değerlerinin (10) misli,

             b) 1 Haziran 1942 tarihinden sonra tadil görmüş olan arazi ve arsaların mezkür tarihteki vergi değerlerinin (10) misli,

             2. Binalarda:

             a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların  V.U.K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (6) misli,

             b) 1 Haziran 1942 (Dahil) tarihi ile 28 Şubat 1947 (Dahil) tarihleri arasında tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (4) misli,

             c) 1 Mart 1947 (Dahil) tarihi ile 11 Mayıs 1953 (Dahil) tarihleri arasında tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (2) misli,

             d) 12 Mayıs 1953 (Dahil) tarihinden sonra tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değeri aynen,

             Vergi değeri olarak kabul olunur.

             Geçici Madde 2 – Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvelki zamanlara ait harçlarla ilgili işlemler eski hükümlere tabidir.

             Ancak cezalara ait hükümlerden hangisi mükellefin lehine ise o uygulanır.

 

3925

 

             Geçici Madde 3 – Bu kanuna göre harç mevzuu dışında kalan işlemler sebebiyle, veya harçtan muaf tutulan kişiler adına, 5887 sayılı kanun gereğince, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk etmiş olup da tahsil edilmemiş bulunan harç ve cezalar terkin olunur.

             Geçici Madde 4 – Bu kanunun yürürlük tarihinde, evvelki hükümlere göre bir yıl muteber olmak üzere harçları ödenerek alınmış ruhsatname, satış tezkereleri ve benzeri vesikalar ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği mali yılın sonuna kadar muteberdir.

             Geçici Madde 5 – (Ek: 11/8/1999 - 4444/12 md.)

             Emlak Vergisi Kanununun geçici 18 inci maddesi uyarınca 1/11/1999 - 31/12/1999 tarihleri arasında yeniden beyanda bulunan mükelleflerin beyan ettikleri değerler, tapu ve kadastro harçları uygulamasında kayıtlı değer veya emlak vergisi değeri olarak kabul edilir. Beyan edilen bu değerler müteakip yıllarda yeniden değerlemeye tabi tutularak harcın hesabında dikkate alınır.  

Geçici Madde 6 – (Ek: 31/10/2012-6358/18 md.)

EXPO 2016 Antalya Ajansı ya da EXPO 2016 Antalya resmî katılımcıları tarafından çalıştırılacak yabancı personel ile resmî katılımcıların temsilcileri, ekli (6) sayılı tarifede belirlenen vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik ve süreli çalışma izin belgesi harçlarından muaftır.

             Madde 140 – Bu kanun hükümleri yayımını takibeden aybaşından itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer.

             Madde 141 – Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

*

* *

             2/7/1964 TARİH ve 492 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER:

             1 – 21/1/1982 tarih ve 2588 Sayılı Kanunun geçici maddeleri:

             Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin emlak alım, gayrimenkul kıymet artışı ve gelir vergilerine tabi olay ve hukuki durumlarda Emlak Alım Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ilişkin hükümleri ve Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri ile bu kanunların ek ve değişikliklerine ait kanun hükümleri uygulanır.

             Geçici Madde 2 – Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanunu ve 1318 sayılı Finansman Kanununun (Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ilişkin hükümleri) ile 1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanununun mahsus kısım ve bölümlerinde kayıtlı vergi nispet ve  tarifelerinde 1982 bütçe yılında meydana gelen olay ve hukuki durumlar için % 50'ye kadar indirim yapmaya ve bu indirimlerle ilgili esas ve usulleri saptamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

             2 – 4/12/1985 tarih ve 3239 Sayılı Kanunun geçici maddesi:

             Geçici Madde 2 – a) 492 sayılı Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen ve Emlak Vergisi beyannamesi verilmesini gerektiren işlemlerden, Emlak Vergisi beyanname verme süresi (ek süre dahil) bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçmiş olan ve tapuda gösterilmemiş bulunanların 31/12/1987 tarihine kadar tapuda gösterilmesi halinde, ilgili mükellefler hakkında bahis konusu tarifeye bu Kanunla eklenen son fıkra hükmü uygulanmaz.

             b) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifeye bu Kanunla eklenen VIII - Telsiz Harçları bölümünde yazılı olan harçlardan (Yıllık harçlara ait hükümler hariç) 7/10/1983 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında kalan süreyle ilgili bulunanların ve bu Kanunla harç kapsamına alınan tüm işlem ve belgelere ait yıllık harçların 1/4/1986 tarihine kadar ödenmesi halinde ceza uygulanmaz.

             3222 sayılı mülga Telsiz Kanunu hükümleri gereğince ödenen harçlar, bu Kanun hükümleri gereğince ödenecek harçlardan mahsup edilir.

 

3926

 

             3 – 3.12.1988 tarih ve 3505 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

             Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) yan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve miktarı 500.000 lirayı aşmayan vergilerin  % 30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.

             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 30'unun 31.12.1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir.

             Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

             Geçici Madde 2 – a) İhracat,

             b) İhracat teşvik belgesine bağlanan döviz kazandırıcı faliyetlerle, bu belge kapsamındaki ithalat,

             c) İhracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için alınan yatırım kredileri ile bu belge kapsamındaki şirket kuruluşu ve sermaye artırımı, gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili,

             İşlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar, 31.12.2003 tarihine kadar 488 sayılı Kanuna göre damga vergisinden ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilir. (1)

             Kredilerin amaç dışı kullanılması, taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi veya teşvik belgesindeki şartların yerine getirilmemesi halinde, alınmayan damga vergileri ve harçlar, ihracatçı veya yatırımcı kişi veya kuruluşlardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

             Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi ve harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi ve harcın miktarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

             İhracat taahhüdünün gerçekleşmediğinin veya teşvik şartlarına uyulmadığının tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen bankalar ile yukarıdaki fıkra gereğince bildirimde bulunmayan kuruluşlar, damga vergisi, harç, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

             Bu maddenin uygulanması bakımından, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı bulunduğu  Devlet Bakanı ile Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından birlikte tespit edilir.

——————————

(1)  Bu fıkradaki 31/12/1993 tarihi, 26/12/1993 tarih ve 3946 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile 31/12/1998 olarak, daha sonra; 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile de 31/12/2003 olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3926-1

 

             4 – 15/12/1990 tarih ve 3689 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

             Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3.000.000 lirayı, yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde 25.000.000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin tamamı ile bu vergilere isabet eden gecikme zammı , gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun; yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından kalan  % 70'inin tahsilinden vazgeçilir.

             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı olan ya da dava açma süresi henüz geçmemiş bulunan ikmalen, re'sen ya da idarece tarh edilen ve her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı, 3.000.000 lirayı yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde 25.000.000 lirayı aşmayan vergilerin tamamı ile bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı % 30'unun;yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi halinde ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından kalan % 70'inin tahsilinden vazgeçilir, Bu fıkra kapsamına giren gecikme faizinin hesaplanmasında tarhiyatın tahakkuk tarihi, dava açma süresinin bitim tarihi olarak dikkate alınır.

             Bu Kanunun uygulamasında; 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değişik 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi geregince asıl addolunan ve her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3.000.000 lirayı, yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde ise 25.000.000 lirayı aşmayan gecikme zammı ve gecikme faizlerinden;

             – 1.1.1989 tarihi itibariyle asıl addolunan miktarın % 30'unun; yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi şartıyla kalan % 70'inin,

             – 1.1.1990 tarihi itibariyle asıl addolunan miktarların  % 20'sinin; yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi şartıyla kalan  % 80'inin  ve 1.1.1990 tarihinde asıl addolunan meblağlara 1990 yılı içinde uygulanan gecikme zamlarının,

             Bu konuda ihtilaf yaratılmaması ve yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi halinde tahsilinden vazgeçilir.

             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 3.000.000 (Yıllık beyannamelere ilişkin olarak 25.000.000) lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının % 20'sinin; yarısının 31.12.1990, diğer yarısının da 31.1.1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi halinde, kalan  % 80'inin tahsilinden vazgeçilir.

             Bu Kanunda belirtilen miktarların üzerinde borç olması halinde; bu borçların sadece Kanunda belirtilen miktarları kadarki kısmı hakkında da, yukardaki fıkra hükümleri uygulanır.

             Bu Kanun kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan tahsilat tutarları ile bu Kanuna göre yapılan ödemeler mükellefe red ve iade edilmez.

             Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

             5 – 24/6/1994 tarih ve 4008 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

             1 – Bu Kanunun 34 üncü maddesi ile Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifeye eklenen XI-Finansal faaliyet izin belgesi harçları bölümünde yer alan ve yıllık harç kapsamına alınan belgelerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar düzenleşmiş bulunanlara ait 1994 yılı kıst dönemine ait harçlar tahsil edilmez.

 

3926-2

 

            6 – 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

             Geçici Madde 1- Bu Kanun ile Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda yapılan değişikliklere istinaden damga ve harç pullarının kullanımdan kalkması nedeniyle yapılması gereken işlemlere ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

             7 – 28/1/2010 tarihli ve 5951 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

Geçici Madde 2 – Bu Kanunun 3 üncü maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin “XI- Finansal faaliyet harçları” bölümünün (1) numaralı bendinde yapılan değişiklik 2010 yılında tahakkuk ettirilmiş harçlar için de uygulanır ve aradaki farka isabet eden harç tutarı bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmiş sayılarak bir ay içinde ödenir. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla faaliyette bulunan tüm bankaların serbest bölgeler dışındaki şubelerine ait belgelere ilişkin yıllık harçlar 2010 yılı için bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilmiş sayılarak bir ay içinde ödenir.

             8- 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun 13 üncü maddesinin tatbikinde temyiz, istinaf ve itiraz yolu başvurusunun yapıldığı tarihteki harç miktarları esas alınır.

 

 

3927

 

(1) SAYILI TARİFE (1)

(Değişik :21/11/1980 -2345/2 md.)

             Yargı harçları :

             (A) (Değişik : 21/1/1982 - 2588/14 md.) Mahkeme Harçları : (2)

             Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde (3)

             I – Başvurma harcı :

             Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

1. Sulh mahkemelerinde,icra tetkik mercilerinde

(9,85 TL.)

29.400 TL.

2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde

(21,15 TL.)

60.000 TL.

3. (Değişik:25/12/2003-5035/34 md.) Bölge Adliye Mahkemeleri,

Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay  ve Askeri

Yüksek İdare Mahkemesinde (4)

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurması halinde bu harç alınmaz.)

(32,40 TL.)

(15.300.000 TL.)

4. (Ek: 30/3/2011-6216/75 md.) Anayasa Mahkemesinde

(172,50 T.L)

150,00 TL

II – Celse harcı :

 

 

(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

1. Sulh mahkemeleri :

a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (35.600 (12,15 TL.) liradan aşağı olmamak üzere),                          

 

 

 

(Binde 1,98)

 

 

 

Binde 1,2

b) Belli bir değer bulunmayan davalarda

(12,15 TL.)

35.600 TL.

2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercile-

rinde (60.000 (21,15 TL.) liradan az olmamak üzere)

 

(Binde 1,98)

 

Binde 1,2

III – Karar ve ilam harcı :

      1. Nispi harç :

a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden

 

 

(Binde 59,4)

 

 

Binde 36

(Ek hüküm: 4/12/1985 - 3239/96-A md.) Bakanlar Kurulu dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bente yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

 

 

 

——————————

(1)  Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilen miktarlar aynen bırakılmış olup, 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 65 Seri No.’lu Tebliği ile 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç miktarları  metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.

(2)  30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Kanunun 75 inci maddesiyle, bu bölümün birinci cümlesinde yer alan “yargı konularında” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(3)  31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu başlıkta yer alan “Hukuk” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ceza” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(4)  Bu alt bentde yer alan “Bölge Adliye Mahkemeleri” ibaresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle, 1/4/2005 tarihinden geçerli olmak üzere eklenmiş ve metne işlenmiştir.

 

3928

                                  

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)                                                                                     

(Binde 9,9)

Binde 6

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) 

                                                                                       

(Binde 3,96) 

Binde 2,4

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) 

(Binde 9,9)

Binde 6

e) (Değişik:25/12/2003-5035/34 md.) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtayın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.(1)

 

 

 

f) (Ek: 21/2/2007-5582/32 md.)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

(Binde 59,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Binde 54 

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

 

 

Nispi harçlar 60.000 (21,15 TL) liradan aşağı olamaz.

 

 

      2. Maktu harç :

      a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında

(21,15 TL.)

60.000 TL.

      b) (Değişik:25/12/2003-5035/34 md.) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare   Mahkemesi kararlarında                                                                                                

 

 

 

 

(43,90 TL.)  

 

 

 

 

(20.600.000 TL.)

      c) (Değişik:25/12/2003-5035/34 md.) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında (1)

                                                                       

 

 

 

(34,80 TL.)

 

 

(16.400.000 TL.)

 

      d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında

(34,80 TL.)

97.400 TL.

IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları: (Ek: 4/6/2008-5766/11 md.;

 Değişik: 31/3/2011-6217/13 md. ) (2) (3)

 

 

 

a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında

(103,50 T.L)

90 TL

b) (Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile.) (…)

 

(…)

c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında  

(103,50 T.L)  

90 TL

d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge

idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 

(57,50 T.L) 

50 TL

        

––––––––––––––––––––

(1) Bu alt bentlerde yer alan “Bölge Adliye Mahkemeleri” ibaresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle, 1/4/2005 tarihinden geçerli olmak üzere eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu kısmın başlığı “Temyiz ve itiraz harçları: “ iken, 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle     metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) Bu  kısmın (b) fıkrası  Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 29/12/2011 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.

 

3928-1

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

f) Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında                                                                                          

(23,00 T.L) 

20 TL

g) İdarî yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen son karara karşı itirazen yapılacak başvurularda

(23,00 T.L)

20 TL

h) İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılacak başvurularda

 (23,00 T.L) 

20 TL

V. Keşif harcı: (Ek: 23/7/2010-6009/20 md.)  

(148,55 TL.)  

120 TL.

(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da  tespit kararlarını yerine getirmek için)

 

 

B) İcra ve iflas harçları:

 

 

I – İcra harçları :

 

 

1. İcraya başvurma harcı 

(21,15 TL.) 

60.000 TL.

2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 

(21,15 TL.) 

60.000 TL.

3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden :

 

 

a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan

 

(Yüzde 3,96) 

 

Yüzde 2,4

b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan 

(Yüzde 7,92) 

Yüzde 4,8

c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan 

 

(Yüzde 9,9)

 

Yüzde 6

d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan

 

(Yüzde 3,96)

 

Yüzde 2,4

e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan  

 

(Yüzde 1,98)

 

Yüzde 1,2

f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

 

 

aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde

(Yüzde 1,98) 

Yüzde 1,2

bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde

(Yüzde 3,96)

Yüzde 2,4

g) (Değişik : 20/3/1981 - 2430/4-B md.) Menkul tesliminde; 

 

 

aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde 

(Yüzde 1,98)

Yüzde 1,2

bb) İcra marifetiyle teslim halinde

(Yüzde 3,96)

Yüzde 2,4

h) (Ek: 21/2/2007-5582/32 md.) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

3929

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

4. İdare harçları :  

 

 

(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri        düzenlenmesi ve hesap tutulması için)

(14,70 TL.) 

42.400 TL.

II – İflas harçları :

 

 

1. Maktu harç :

 

 

İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 

(34,80 TL.) 

97.400 TL.

2. (Değişik : 4/12/1985 - 3239/96-A md.) Konunun değeri üzerinden harç :

 

 

a) İflasta paylaşılan para üzerinden

(Yüzde 3,96) 

Yüzde 2,4

b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden  

(Binde 9,9)

Binde 6

III- Haciz, teslim ve satış harcı: (Ek: 23/7/2010-6009/20 md.)

 

 

(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)

 

 

(49,45 TL.)

 

 

40 TL.

C) Ticaret Sicili harçları :

 

 

I – Kayıt ve tescil harçları : (Ticari işletme rehni dahil)

 

 

1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

 

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

(156,60 TL.) 

428.600 TL.

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  

(448,95 TL.) 

1.225.600 TL.

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

(1.011,50 TL.)

2.757.400 TL.

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

 

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

(77,70 TL.)  

214.000 TL.

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

(111,30 TL.)

305.200 TL.

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

(246,20 TL.) 

673.400 TL.

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan

düzeltmelerde harç alınmaz.)

 

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 

(77,70 TL.) 

214.000 TL.

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  

(111,30 TL.)

 

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

(246,20 TL.)

673.400 TL.

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

 

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 

(30,35 TL.)

84.800 TL.

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 

(43,90 TL.) 

121.600 TL.

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

(77,70 TL.)

214.000 TL.

Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

 

II – Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları :

 

 

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde : 11/1) 

 

 

 

(7,80 TL.) 

 

 

 

23.600 TL.

 

 

 

 

 

 

3930

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü

      Madde : 11/2, 104, 105) 

(25,95 TL.)

72.800 TL.

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım) :

 

 

I – Suret harçları :

 

 

(Değişik : 20/3/1981 - 2430/4-D md.)

 

 

 a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 

(1,35 TL.) 

6.200 TL.

b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 

 

(1,35 TL.)

 

6.200 TL.

c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 

 

(3,30 TL.) 

 

11.600 TL.

d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 

 

(3,30 TL.)  

 

11.600 TL.

Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.

 

 

      II – Muhafaza harçları :

 

 

Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:     

 

 

a) Bir yıla kadar 

(Binde 9,9)

Binde 6

b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için

(Binde 4,95)

Binde 3

III – Defter tutma harçları :

 

 

a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde 35.600 (12,15 TL.)  liradan az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden

 

 

(Binde 3,96)

 

 

Binde 2,4

      b) Miras işlerinde defter tutulmasında :

 

 

 aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden

(Binde 3,96)

Binde 2,4

bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise  

 

(32,40 TL.)

 

90.800 TL.

c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden  

(32,40 TL.) 

90.800 TL.

IV – Miras işlerine ait harçlar :

 

 

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinen    

 

(Binde 3,96) 

 

Binde 2,4

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

 

 

V – Vasiyetname tanzimine ait harçlar :

 

 

Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh

hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

 

 

a) Belli bir meblağı ihtiva edenler  

(Binde 0,99)

Binde 0,60

b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 

(43,90 TL.) 

121.600 TL.

    

                                                       

 

3931

 

 

(2) SAYILI TARİFE (1)(2)

(Değişik : 21/11/1980 - 2345/2 md.)

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

Noter Harçları

 

 

I–Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar :

 

 

1. (Değişik : 30/12/1980 - 2366/2 md.)       Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için

 

(Binde 0,99)

 

Binde 0,60

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı 121.600 (43,90 TL.) liradan az, 61.299.400 (22.499,75 TL.)  liradan çok olamaz.    

 

 

2. Emanet harçları :

 Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden   

 

(Binde 1,98) 

 

Binde 1,2

Harç miktarı 11.600 (3,30 TL) liradan az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur.

 

 

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı :  

(Binde 3,96) 

Binde 2,4

Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.

 

 

Yıl kesirleri tam itibar olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.

 

 

4. Konşimento yazılması harcı :

 

 

Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan   

(0,394 TL.) 

1.034 TL.

5. (Ek : 21/1/1982 - 2588/15 md; Mülga : 4/12/1985 - 3239/139 md.)

 

 

      II–Maktu harçlar :

 

 

1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden

 

 

(6,90 TL.) 

 

 

20.800 TL.

2. Her nevi tebliğ, (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için  

 

 

(12,15 TL.)

 

 

35.600 TL.

3.Vekaletnameler :

 

 

a) Özel vekaletnamelerde beher imza için                              

(5,75 TL.) 

18.200 TL.

b) Genel vekaletnamelerde beher imza için

(9,05 TL.) 

26.800 TL.

                                                    

——————————

(1)  Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 65 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç miktarları  metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.

 (2) Bu tarife uyarınca; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden,1/1/2012  tarihinden itibaren alacakları harç miktarında esas olacak döviz kuru Maliye Bakanlığı’nın 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 66 Seri No’lu Tebliği ile 1 ABD Doları 1.80 TL olarak, emsal sayı  ise 2,8 olarak belirlenmiştir. Ayrıca uygulama ile ilgili olarak sözkonusu Tebliğe bakınız.

 

3932

     

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

4. Defter tasdiki :

 

 

a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

 

 

 aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler  

(17,00 TL.) 

48.400 TL.

bb) Serbest meslek kazanç defteri 

(21,15 TL.) 

60.000 TL.

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler 

(21,15 TL.) 

60.000 TL.

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi :

 

 

100 sayfaya kadar (100 dahil) 

(5,60 TL.)

17.600 TL.

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 

(5,60 TL.)

17.600 TL.

(Ek hüküm:25/12/2003-5035/35 md.)Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.

 

 

5. Suretler ve tercümeler :

 

 

a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından

 

(1,35 TL.) 

 

6.200 TL.

b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların  suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)  

 

(3,30 TL.) 

 

11.600 TL.

6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 

 

(12,15 TL.) 

 

35.600 TL.

7. Tesbit ve tutanak harçları :

 

 

Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların

hüviyet ve ifadelerinin tespiti

 

 

(12,15 TL.)

 

 

35.600 TL.

8. Piyango, seçim ve toplantılarında hazır bulunmaktan alınacak harçlar :

 

 

Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur’a seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 

 

 

(223,90 TL.) 

 

 

612.200 TL.

9. Düzeltme harcı :

 

 

Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden her imza için 

 

(2,60 TL.) 

 

9.000 TL.

10. Mukavele feshi harcı :

 

 

Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza  için

 

(2,60 TL.)

 

9.000 TL.

11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan (1)   

 

 

 

 

 

 

 

(43,90 TL.)

 

 

 

 

 

 

 

121.600 TL.

                                                                                   

–––––––––––––

(1) 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “miras taksim mukaveleleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mirasçılık belgesi,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

 

3933

 

(3) SAYILI TARİFE (1)

(Değişik : 21/11/1992 - 2588/16 md.)

  

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

Vergi yargısı harçları:

 

 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda.

 

 

  I–Başvurma harcı :

 

 

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 

(21,15 TL.)

60.000 TL.

b) Danıştaya başvurma  

(43,90 TL.) 

121.600 TL.

c) (Ek: 4/6/2008-5766/11 md.) Danıştay’a temyiz başvurularında

(91,40 TL.) 

60 YTL

d) (Ek: 4/6/2008-5766/11 md.) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda 

 

(60,95 TL.)

 

40 YTL

II–Nispi harçlar :

 

 

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında :

 

 

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 60.000 (21,15 TL.) liradan az olmamak üzere  

 

 

 

 

 

(Binde 3,96) 

 

 

 

 

 

Binde 2,4

b) Danıştay kararlarında :

 

 

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 121.600 (43,90 TL.) liradan az olmamak üzere 

 

 

(Binde 7,92) 

 

 

Binde 4,8

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

 

 

III–Maktu harç :

 

 

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tahriyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili :

 

 

a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

(21,15 TL.) 

60.000 TL.

b) Danıştay kararlarında 

(43,90 TL.) 

121.600 TL.

c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında 

 

(43,90 TL.)

 

121.600 TL.

IV –Suret harçları :

 

 

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil) 

 

(1,00 TL.)

 

5.000 TL.

              

(4) SAYILI TARİFE (1)

(Değişik : 21/11/1980 - 2345/2 md.)

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar :

 

 

I–Tapu İşlemleri :

 

 

 

 

1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden 

 

(Binde 9,9)

 

Binde 6

 

                                                               

——————————

(1)  Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 65 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç miktarları  metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.

 

3934

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden

takdir edilecek değer üzerinden

 

 

(Binde 1386)

 

 

Binde 840

3. (Değişik: 15/1/2009-5831/6 md.) a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden

 

 

(Binde 19,8)

 

 

Binde 18

b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden

 

 

(Binde 9,9)

 

 

Binde 9

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı ayni hakların bağışlanmasından, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden 

 

 

 

(Binde 59,4) 

 

 

 

Binde 36

5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden

yüksek olanı üzerinden

 

 

(Binde 59,4)

 

 

Binde 36

6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden 

 

(Binde 9,9) 

 

Binde 6

b) (Değişik: 15/1/2009-5831/7 md.) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

 

 

(Binde 9,9)

 

 

Binde 9

c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden 

 

 

(Binde 3,96) 

 

 

Binde 2,4

7. İpotek tesisinde:

 

 

a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden    

(Binde 3,96) 

Binde 2,4

b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden

 

(Binde 3,96) 

 

Binde 2,4

c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden

 

(Binde 1,98) 

 

Binde 1,2

8. Muvakkat tesciller:

 

 

Medeni Kanunun 921 inci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden 

 

(Binde 1,98) 

 

Binde 1,2

9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf’a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden

 

 

(Binde 5,94)

 

 

Binde 3,6

10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden 

 

 

(Binde 5,94) 

 

 

Binde 3,6

11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden

(Binde 3,96)

Binde 2,4

                                                                                        

     

 

3935

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

12. (Değişik: 18/2/2009-5838/17 md.)Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) bedelsiz olanlarında emlak vergisi değeri üzerinden

 

 

 

 

(Binde 5,94)

 

 

 

 

(Binde 5,4)

13. a) (Değişik: 18/2/2009-5838/17 md.) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 

 

 

(136,15 TL)

 

 

100 TL

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için) 

 

 

(68,05 TL.)

 

 

50 TL

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.

 

 

b) Meşfu payın şüf’a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden  

 

(Binde 19,8) 

 

Binde 12

c) (Değişik: 18/2/2009 - 5838/17 md.) (a) fıkrası  dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)

 

(68,05 TL.)

 

50 TL

14. (Değişik : 21/1/1982 - 2588/17 md.)

 

 

Tapu Harcı  mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden  

(14,70 TL.)

42.400 TL.

15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden

 

(Binde 1,98)

 

Binde 1,2

16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için

 

(30,35 TL.)

 

84.800 TL.

17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 

 

 

(5,60 TL.)

 

 

17.600 TL.

18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden  

 

(Binde 9,9) 

 

Binde 6

19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden 

 

(Binde 118,8) 

 

Binde 72

20. (Ek : 21/1/1982 - 2588/17 md.) (1)

 

 

a) (Değişik : 4/12/1985 - 3239/96-B md.) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebrî icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı, (2) (3)

 Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

                                              

 

 

 

 

(Binde 16,5)

 

 

 

 

 

Binde10

 

 

 

                                             

 

——————————

(1) 25/3/2009 tarihli ve 2009/14813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 inci maddesiyle; “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 15” nispetinde alınan tapu harçları “binde 5” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.  

(2) Bu paragrafta bulunan “gayrimenkulün devir ve iktisap bedelinden” ibaresi 3/4/2002 tarihli ve 4751 sayılı Kanunla“gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) Bu bentte yer alan, “Binde 48” oranı, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle,  “Binde 10”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

 

3936

 

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

b) Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için

 

 

 

(Binde 16,5)

 

 

 

Binde 15 (2)

c) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden

 (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için (1) 

 

 

 

 

(Binde 16, 5)

 

 

 

 

Binde 10

d) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için (1)(3)

 

 

 

(Binde 16,5)

 

 

 

Binde 10

e) (Değişik: 18/2/2009-5838/17 md.) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için

 

 

 

 

 

(Binde 16,5)

 

 

 

 

 

(Binde 15)

f) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (1)  

 

(Binde 16,5)

 

Binde 10

g) (Ek: 21/11/2012-6361/51 md.) Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.)

Binde 3,96

 

Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.

 

 

II –Kadastro ve tapulama işlemleri:

 

 

(Değişik : 4/12/1985 - 3239/96-B md).

 

 

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:

 

 

a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulamasında,                                  

 

 

(Binde 5,94)

 

 

Binde 3,6

b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,

 

 

(Binde 9,9)  

 

 

Binde 6

——————————

(1) Bu bentte yer alan, “Binde 48” oranı, 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle,  “Binde 10”olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)Bu bentte yer alan, "Binde 36" ibaresi, 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle, "Binde 15" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle; bu bentte yer alan (Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu hakların tesis edildiği gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin yarısından aşağı olamaz) şeklindeki parantez içi hüküm "(Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz)" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3937

                                                                                                           

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,

 

(Binde 7,92)

 

Binde 4,8

d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan, 

 

(Binde 11,88) 

 

Binde 7,2

(Ek hüküm: 25/12/2003 - 5035/36 md.) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.     

 

 

(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için 35.600 (12,15 TL.) liradan aşağı olamaz.)

 

 

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispî harçların en az miktarı 35.600 (12,15 TL.) liradır.

 

 

(Ek hüküm: 4/12/1985 - 3239/96-B md.; Mülga: 18/2/2009 – 5838/32 md.)

 

 

                                                     

(5) SAYILI TARİFE (1)(2)

(Değişik : 21/11/1980 - 2345/2 md.)

 

  

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

Konsolosluk harçları:

 

 

I –Değer üzerinden alınacak harçlar:

 

 

1. Tereke işlerinde:  

 

 

a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden

(Binde 19,8)

Binde 6

b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tespit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukça yapılan murakabeden 

 

(Binde 9,9)

 

Binde 6

2.Sulhnameler:

 

 

(Kararda yazılı değer üzerinden ):

 

 

a) 50.000 (0,05 TL.) liraya kadar olan kısmından (50.000 (0,05 TL.) dahil)

(Binde 39,6)

Binde 24

b)50.000 (0,05 TL.) liradan sonra gelen kısmından ilaveten 

(Binde 9,9)

Binde 6

3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

 

 

Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten  bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde 

 

(Binde 5,94)

 

Binde 3,6

4. Türkiye’ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden 

 

(Binde 1,98)

 

Binde 1,2

II –Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

 

 

1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri:

 

 

Beher rüsum tonilatosundan 

(0,763 TL.) 

2.140 TL.

2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan

 

(0,395 TL.) 

 

1.034 TL.

3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan 

(0,395 TL.) 

1.034 TL.

                                             

      

 

——————————

 (1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 65 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç miktarları  metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.

 (2) Bu tarife uyarınca; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden, 1/1/2012  tarihinden itibaren alacakları harç miktarında esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 1.80  TL olarak, emsal sayı tutarının  ise 1,37 olarak uygulanacağı 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 66  Seri No’lu Tebliğ ile  hüküm altına alınmıştır.

.

 

3938

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

III –Maktu harçlar:

 

 

1. Gemi jurnalinin tasdiki:

 

 

a)Jurnalin tasdiki 

(66,35 TL.) 

183.400 TL.

b) Jurnala sayfa ilavesi 

(25,95 TL.)

72.800 TL.

2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri  

( 268,95 TL.)

734.800 TL.

3. İmza ve mühür tasdiki: a) (Değişik: 20/3/1981 - 2430/5 md.)

Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan  yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve  suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(25,95 TL.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72.800 TL.

b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)       

(52,65 TL.)

146.000 TL.

4. (Değişik : 20/3/1981 - 2430/5 md.)Yabancı  memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil)  

 

 

(25,95 TL.) 

 

 

72.800 TL.

5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:     

 

 

a) Birinci sayfa için

(25,95 TL.) 

72.800 TL.

b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

(12,15 TL.)

35.600 TL.

6. Gerçek ve tüzelkişilerin isteği üzerine:

 

 

a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için)

(43,90 TL.) 

121.600 TL.

b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için)     

(89,10 TL.) 

244.800 TL.

7. Terekenin mühürlenmesi

(66,35 TL.) 

183.400 TL.

8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki 

(39,40TL.) 

109.200 TL.

9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk

işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar  

 

(25,95 TL.) 

 

72.800 TL.

10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak

 

(66,35 TL.) 

 

183.400 TL.

                                                                                                                                     

                                                                                                    (6) SAYILI TARİFE (1)(3)

     (Değişik : 10/4/1985 – 3180/3 md.)

                                                                                                            

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları ve yabancılara verilecek çalışma izin belgesi harçları: (2)

 

 

I–Pasaport Harçları:

 

 

1. Umuma mahsus  münferit ve müşterek pasaportlar:

 

 

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

 

 

6 aya kadar olanlar

(80,50 TL.)

214.000 TL.

1 yıl için olanlar

(117,60 TL.) 

305.200 TL.

 

——————————

(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 65 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç miktarları  metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.

(2) Bu başlık, “Pasaport, vize, ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:” iken, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayılı Kanunla  metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3)  Maliye Bakanlığının 31/12/2011 tarihli 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 66 Seri No’lu Tebliğ ile; bu tarife uyarınca; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden, 1/1/2012 tarihinden itibaren alacakları harç miktarında esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 1.80 TL , I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için emsal sayı  0,80, (6) numaralı tarifede yer diğer miktarlar için 0,39 olarak belirlenmiştir.

 

3939

 

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

2 yıl için olanlar 

(191,90 TL.) 

514.400 TL.

3 yıl için olanlar 

(272,40 TL.)

734.800 TL.

3 yıldan fazla süreli olanlar 

(383,85 TL.) 

1.041.000 TL.

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz.

 

 

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

 

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

 

 

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

 

 

II – Vize müracaat ve vize harçları(1)

 

 

1. Giriş vizeleri:

 

 

a) Tek giriş   

(268,40 TL.) 

367.000 TL.

b) Müteaddit giriş 

(898,70 TL.) 

1.225.600 TL.

2. Transit vizeleri:

(268,40 TL.)

367.000 TL.

a) Tek transit 

(538,40 TL.) 

734.800 TL.

b) Çift transit   

 

 

(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

 

 

(Değişik hüküm: 25/12/2003 - 5035/37 md.) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

 

3. Yabancıların Türkiye’den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri    

 

(448,50 TL.)

 

612.200 TL.

III – Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri

Bakanlığı tasdik harçları:

 

 

1- (Değişik: 25/12/2003-5035/37 md.) İkamet tezkeresi:

 

 

1 aya kadar her gün için

(10,20 TL.) 

(5.000.000 TL.)

(Bu tutar ilk ay için   tezkere başına 10 milyondan (18,95 TL.) az 50 (96,35 TL.) milyondan çok olamaz.)

 

 

1 aydan sonraki her ay için 

(64,05 TL.) 

(30.000.000 TL.)

İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

 

 

2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları  

(156,05 TL.) 

214.000 TL.

(Ek Cümleler: 28/12/2001-4731/6 md.) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir. (Ek Cümle: 12/6/2002-4761/7 md.) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

 

IV- (Ek: 27/2/2003-4817/34 md.)

 

 

 Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgeleri:

 

 

1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

 

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 

(137,65 TL.)  

50 000 000.- TL

b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 

(41420 TL.) 

150 000 000.- TL

Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

 

 

2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi :

(690,90 TL.)

250 000 000.- TL

3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi :    

(1.382,75 TL.)

500 000 000.- TL

Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 

 

––––––––––––

(1)  Bu başlık “II- Vize harçları” iken, 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle “II- Vize müracaat ve vize harçları” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3940

 

(7) SAYILI TARİFE (1)(2)

(Değişik : 21/11/1980 - 2345/2 md.)

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

Gemi ve Liman Harçları

 

 

I – Gemi sicil işlemleri :

 

 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan 

(0,163 TL.) 

424 TL.

 (367.000 (133,70 TL.)   liradan  az, 1.335.500.000 (8.899,40 TL.) liradan çok olamaz.)

 

 

 2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerin de yazılı bedel üzerinden 

 

 

(Binde 19,8)   

 

 

Binde 12 

 (Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya  rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

 

 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden 

 

(Binde 4,95)  

 

Binde 3

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden  

 

(Binde 4,95) 

 

Binde 3

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden  

 

(Onbinde 9,9) 

 

Binde 0,6

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden  

(Onbinde 9,9)

Binde 0,6 

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz) 

 

(12,15 TL.) 

 

35.600 TL.

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan 35.600 (12,15 TL.) liradan az 612.200 (224,00 TL.) liradan çok olamaz.) 

 

 

(0,163 TL.)

 

 

424 TL. 

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline  atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)      

 

(5,60 TL.) 

 

17.600 TL. 

II – Liman işlemleri: (2) 

 

 

 1. Denize elverişlilik belgesi:

 

 

 En az 121.600 (43,90 TL.) lira maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 

 (0,503TL.)

1.400 TL. 

 Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 

 (0,271 TL.)

792 TL. 

 500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan (Harç tutarı 3.677.400 (1.349,05 TL.) liradan çok olamaz.)

 

(0,136 TL.)

 

294 TL. 

 2. Ölçme belgesi:

 

 

En az 244.800 (89,10 TL.) lira maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır: 

 

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan      

 (0,667 TL.) 

1.834 TL. 

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan  

 (0,667 TL.)

1.834 TL. 

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan  

 (0,503 TL.) 

1.400 TL. 

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 9.807.800 (3.559,15 TL.) liradan çok olamaz.) 

 

 (0,271 TL.)

 

792 TL. 

 3. Yola elverişlilik belgesi:

 

 

 Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

 

 11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

 (25,95 TL.)

72.800 TL. 

 151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

 (43,90 TL.)

121.600 TL. 

 501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 

(89,10 TL.) 

244.800 TL. 

 3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden

 (111,30 TL.)

305.200 TL. 

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır. 

 

 

__________________________

(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilen miktarlar aynen bırakılmış olup, 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 65 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç miktarları  metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.

(2) Bu Tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için;  Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden, 1/1/2012  tarihinden itibaren alacakları harç miktarında esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 1.80 TL olarak belirlenmiş ve emsal sayının 1,11  olarak uygulanacağı, Maliye Bakanlığı’nın 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  66 Seri No’lu Tebliği  ile  hüküm altına alınmıştır.

 

3941

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri, beher rüsum tonilatodan (183.400 (66,35 TL.) liradan az 6.129.600 (2.249,40 TL) liradan çok olamaz.)  

 

 

(0,503 TL.)

 

 

1.400 TL.

5.Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki

(9,85 TL.)

29.400 TL.

6. (Değişik:25/12/2003-5035/38 md.) Yeterlik Belgesi Harçları:

 

 

a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı

 

 

 

(66,35 TL.)

 

 

 

(31.100.000 TL.)

b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı

(43,90 TL.)

(20.600.000 TL.)

c) Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam,1.Sınıf Dalgıç, 2.Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı  

 

 

 

(25,95 TL.)

 

 

 

(12.300.000 TL.)

d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti,Sınırlı Makine Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı

 

(18,95 TL.)

 

(9.000.000 TL.)

7. (Değişik:25/12/2003-5035/38 md.)  Türk Denizci Kütüğüne kayıt suretlerinden  (Fotokopiler dahil), Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri  

 

 

 

 

 

(12,15 TL.) 

 

 

 

 

 

(5.900.000 TL.)

8. (Ek : 3/12/1988 - 3505/32 md.) Gemi sörvey belgeleri:

 

 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat ve inşa emniyet  belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi, telsiz-telefon  emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere)

 

 

En az 60.000 (21,15 TL.) lira maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan

 

(0,040 TL.) 

 

176 TL.

Her belgenin harç tutarı 612.200 (224,40 TL.) liradan çok olamaz.

 

 

b) Muafiyet belgesi

(43,90 TL.) 

121.600 TL.

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

 

9. (Ek: 30/12/2004-5281/10 md.) Özel yat kayıt belgesi:

 

 

En az 27,00 (Yeni Türk Lirası maktu harca ilave olunarak

aşağıdaki tarifeye (43,90 TL.) göre harç alınır:

 

 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 

(0,503 TL.)

(0,27 YTL)

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan

(0,271 TL)

(0,15 YTL)

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

 

 

(Harç tutarı 824,90 (1.349,05 TL.)Yeni Türk Lirasından çok olamaz.) 

(0,136 TL) 

(0,06 YTL)

10. (Ek: 30/12/2004-5281/10 md.) Transitlog belgesi:

 

 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

 

 

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden

(9,30 TL)

(5,00 YTL)

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden 

(18,95 TL.)

(10,00 YTL)

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden  

(38,40 TL.)

(20,00 YTL)

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden

(77,15 TL.)

(40,00 YTL)

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden 

(96,35 TL.)  

(50,00 YTL)

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                  

 (8) SAYILI TARİFE (1)

(Değişik : 21/11/1980 - 2345/2 md.)

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

 

 

I–İmalat ruhsatları:

 

 

1. Müstahzar ruhsatnameleri:

 

 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

 

 

a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler 

(898,95 TL.) 

  2.451.600 TL.

 

b) Memleket içinde imal olunanlar

(448,95 TL. )

1.225.600 TL.

c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı: 

 

 

– Hariçten ithal edilenler  

(448,95 TL.) 

1.225.600 TL.

–Memleket içinde imal olunanlardan 

(224,00 TL.) 

612.200 TL.

 

 

 

 

                                                                 

__________________________

 (1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 65 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç miktarları  metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.

 

3942

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

2. (Değişik: 16/7/2004-5228/37 md.) Patent ve faydalı modeller :

 

 

a) Başvuru harcı  

(15,15 TL.)

(7.300.000 TL.)

b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri 

(15,15 TL.)

(7.300.000 TL.)

(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)  

 

 

c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı

(75,65 TL.)

(35.400.000 TL.)

d) Ek patent belgesi düzenleme harcı

(75,65 TL.) 

(35.400.000 TL.)

e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı

(75,65 TL.)

(35.400.000 TL.)

f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)

 

(75,65 TL.) 

 

(35.400.000 TL.)

g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;

 

 

 - Devir  

(75,65 TL.)   

(35.400.000 TL.)

- Veraset

(75,65 TL.)   

(35.400.000 TL.)

- Lisans

(86,70 TL.) 

(40.400.000 TL.)

- Rehin

(75,65 TL.)

(35.400.000 TL.)

- Mevki fiil

(75,65 TL.)

(35.400.000 TL.)

 h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı

(86,70 TL.)

(40.400.000 TL.)

3. (Ek: 16/7/2004-5228/37 md.) Endüstriyel tasarımlar:

 

 

a) Tekli tasarım başvuru harcı

(23,55 TL.)

(11.200.000 TL.)

b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı

(62,30 TL.)

(29.200.000 TL.)

c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı

(12,95 TL.)

(6.300.000 TL.)

d) Tasarım tescil harcı

(24,95 TL.) 

(11.800.000 TL.)

e) Yenileme harcı (her bir yenilemede)

(148,65 TL.) 

(69.300.000 TL.)

f) Süre uzatımı ile yenileme

 

 

(6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme)

(223,75 TL.)

(104.100.000 TL.)

g) Devir şerhi tescil

(75,65 TL.)

(34.900.000 TL.)

h) Lisans işlemi kayıt harcı

(148,65 TL.)

(69.300.000 TL.)

ı) Veraset ve intikal işlemi harcı  

(43,00 TL.)

(20.200.000 TL.)

i) Birleşme kayıt harcı

(111,30 TL.) 

(51.900.000 TL.)

j) Rüçhan hakkı kayıt harcı   

(86,70 TL.) 

(40.400.000 TL.)

k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi

(24,95 TL.)

(11.800.000 TL.)

l) Menşei memleket belgelerinden

(86,70 TL.) 

(40.400.000 TL.)

m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı   

(537,85 TL.) 

(250.000.000 TL.)

4. (Değişik: 16/7/2004-5228/37 md.) Markalar:(1)

 

 

a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için)

(62,30 TL.)

(29.200.000 TL.)

b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak)                                                                                       

(62,30 TL.) 

(29.200.000 TL.)

c) Marka yenileme harcı 

(161,90 TL.)

(75.400.000 TL.)

d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı

(215,85 TL.)

(100.500.000 TL.)

e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı

(131,20 TL.)

(61.200.000 TL.)

f) Marka devir işlemi kayıt harcı

(120,25 TL.)

(56.100.000 TL.)

g) Lisans kayıt ve yenileme harcı

(215,85 TL.)

 (100.500.000 TL.)

 

h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı 

(79,35 TL.) 

(37.000.000 TL.)

ı) Rehine işlemi kayıt harcı

(124,65 TL.) 

(58.000.000 TL.)

i) Rüçhan hakkı kayıt harcı

(86,70 TL.)

(40.400.000 TL.)

j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı  

(62,30 TL.)

(29.200.000 TL.)

k) Öncelikli başvuru harcı

(1.007,15 TL.)

(468.000.000 TL.)

l) Uluslararası başvuru harcı

(62,30 TL.)

(29.200.000 TL.)

5. (Ek: 16/7/2004-5228/37 md.) Coğrafi işaretler:

 

 

a) Başvuru harcı

(15,15 TL.) 

(7.300.000 TL.)

b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı

(15,15 TL.)

(7.300.000 TL.)

c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı

 

(15,15 TL.) 

 

(7.300.000 TL.)

6. (Ek: 16/7/2004-5228/37 md.) Marka ve patent vekillerinden:

 

 

a) Sicil kayıt harcı

(215,85 TL.) 

(100.500.000 TL.)

b) Sicil yenileme harcı

(215,85 TL.)

(100.500.000 TL.)

c) Marka ve patent vekilliği belge harcı

(215,85 TL.)

(100.500.000 TL.)

II - İhraçatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler : (Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)

 

 

 

     

______________________

(1) 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle “Markalar:“ başlıklı (3) numaralı alt bent değiştirilmek suretiyle (4) numaralı alt bent olarak teselsül ettirilmiştir.

 

3943

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

III – (Değişik : 24/3/1998 - 3418/36 md.) Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları :

 

 

1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden

(268,95 TL.) 

734.800 TL.

2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için)

(674,00 TL.) 

1.838.000 TL.

3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için) 

(2.361,40 TL.)

6.435.600 TL.

4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için) 

 

 

a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri 

(4.049,25 TL.)

11.033.800 TL.

b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri 

(4.723,85TL.)

12.871.800 TL.

c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri 

(6.749,10 TL.)

18.389.200 TL.

d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri 

(10.259,70 TL.)

27.584.000 TL.

5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için) 

 

(13.499,60 TL.)

 

36.779.400 TL.

6. Taşocağı nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için)

(448,95 TL.)

1.225.600 TL.

7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fennî nezaretçi tayini taleplerinden  

 

(336,60 TL.)

 

918.600 TL.

8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden  Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.

 

 

 

 

 

 

(1.686,35 TL.) 

 

 

 

 

4.596.600 TL.

 

      IV – Petrol işlemleri :

 

 

1. Sicil işlemleri :

 

 

a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden

 

(336,60 TL.)

 

918.600 TL.

b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden 

 

(403,75 TL.)

 

1.102.400 TL.

c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden

 

(201,55 TL.)

 

550.800 TL.

d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahısa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden 

 

 

(336,60 TL.) 

 

 

918.600 TL.

                                        

      

                                                 

 

3944

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

e) Diğer hususların tescilinden 

(133,85 TL.) 

367.000 TL.

2. Ruhsatlar : 

 

 

a) Müsaade vesikaları 

(898,95 TL.) 

2.451.600 TL.

 b) Arama ruhsatnameleri 

(1.349,05 TL.)

3.677.400 TL.

c) İşletme ruhsatnameleri

(11.249,50 TL.)

30.649.600 TL.

d) Belgeler 

(1.349,05 TL.)

3.677.400 TL.

Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır. 

 

 

3. Tarifelerin tasdiki  

(224,00 TL.)

612.200 TL.

V – Satış ruhsatnameleri :

 

 

1. (Mülga:25/12/2003-5035/49 md.)

 

 

2. (Mülga:25/12/2003-5035/49 md.)

 

 

3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):

 

 

Nüfusu 10.000’den aşağı yerlerde 

(17,00 TL.)

48.400 TL.

Nüfusu 10.000 - 50.000 olan yerlerde 

(43,90 TL.)

121.600 TL.

Nüfusu 50.000’den yukarı olan yerlerde 

(89,10 TL.)

244.800 TL.

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları :

 

 

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) :

 

 

Nüfusu 30.000’e kadar olan mahallerde 

(448,95 TL.)

1.225.600 TL.

Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde 

(898,95 TL.)

2.451.600 TL.

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde 

(1,349,05 TL.)

3.677.400 TL.

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde

(2.249,40 TL.) 

6.129.600 TL.

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde 

(4.499,10 TL.)   

12.259.400 TL.

vI – Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar :

 

 

1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları :

 

 

Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre) :

 

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan mahaller için

(43,90 TL.) 

121.600 TL.

 

3945

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için  

(89,10 TL.) 

244.800 TL.

Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için 

(224,00 TL.) 

612.200 TL.

Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için 

(359,10 TL.) 

980.400 TL.

Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için

(539,10 TL.)

1.470.800 TL.

Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için

(719,05 TL.) 

1.961.200 TL.

Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için 

(898,05 TL.) 

2.451.600 TL.

Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için

(1.349,05 TL.)

3.677.400 TL.

2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri :

 

 

a) Programlarının Türk yüksek mühendisi ve yüksek  mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler 

 

 

(448,95 TL.)

 

 

1.225.600 TL.

b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı  programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden  diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler

 

 

(268,95 TL.)

 

 

734.800TL.

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları :

 

 

a) Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları 

 

(448,95 TL.)

 

1.225.600 TL.

b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları 

(448,95 TL.)

1.225.600 TL.

c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları

 

 

(448,95 TL.)

 

 

1.225.600 TL.

4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları :

 

 

a) Türkiye’de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları  

 

(390,40 TL.)

 

1.225.600 TL.

b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları 

 

(448,95 TL.)

 

1.225.600 TL.

c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye’de icra yı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 

 

 

(448,95 TL.)

 

 

1.225.600 TL.

5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları :

 

 

Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 

 

 

(448,95 TL.) 

 

 

1.225.600 TL.

6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları :

 

 

Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları   

 

(178,90 TL.) 

 

490.000 TL.

 

3946

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler :

 

 

a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler 

 

(133,85 TL.)

 

367.000 TL.

b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye’de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler 

 

 

(133,85 TL.) 

 

 

367.000 TL.

c) Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler 

 

(133,85 TL.) 

 

367.000 TL.

8. Gözlükçülük ruhsatnameleri :

 

 

Hususi kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri 

(674,00TL.) 

1.838.000 TL.

9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri :

 

 

a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri :   

 

 

20 yataklıya kadar olanlar 

(898,70 TL.) 

2.451.600 TL.

20-50 yataklıya kadar olanlar

(1.349,05 TL.)

3.677.400 TL.

50-100 yataklıya kadar olanlar 

(2.249,40 TL.)

6.129.600 TL.

100 yatak veya daha yukarı olanlar 

(3.559,15 TL.)

9.807.800 TL.

(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000’den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.) 

 

 

b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler

 

(898,95 TL.)

 

2.451.600 TL.

10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler :

 

 

Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler    

 

 

(448,95 TL.) 

 

 

1.225.600 TL.

11. Avukatlık ruhsatnameleri :

 

 

Hususi kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri 

(448,95 TL.) 

1.225.600 TL.

12. (Mülga :24/6/1994 - 4008/39 md.)

 

 

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri :

 

 

Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnameleriden :  

 

 

a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için)

 

(89,10 TL.) 

 

244.800 TL.

b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için) 

 

(43,90 TL.)

 

121.600 TL.

c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için)

(224,00 TL.)

612.200 TL.

14. (Değişik: 27/1/2000 -4503/4 md.) Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri :

 

 

Gümrük müşavirliği izin belgesi

(1.799,40 TL.) 

171.200.000 TL.

Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi 

(898,95 TL.) 

85.580.000 TL.

                                             

     

 

3947

 

 

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

15. (Değişik : 24/3/1988 - 3418/37 md.) Avcılık belgesi:(1)(4)

 

 

Hususi kanunu gereğince verilecek  avcılık belgeleri (Her yıl için) (1)

 

 

a) (Değişik:25/12/2003-5035/39 md.)  Avcı derneklerine  dahil olanlardan

(117,85 TL.)

(55.000.000 TL.)(5) 

b)(Değişik:25/12/2003-5035/39 md.) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

 

(128,80 TL.)

 

(60.000.000 TL.) (5)

16. (Değişik : 24/6/1994 - 4008/34 md.) Silah taşıma ve bulundurma vesikaları :(4)

 

 

a) (Değişik:25/12/2003-5035/39 md.)  Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için )

 

(537,85 TL.)

 

(250.000.000 TL.)

b) Bulundurma vesikaları

(860,50 TL.)

(400.000.000 TL.)

c) (Ek:25/12/2003-5035/39 md.) Özel kanuna göre verilecek yivsiz  tüfek ruhsatnameleri

 

(21,00 TL.)

 

(10.000.000 TL.)

17. (Mülga : 24/6/1994 - 4008/39 md.)

 

 

18. (Değişik : 20/3/1981 - 2430/7 md.) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri :

 

 

a) İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) (2)

(898,95 TL.) 

2.451.600 TL.

b) Lise seviyesindeki özel okullardan (...)(3) (Her yıl için)

(1.799,40 TL.)

4.903.600 TL.

c) Özel dersanelerden (Her yıl için) 

(1.799,40 TL.) 

4.903.600 TL.

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç.)

 

 

d) (Ek: 9/4/2003-4842/27 md.) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),

 

 

Son nüfus sayımına göre;

 

 

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde

(608,20 TL.) 

220.000.000.- TL.

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde

(1.216,90 TL.) 

440.000.000.- TL.

Nüfusu 500.000' den yukarı olan şehirlerde

(1.825,35TL.) 

660.000.000.- TL.

19. Turizm müessese belgeleri :

 

 

Merkez turizm komitesinin kararı ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığının onayı üzerine;

 

 

a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden   

(133,85 TL.)

367.000 TL.

b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden  

(224,00 TL.)

612.200 TL.

c) İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden  

(268,95 TL.)

734.800 TL.

d) Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

(359,10 TL.) 

980.400 TL.

e) Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden

(539,10 TL.)

1.470.800 TL.

f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

(133,85 TL.) 

367.000 TL.

                                                                                             

——————————

(1)  Bu bentte geçen "Kara av tezkereleri:" ibaresi "Avcılık belgesi:", "kara avcılığı ruhsat tezkereleri" ibaresi  "avcılık belgeleri" olarak  1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2)    Bu bentte yer alan “ilk tahsil” ibaresi, 22/7/1998 tarih ve 4396 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile “İlköğretim” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3)    a) Bu bentte yer alan “orta tahsil” ibaresi, 22/7/1998 tarih ve 4396 sayılı Kanunun 81 nci maddesi ile “Lise” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

b) Bu bentte parantez içinde yer alan “orta ve lise kısmı ayrı ayrı olmak üzere” hükmü, 22/7/1998 tarih ve 4396 sayılı Kanunun 82 nci maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı için metinden çıkarılmıştır.

(4) 5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; (15) numaralı fıkranın (a), (b) bendi ve (16) numaralı fıkranın (a) bendinde yer alan tutarların yeniden belirlendiği ifadesinin kullanılmasına rağmen bu bentlerin içeriklerinin  de değiştirilmesi sebebiyle "değişik" ibareleri kullanılmıştır. 15 (a), (b) ve 16 (a), (b) ve (c) bentlerindeki uygulanan miktar bölümünde yer alan tutarlar 5035 sayılı Kanunun hükmüdür.

(5) 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle (a) bendinde yer alan “110.000.000 TL.” ibaresi, “55.000.000 TL”; (b) bendinde yer alan “120.000.000 TL.” ibaresi, “60.000.000 TL.” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3948

 

 

 

Uygulanan

Miktar

Kanunla Getirilen Miktar

g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

(224,00 TL.)

612.200 TL.

h) İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

(268,95 TL.) 

734.800 TL.

 i) Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden  

(359,10 TL.)

980.400 TL.

j) Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden

(539,10 TL.)

1.470.800 TL.

Turistik müessese harcı alınır.

 

 

20. (Ek : 20/3/1981 - 2430/7 md.) Müteahhitlik karneleri :

 

 

Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar.)

(Binde 0,198) 

Binde 0,12

Ancak, bu miktar 24.519.600 (7.825,60 TL.) liradan fazla olamaz.

 

 

VII – Okul diplomaları :

 

 

1. (Mülga: 22/7/1998 - 4369/82 md.)

 

 

2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar 

 

(5,60 TL.) 

 

17.600 TL.

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerden mezun olacaklara verilecek diplomalar 

 

(9,05 TL.)

 

26.200 TL.

VIII – Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı: (Ek : 4/12/1985 - 3239/96-c md; Mülga : 28/5/1986 - 3293/7 md; Yeniden düzenleme: 31/5/2012-6322/20 md.)

                1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan

cihaz kullanıma açılamaz.)

 

100 TL

IX – Kapalı devre televizyon ruhsat harçları : (Ek : 4/12/1985 - 3239/96-c md.)

 

 

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

 

 

a) 3 - 15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden  

(1.349,05TL.)

3.677.400 TL.

b) 16 - 30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 

(2.699,15 TL.) 

7.355.400 TL.

c) 31 - 60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 

(5.399,80 TL.)

14.711.800 TL.

d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden

(7.874,15 TL.) 

21.454.000 TL.

Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.

 

 

Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar. 

 

 

X – Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları : (Ek : 3/12/1988 - 3505/33 md.; Değişik : 27/1/2000 - 4503/4 md.)

 

 

1. Genel antrepo izin belgeleri :

 

 

a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden :

 

 

– Açma 

(23.624.75 TL.)

2.247.260.000 TL.

 – İşletme (Her yıl için) 

(7.874,15 TL.) 

749.060.000 TL.

 

 

 

 

     

 

3949

                                                                                                           

 

Uygulanan Miktar

Kanunla Getirilen

Miktar

 

b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası   izin belgelerinden :     

 

 

 

– Açma

(15.749,70 TL.)

1.498.160.000 TL.

 

– İşletme (Her yıl için)

(7,874,15 TL.)

749.060.000 TL.

 

c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden :

 

 

 

– Açma 

 (15.749,70 TL.)

1.498.160.000 TL.

 

– İşletme (Her yıl için)

(7,874,15 TL.)

749.060.000 TL.

 

d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden :

 

 

 

– Açma

(15.749,70 TL.)

1.498.160.000 TL.

 

– İşletme (Her yıl için)

(7,874,15 TL.)

749.060.000 TL.

 

e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerler

de gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden :

 

(3.936,45TL.)

 

374.510.000 TL.

 

f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden :

(3.936,45TL.)

374.510.000 TL.

 

2. Özel antrepo izin belgeleri :

 

 

 

– Açma

(11.811,65TL.)

1.123.600.000 TL.

 

– İşletme (Her yıl için)

(5.849,20TL.)

556.440.000 TL.

 

3. Geçici depolama yeri izin belgeleri :

 

 

 

a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden

 

 

 

– Açma

(23.624,75 TL.)

2.247.260.000 TL.

 

– İşletme (Her yıl için)

(7.874,15 TL.)

749.060.000 TL.

 

b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden :

 

 

 

– Açma

(11.811,65TL.)

1.123.600.000 TL.

 

– İşletme (Her yıl için)

(5.849,20TL.)

556.440.000 TL

 

XI– (Ek : 24/6/1994 - 4008/34 md.) Finansal faaliyet harçları(1)

 

 

 

1. ( Değişik:28/1/2010-5951/3 md.) Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:  

 

 

 

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için) 

(247.710,00 TL.)

200.000 T.L

 

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için)

 

(247.710,00 TL.)

  

 200.000 TL

 

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre; 

 

 

 

Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde

(14.862,60 TL.)

 12.000 TL.

 

Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde           

(44.587,80 TL.)

36.000 TL

 

Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde

(59.450,40 TL.)

48.000 TL.

 

2. (Mülga: 28/1/2010-5951/3 md.) 

 

 

3.  Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için)

 

(36.705,45 TL.)

 

1.000.000.000 TL.

 

––––––––––––

(1)  Bu başlık  “Finansal faaliyet izin belgesi harçları:” iken 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle “Finansal faaliyet harçları” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

 

3950

 

                                                                                                                Uygulanan                     Kanunla Getirilen

                                                                                                                                   Miktar                   _____                  Miktar_______

          4. Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri                                                                                                   (36.705,45 TL.)                100.000.000 TL.

          5. Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri :

          a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin bel-

geleri (Her yıl için)                                                                                                                        (36.705,45 TL.)                100.000.000 TL.

          b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için)          (18.352,60 TL.)                                                                                                                     50.000.000 TL.

          6. Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri :

          a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri

(Her yıl için)                                                                                                                                   (36.705,45 TL.)                100.000.000 TL.

          b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenle-

nen belgeler (Her şube için)                                                                                            (18.352,60 TL.)          50.000.000 TL.

          7. Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri :                                                                                                         

          a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş

          izin belgeleri (Her yıl için)                                                                                       (17.120,35 TL.)      (11.220-YTL.) (2)

          b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) aça-

          cakları şubeler için düzenlenen belgeler                                                                          (8.560,10 TL.)           (5.610-YTL.) (2)

8. (Değişik:25/12/2003-5035/39 md.)(1)

a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)                                (91.764,80 TL.)     (42.622.000.000 TL.)

  b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)                            (64.589,75 TL.)     (30.000.000.000 TL.)

(Ek:31/5/2012-6322/20 md.) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.

          9. Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler

          a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet

          izin belgeleri (Her yıl için)                                                                                              (36,705,45 TL.)           100.000.0000TL.

          (Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

          b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacak-

          ları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)                                                        (18.352,60 TL.)                   50.000.000 TL.

          10.(Ek:25/12/2003-5035/39 md.; : Mülga: 21/2/2007-5582/33 md.)

XII- (Ek: 4/6/2008-5766/11 md.)Transfer fiyatlandırması ile ilgili

 yöntem belirleme anlaşması harçları:

1- Başvuru harcı                                                                                                 (38.147,30 TL.)                                      25.000 YTL

2- Yenileme harcı                                                                                               (30.517,75 TL.)                                     20.000 YTL

XIII- (Ek: 6/5/2009-5897/4 md.)Bağlama kütüğü ruhsatname-

lerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:

       10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuru-

luş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine

göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su

araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi,

deniz ve iç su aracının boyuna göre):

          5 metreden 9 metreye kadar olanlardan                                                              (272,40 TL) 

          9 metreden 12 metreye kadar olanlardan                                                            (544,85 TL)

          12 metreden 20 metreye kadar olanlardan                                                          (1.089,85 TL)

          20 metreden 30 metreye kadar olanlardan                                                          (2.179,80 TL)

          30 metreden büyük olanlardan                                                                            (4.359,65 TL)

          alınır.

            Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

 

3950-1

 

XIV- (Ek: 31/5/2012-6322/20 md.)Denetim yetkilendirme

belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):

      a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız

denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

                   aa) Belgenin verildiği yıl                                                                                                                                     30.000 TL.

                   bb) Takip eden yıllarda 10.000 TL’den az olmamak üzere

   bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki

   yıl gayrisafi iş hasılatının                                                                                      Binde 5’i

      b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:

             aa) Belgenin verildiği yıl                                                                                                                                          15.000 TL

             bb) Takip eden yıllarda 5.000 TL’den az olmamak üzere

                   bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki

                    yıl gayrisafi iş hasılatının                                                                                                     Binde 5’i

        2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:

      a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı                                                                                                                             1.800 TL

        b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi                                                                                                                   900 TL

      c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı                                                                                                          450 TL

                   Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.

                  

 

(9) SAYILITARİFE (1)

(Değişik : 4/12/1985 - 3239/96 md.)

          Trafik Harçları

          I – ( Mülga: 6/6/2002-4760/18 md.)

          II – (Değişik: 30/12/2004-5281/11 md.) Sürücü belgesi harçları :

          Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere;

          a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)                                                (96,35 TL.)                     (50,00 YTL)

          b) B sınıfı sürücü belgesinden                                                                                    (290,10 TL.)                  (150,00 YTL)

          c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden                                                                        (96,35 TL.)                     (50,00 YTL)

          d) Uluslararası sürücü belgelerinden                                                                        (193,40 TL.)                  (100,00 YTL)

          e) Diğer sürücü belgelerinden                                                                                      (483,80 TL.)                  (250,00 YTL)

          Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tâbi tutulur.

 

——————————

(1)    Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış olup, 31/12/2011 tarihli ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının 65 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç miktarları  metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.

(2) Bu miktarlar; 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

3950-2

                                                                                                            

      Uygulanan      Kanunla Getirilen

                                                                                                        Miktar                   Miktar

                                                                                                                                               

      III – (Mülga: 30/12/2004-5281/11 md.)Sınav harçları :

      IV – (Değişik: 30/12/2004-5281/11 md.) Sürücü belgesi vize harçları :

      Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinden “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin aslî sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

      V – (Mülga: 16/7/2004-5228/60 md.) Teknik muayene harçları :

      VI – Ruhsat (İzin) harçları :

      Karayolları Trafik Kanununun;

      a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden           (268,40 TL.)            367.000 TL.

      b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden

(Her yıl için)                                                                                   (538,40 TL.)            734.800 TL.

      c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden

(Her yıl için)                                                                                (1.078,90 TL.)         1.470.800 TL.

      d) 33 üncü maddesine göre verilecek izin belgesinden             (538,40 TL.)            734.800 TL.

      e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesin-

den (Her yıl için)                                                                         (2.698,80 TL.)         3.677.400 TL.

      f) (Mülga: 9/4/2003-4842/27 md.)

      VII – Geçici trafik belgeleri harçları :

      a) Karayolları TrafikKanunu ve Yönetmelik hüküm-

lerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

      aa) A sınıfı trafik belgelerinden;                                            (1.573,50 TL.)         2.145.000 TL.

      bb) Diğerlerinden                                                                     (156,05 TL.)            214.000 TL.

      b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara ve-

rilen izin belgesinden                                                                      (178,70 TL.)            244.800 TL.

 

3951

 

 

492 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerindeki Oran ve Miktarlarda

ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN

DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ

 

DEĞİŞİKLİK YAPAN                                  YAYIMLANDIĞI RESMİ         DEĞİŞİKLİK GÖREN

                                                                                   GAZETENİN

      MEVZUATIN

TARİHİ         NUMARASI       CİNSİ           TARİHİ         NUMARASI      MADDE             CETVEL

 

29/7/1970

1318

KANUN

10/8/1970

13575

105 ila112

1 ila 9

18/3/1976

1977

KANUN

1/4/1976

15546

1

6

21/11/1980

2345

KANUN

28/11/1980

17174

2

1 ila 9

30/12/1980

2366

KANUN

31/12/1980

17207

2

2

20/3/1981

2430

KANUN

22/3/1981

17287

4,5,6,7

1,5,6,8

21/1/1982

2588

KANUN

27/1/1982

17587

14 ila 17

1 ila 4

10/4/1985

3180

KANUN

13/4/1985

18724

3

6

4/12/1985

3239

KANUN

11/12/1985

18955

96

1,4,8,9

20/12/1985

85/10177

B.K.K.

26/12/1985

18970

-

1 ila 9

30/12/1987

87/12462

B.K.K.

31/12/1987

19681 (Mük.)

-

1 ila 9

22/12/1988

88/13600

B.K.K.

30/12/1988

20035

-

1 ila 9

27/12/1989

89/14920

B.K.K.

30/12/1989

20388

-

1 ila 9

-

Seri No: 18

Tebliğ

24/12/1991

21091

-

1 ila 9

-

Seri No:19

Tebliğ

18/12/1992

21439

-

1 ila 9

-

Seri No:24

Tebliğ

23/12/1993

21797

-

1 ila 9

-

Seri No:31

Tebliğ

27/12/1996

22860

-

1 ila 9

-

Seri No:33

Tebliğ

16/12/1997

23202 (Mük.)

-

1 ila 9

-

Seri No:34

Tebliğ

1/12/1998

23540 (Mük.)

-

1 ila 9

-

Seri No:36

Tebliğ

6/12/1999

23908

-

1 ila 9

-

Seri No:37

Tebliğ

22/12/2000

24268

-

1 ila 9

-

Seri No:38

Tebliğ

19/12/2001

24615

-

1 ila 9

-

Seri No:45

Tebliğ

30/12/2004

25686

-

1 ila 9

-

Seri No:46

Tebliğ

5/1/2005

25691

-

1 ila 9

-

Seri No:49

Tebliğ

18/12/2005

26027

-

1 ila 9

-

Seri No:50

Tebliğ

27/12/2005

26036

-

2

-

Seri No:52

Tebliğ

20/12/2006

26382

-

1 ila 9

-

Seri No:54

Tebliğ

26/12/2007

26738

-

1 ila 9

-

Seri No:55

Tebliğ

26/12/2007

26738

-

(2,5,6 ve 7)

-

Seri No:57

Tebliğ

23/12/2008

27089

-

(2,5,6 ve 7)

-

Seri No:58

Tebliğ

24/12/2008

27090

-

1 ila 9

-

2009/14813

Tebliğ

29/3/2009

27184

-

(4)

-

Seri No:60

Tebliğ

31/12/2009

27449

-

1 ila 9

-

Seri No:61

Tebliğ

31/12/2009

27449

-

(2,5,6 ve 7)

7/6/2010

2010/512

B.K.K.

20/6/2010

27617

-

(6)

-

Seri No:62

Tebliğ

20/6/2010

27617

-

(6)

-

Seri No:63

Tebliğ

29/12/2010

27800(6.Mük.)

-

1 ila 9

-

Seri No:64

Tebliğ

29/12/2010

27800(6.Mük.)

-

(2,5,6 ve 7)

-

Seri No:65

Tebliğ

31/12/2011

28159

-

1 ila 9

-

Seri No:66

Tebliğ

31/12/2011

28159

-

(2,5,6 ve 7)


 

3953

 

             492 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

                                  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

  Kanun                                                                                                                             Yürürlüğe

     No.             Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                                                   giriş tarihi

       903           4 üncü 5 inci maddeleri                                                                               1/3/1968

                        Diğer hükümleri                                                                                        25/7/1967

     1137                                                        –                                                                  31/3/1969

     1318                                                        –                                                                  10/8/1970

     1512                                                        –                                                                    5/5/1972

     1977                                                        –                                                                    1/4/1976

     2244                                                        –                                                                  16/6/1979

     2345           Harcın konusuna yeni giren yıllık harçlar ile miktarları artırılan

                        yıllık harçlar                                                                                               1/1/1981

                        Diğer hükümleri                                                                                        1/12/1980

     2366                                                                             (1/1/1981 tarihinden geçerli olmak üzere)

                                                                     –                                                                31/12/1980

     2430                                                        –                                                                    1/4/1981

    2588           A) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14 ve 16 ncı maddeleri  Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin

                                                                                                       kurulup göreve başladıkları tarihte.

                        B) 9, 10, 11, 12, 15, 17 ve 18 inci maddeleri                                  Emlak Vergisi 1980

                                                                                                                        genel beyan dönemini

                                                                                                      izleyen ilk genel beyan döneminin

                                                                                                           rastladığı bütçe yılının başında.

                        C) 3 ve 13 üncü maddeleri                                                                          1/3/1982

                        D) Diğer Hükümleri                                                                                  27/1/1982

     3180                                                    –                                                                        1/5/1985

20/12/1985 tarih ve

85/10177 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı                                                    –                                                              1/1/1986

 

3954

 

  Kanun                                                                                                                         Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                               giriş tarihi

     3239           A) Birinci bölümün araziye ait asgari ölçüde birim değer tespiti için

                        yeniden kurulan Takdir Komisyonları ve arazi ile ilgili diğer hükümleri

                        ve yoklamadan maksat ve yoklama memurlarına ilişkin hükümleri.       11/12/1985

                        B) Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespiti için yeniden

                        kurulan Takdir Komisyonları ile ilgili hükümleri                                        1/3/1986

                        C) Beşinci bölümünün, 96 ncı maddesiyle 492 sayılı Kanunun (8)

                        sayılı tarifesine eklenen Telsiz Harçlarına ilişkin hükümleri

                        (Yıllık harçlara ait hükümleri hariç)                                                      (7/10/1983 tarihinden geçerli

                                                                                                                                     olmak üzere)

                                                                                                                                     11/12/1985

                        D) 107, 115, 119, 126, 132, 133, 134, 135 ve Geçici 2, 3 ve

                        4 üncü maddeleri                                                                                 11/12/1985

                        E) Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına yet-

                        ki veren hükümleri                                                                               (1/1/1986 tarihinden geçerli olmak üzere)

                                                                                                                                       11/12/1985

                        F) Diğer hükümleri                                                                                     1/1/1986

     3418           a) 1 - 10                                                                                                      1/4/1988

                        b) 12 - 13 ve 15                                                                                    1/7/1988 tari hinden geçerli

                                                                                                                                     olmak üzere 31/3/1988

                        c)  23 ve 24                                                                                          1/1/1988 tarihinden geçerli

                                                                                                                                     olmak üzere 31/3/1988

                        d)  Diğer maddeleri                                                                                   31/3/1988

 

 

3954-1

 

Kanun                                                                                                                           Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                              giriş tarihi

     3505           1) 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 33,       (1.1.1989 tarihinden geçerli olmak üzere)

                                              34 ve geçici 2 nci maddeleri                                            10.12.1988

                        2) Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki

                        veren hükümleri ile diğer maddeleri                                                      10.12.1988

     3689           – 7 nci madde ile 193 sayılı Kanuna eklenen Geçici 35 inci                 1/1/1990 tarihinden geçerli olmak üzere

                          Maddesi                                                                                                        20/12/1990         

                        – 8 inci madde ile 5422 sayılı Kanuna eklenen Geçici 18 inci                   5/9/1990 tarihinden geçerli olmak üzere

                          maddesi                                                                                           20/12/1990  tarihinde

                        -1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 ve 12 ile 5 inci maddesi 1/1/1991 tarihinden

 itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, 7 nci maddesi ile

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 34, 36 ve 37

nci maddeleri ve 8 inci maddesiyle 5422 sa-

                            yılı Kanuna eklenen geçici 19 uncu maddesi                                        1/1/1991

                        – Diğer hükümleri                                                                               20/12/1990

     3717                                                        –                                                              16/5/1991

                         3824                a) 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci

                                                maddeleri 10 uncu maddesiyle 5422 sayılı Kurumlar Vergisi

                                                Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü

                        ve 26 ncı maddesi (“a” fıkrası hariç)                                                       1/1/1993

                        b) 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 (Bu madde ile 5422 sayılı Kurumlar

                        Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent

                        hükmü hariç) 11 ve 12 nci maddeleri ile 26 ncı maddesinin

                        (a) fıkrası hükmü                                                                       1/1/1992 tarihinden

                                                                                                                       geçerli   olarak 1/7/1992

                        c) Diğer Hükümleri                                                                                   11/7/1992

     3986                                                        –                                                                    7/5/1994

     4008           a) 2, 4, 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24 ve 25 inci 

                        maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen

                        7 numaralı bent ve 27 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu-

                        nun 15 inci maddesine eklenen 12 numaralı bent                                       1.1.1995

                        b) 8 inci maddesi,25 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun

                        41 inci maddesine eklenen 8 numaralı bent ve 27 nci maddesi ile

                        Kurumlar Vergisi Ka nununun 15 inci maddesine eklenen

                        13 numaralı bent                                                                                      1.1.1996

                        c) 35 inci maddesi                                                                              yayımını izle-

                                                                                                                                 yen aybaşında,

                        d) Diğer hükümleri                                                                                     6/7/1994

     4369           78                                                                                                 29.7.1998 tarihini

                                                                                                                             izleyen aybaşında

                        81, 82                                                                                                       29/7/1998

 

3954-2

 

 Kanun                                                                                                                           Yürürlüğe

     No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                               giriş tarihi

     4444                                                           10, 12                                                        14/8/1999

                                                                           11                                                            1/1/2000

     4503           4. madde                                                                                                     5/2/2000

     4684                                                           –                                                                 3/7/2001

4731            a) 6 ncı maddesinin (B) bendi ile

  7 nci maddesi                                                                                          31/12/2001

                      b) Diğer maddeleri ile 6 ncı maddesinin

                          (C) bendi henüz tahsil edilmemiş ikamet

                          tezkeresi harçları hakkında da uygulanmak üzere                                   30/12/2001

 

 

4751        5 ncı maddesi ile 6 ıncı maddesinin (C) fıkrasının                           1.1.2002 tarihinden

                (I) numaralı  bendinin (b) alt bendi                                                geçerli olmak üzere

                                                                                                                       yayımı tarihi olan

                                                                                                                      9/4/2002 tarihinde

Diğer hükümleri                                                                                             9/4/2002

     4761          7 inci madde                                                                                              22/6/2002

     4817                                                           –                                                                 6/3/2003

     4842           26 ncı                                                                                                          1/1/2004

                        27 nci maddesi                                                                                        31/12/2003

                       36/4-5 inci maddesi        2                                                                            4/4/2003

     4915                                                                    –                                                      11/7/2003

     4962                                                      –                                                                     7/8/2003

  5035            123, Mükerrer 138, Ek Madde 1 ve 1,2,4,6,7,8 ve 9 sayılı

                       tarifelerin ilgili bölümleri                                                                         2/1/2004

     5226                                                         59                                                              27/7/2004

     5228              Madde 88 ve (8) sayılı Tarifenin ilgili bölümleri                                     31/7/2004

                       8 sayılı Tarifenin VI-15-(a) ve (b) bölümleri                                             1/1/2004     

                           9 sayılı Tarifenin İlgili bölümü                                                               1/1/2005

5234                                                81                                                                       21/9/2004

5235                                     (1) Sayılı Tarife                                                                1/4/2005

5281                 13, 25, 55, 59, 63, 77, 93, 106, 112, 122, 123,

                   131, 133, 137, Mükerrer Madde 138 ve (7), (9) Sayılı Tarifeler                     1/1/2005

              tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004

 

3954-3

 

 

Değiştiren Kanun

No.

492 sayılı Kanunun değiştirilen maddeleri 

Yürürlüğe giriş tarihi

5582  

59, (1) ve (8) sayılı Tarifeler   

6/3/2007

5615 

123, (4) sayılı Tarife

4/4/2007 

 

(8) sayılı  Tarife

1/1/2008

5766

42, 59, 63, 123, (1), (3) ve (8) sayılı Tarifeler

6/6/2008

5831

(4) sayılı Tarife 

27/1/2009    

5838  

63, Mükerrer Madde 138, (4) sayılı Tarife 

28/2/2009

5897

(8) sayılı Tarife  

30/6/2009

5951

(8) sayılı Tarife  ve İşlenemeyen Hüküm

5/2/2010

6009 

28, 123, (1) sayılı Tarife  

1/8/2010

6111 

123  

25/2/2011

6216

(1) sayılı Tarife

3/4/2011

6217

13, İşlenemeyen Hüküm, (1) ve (2) sayılı Tarife   

14/4/2011

KHK/646

134 

10/7/2011

6322

113, 123, (8) sayılı Tarife

15/6/2012

6358

Geçici Madde 6

10/11/2012

6361

(4) sayılı Tarife

13/12/2012

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                  

                                              

                                                                                                              

 

 DAMGA VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 488
KANUN TARİHİ: 01/07/1964

 
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 7338
KANUN TARİHİ: 08/06/1959

 
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 3065
KANUN TARİHİ: 25/10/1984

 
GELİR VERGİSİ KANUNU

KANUN NO: 193
KANUN TARİHİ: 31/12/1960

 
VERGİ USUL KANUNU

KANUN NO: 213
KANUN TARİHİ: 04/01/1961

 
BOĞAZİÇİ KANUNU

KANUN NO: 2960
KANUN TARİHİ: 18/11/1983

 
KIYI KANUNU

KANUN NO: 3621
KANUN TARİHİ: 04/04/1990

 
ÇEVRE KANUNU

KANUN NO: 2872
KANUN TARİHİ: 09/08/1983

 
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

RESMİ GAZETE SAYISI: 26778
RESMİ GAZETE TARİHİ:05/02/2008

 
YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 4708
KANUN TARİHİ: 29/06/2001

 
DEVLET İHALE KANUNU

KANUN NO: 2886
KANUN TARİHİ: 08/09/1983

 
KOOPERATİFLER KANUNU

KANUN NO:1163
KANUN TARİHİ:24/04/1969

 
ORMAN KANUNU

KANUN NO: 6831
KANUN TARİHİ: 31/08/1956

 
TAPU KANUNU

KANUN NO: 2644
KANUN TARİHİ: 22/12/1934

 
KADASTRO KANUNU

KANUN NO:3402
KANUN TARİHİ:21/06/1987

 
KAMULAŞTIRMA KANUNU

KANUN NO:2942
KANUN TARİHİ: 04/11/1983

 
İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

RESMİ GAZETE SAYISI:26718
RESMİ GAZETE TARİHİ:02/12/2007

 
İSKAN KANUNU

KANUN NO: 2510
KANUN TARİHİ: 14.06.1934

 
KAT MÜLKİYETİ KANUNU

KANUN NO:634
KANUN TARİHİ:23/06/1965

 
TÜRK TİCARET KANUNU

KANUN NO:6102
KANUN TARİHİ:13/01/2011

 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

KANUN NO:5216
KANUN TARİHİ:10/07/2004

 
BELEDİYE KANUNU

KANUN NO:5215
KANUN TARİHİ:09/07/2004

 
İMAR KANUNU

KANUN NO:3164
KABUL TARİHİ: 03/05/1985

 
MEDENİ KANUN

KANUN NO:4721
KABUL TARİHİ:22/11/2001